جدیدترین ها

اطلاعات اقتصادی کشور

این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و ایمیل میشود که اطلاعاتی درمورد زعفران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، واردات مواد آزمایشگاهی، واردات خودر...
3,450,000 ریال

اطلاعات طلا و صراف

بانک اطلاعات طلا و صراف دارای تعداد 941 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و ایمیل میشود و که اطلاعاتی درمورد صرافی، طلاسازی، طراحی...
900,000 ریال
تخفیف 15 %

اطلاعات املاک کشور

بانک اطلاعات املاک کشور دارای تعداد 125972 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت اکسل...
29,900,000 ریال 35,000,000 ریال

اطلاعات املاک کشور

بانک اطلاعات املاک کشور دارای تعداد 125972 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت اکسل...
13,000,000 ریال

اطلاعات آزمایشگاه ها

این فایل اطلاعاتی شامل واردات مواد آزمایشگاهی، آزمایشگاه ژنتیک، آزمایشگاه میکروبیولوژی، آزمایشگاه تشخیص طبی و آزمایشگاه دام و طیور میشود که بصورت اکسل آماده...
1,000,000 ریال

پزشکان یزد طرف قرداد با بانک صادرات

بانک اطلاعات پزشکان و مراکز درمانی یزد طرف قرارداد با بانک صادرات دارای تعداد 478 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل نام استان، نوع مرکز، نام پزشک(مرکز)، آدر...
4,700,000 ریال

پزشکان کرج طرف قرداد با بانک صادرات

بانک اطلاعات پزشکان و مراکز درمانی کرج طرف قرارداد با بانک صادرات دارای تعداد 248 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل نام استان، نوع مرکز، نام پزشک(مرکز)، آدر...
2,400,000 ریال

پزشکان قم طرف قرداد با بانک صادرات

بانک اطلاعات پزشکان و مراکز درمانی قم طرف قرارداد با بانک صادرات دارای تعداد 76 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل نام استان، نوع مرکز، نام پزشک(مرکز)، آدرس...
750,000 ریال

پزشکان فارس طرف قرداد با بانک صادرات

بانک اطلاعات پزشکان و مراکز درمانی فارس طرف قرارداد با بانک صادرات دارای تعداد 720 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل نام استان، نوع مرکز، نام پزشک(مرکز)، آد...
7,000,000 ریال

پزشکان کرج طرف قرداد با بانک صادرات

بانک اطلاعات پزشکان و مراکز درمانی کرج طرف قرارداد با بانک صادرات دارای تعداد 248 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل نام استان، نوع مرکز، نام پزشک(مرکز)، آدر...
650,000 ریال

اطلاعات معماری داخلی

بانک اطلاعات معماری داخلی دارای تعداد 403 مورد اطلاعاتی است که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و ایمیل میشود و بصورت اکسل آماده شده است.
400,000 ریال

اطلاعات معماری

بانک اطلاعات معماری دارای تعداد 505 مورد اطلاعاتی است که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و ایمیل میشود و بصورت اکسل آماده شده است.
500,000 ریال

اطلاعات دکوراسیون

بانک اطلاعات دکوراسیون دارای تعداد 3689 مورد اطلاعاتی و 781 شماره موبایل است که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و ایمیل میشود و بصورت اکسل آماده شده است.
1,600,000 ریال

اطلاعات املاک خراسان رضوی

بانک اطلاعات املاک خراسان رضوی دارای تعداد 9175 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت...
2,350,000 ریال

اطلاعات املاک تهران

بانک اطلاعات املاک تهران دارای تعداد 27898 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت اکسل...
9,000,000 ریال

اطلاعات املاک سمنان

بانک اطلاعات املاک سمنان دارای تعداد 1094 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت اکسل...
290,000 ریال

اطلاعات املاک زنجان

بانک اطلاعات املاک زنجان دارای تعداد 1697 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت اکسل...
450,000 ریال

اطلاعات املاک خراسان شمالی

بانک اطلاعات املاک خراسان شمالی دارای تعداد 1272 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصور...
340,000 ریال

اطلاعات املاک خراسان جنوبی

بانک اطلاعات املاک خراسان جنوبی دارای تعداد 604 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت...
200,000 ریال

اطلاعات املاک چهارمحال و بختیاری

بانک اطلاعات املاک چهارمحال و بختیاری دارای تعداد 975 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و...
270,000 ریال

اطلاعات املاک بوشهر

بانک اطلاعات املاک بوشهر دارای تعداد 1243 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت اکسل...
330,000 ریال

اطلاعات املاک ایلام

بانک اطلاعات املاک ایلام دارای تعداد 441 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت اکسل آ...
280,000 ریال

اطلاعات املاک اردبیل

بانک اطلاعات املاک اردبیل دارای تعداد 2365 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت اکسل...
720,000 ریال

اطلاعات املاک یزد

بانک اطلاعات املاک یزد دارای تعداد 1130 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت اکسل آم...
300,000 ریال

اطلاعات املاک هرمزگان

بانک اطلاعات املاک هرمزگان دارای تعداد 1269 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت اکس...
340,000 ریال

اطلاعات املاک مناطق آزاد

بانک اطلاعات املاک مناطق آزاد دارای تعداد 189 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت ا...
200,000 ریال

اطلاعات املاک کرمانشاه

بانک اطلاعات املاک کرمانشاه دارای تعداد 6009 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت اک...
1,520,000 ریال

اطلاعات املاک قم

بانک اطلاعات املاک قم دارای تعداد 1984 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت اکسل آما...
530,000 ریال

اطلاعات املاک همدان

بانک اطلاعات املاک همدان دارای تعداد 1765 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت اکسل...
460,000 ریال

اطلاعات املاک مرکزی

بانک اطلاعات املاک مرکزی دارای تعداد 2048 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت اکسل...
530,000 ریال

اطلاعات املاک مازندران

بانک اطلاعات املاک مازندران دارای تعداد 10857 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت ا...
2,900,000 ریال

اطلاعات املاک لرستان

بانک اطلاعات املاک لرستان دارای تعداد 1974 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت اکسل...
520,000 ریال

اطلاعات املاک گیلان

بانک اطلاعات املاک گیلان دارای تعداد 7123 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت اکسل...
2,000,000 ریال

اطلاعات املاک گلستان

بانک اطلاعات املاک گلستان دارای تعداد 5417 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت اکسل...
1,550,000 ریال

اطلاعات املاک کهگیلویه و بویراحمد

بانک اطلاعات املاک کهگیلویه و بویراحمد دارای تعداد 2981 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود...
950,000 ریال

اطلاعات املاک کرمان

بانک اطلاعات املاک کرمان دارای تعداد 6545 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت اکسل...
1,850,000 ریال

اطلاعات املاک کردستان

بانک اطلاعات املاک کردستان دارای تعداد 3932 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت اکس...
1,280,000 ریال

اطلاعات املاک قزوین

بانک اطلاعات املاک قزوین دارای تعداد 2169 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت اکسل...
700,000 ریال

اطلاعات املاک فارس

بانک اطلاعات املاک فارس دارای تعداد 5687 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت اکسل آ...
1,440,000 ریال

اطلاعات املاک سیستان و بلوچستان

بانک اطلاعات املاک سیستان و بلوچستان دارای تعداد 883 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و...
280,000 ریال

اطلاعات املاک خوزستان

بانک اطلاعات املاک خوزستان دارای تعداد 4724 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت اکس...
1,350,000 ریال

اطلاعات املاک البرز

بانک اطلاعات املاک البرز دارای تعداد 6336 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت اکسل...
1,920,000 ریال

اطلاعات املاک اصفهان

بانک اطلاعات املاک اصفهان دارای تعداد 6186 مورد اطلاعاتی است که این فایل شامل استان، شهرستان، شماره صنفی، عنوان مشاور، تلفن، موبایل و آدرس میشود و بصورت اکسل...
1,800,000 ریال

فروش لوازم خانگی

بانک اطلاعات خدمات لوازم خانه دارای تعداد 2657 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس ظروف دارویی و بهداشتی، یخچال ویترینی، تشک لحاف بالش،...
930,000 ریال

تولیدات لوازم خانگی

بانک اطلاعات تولید لوازم خانه دارای تعداد 2742 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس ترموکوبل گازسوز، طراحی مبلمان و دکوراسیون، تعمیر ظروف...
810,000 ریال

تولیدات لوازم خانگی

بانک اطلاعات تولید لوازم خانه دارای تعداد 2742 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس ترموکوبل گازسوز، طراحی مبلمان و دکوراسیون، تعمیر ظروف...
510,000 ریال

تعمیرات لوازم خانه

بانک اطلاعات تعمیرات لوازم خانه دارای تعداد 1399 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس ترموکوبل گازسوز، طراحی مبلمان و دکوراسیون، تعمیرگاه...
680,000 ریال

خدمات لوازم خانه

بانک اطلاعات خدمات لوازم خانه دارای تعداد 709 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس یدکی صوتی و تصویری، رویه کوبی مبل، رفوگری فرش، رنگرزی...
370,000 ریال

صنایع دستی

بانک اطلاعات صنایع دستی دارای تعداد 714 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس تولید سفال، تولید صنایع دستی، صنایع دستی کار، مرصع کاری، منب...
330,000 ریال

مکان های تاریخی و عمومی

بانک اطلاعات مکان های تاریخی و عمومی دارای تعداد 404 مورد اطلاعاتی است که سفره خانه، موزه، قهوه خانه سنتی، فرودگاه، امامزاده و زیارتگاه، اثر باستانی و بنای ت...
200,000 ریال

اطلاعات روانشناس و مشاوره

بانک اطلاعات روانشناس و روانپزشک دارای تعداد 748 مورد اطلاعاتی است که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و ایمیل میشود و که اطلاعاتی درموردروانشناسی بالینی،...
510,000 ریال

خدمات مسافربری

بانک اطلاعات خدمات مسافربری دارای تعداد 1728مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس شرکت مسافربری، خدمات مسافرتی، خدمات مهاجرت، آژانس هواپیم...
910,000 ریال

هتل و مهمان خانه ها

بانک اطلاعات هتل و مهمان خانه دارای تعداد 1369مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس مسافرخانه، مهمان پذیر و پانسیون، مهمان خانه، خانه معلم...
870,000 ریال

تاسیسات گرمایشی و سرمایشی

بانک اطلاعات تاسیسات گرمایشی و سرمایشی دارای تعداد 1989 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس لوازم یدکی کولر، فروش سردخانه، طراحی و تولید...
510,000 ریال

تاسیسات سیستم امنیتی

بانک اطلاعات تاسیسات سیستم امنیتی دارای تعداد 1363 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس فروش و تعمیر آیفون تصویری، سیستم امنیتی و حفاظتی،...
400,000 ریال

تاسیسات ساختمانی، شهری و صنعتی

بانک اطلاعات تاسیسات ساختمانی، شهری و صنعتی دارای تعداد 4591 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس هواکش خانگی، مهندسین مشاور تاسیسات، مهن...
440,000 ریال

تاسیسات بهداشتی

بانک اطلاعات تاسیسات بهداشتی دارای تعداد 1121 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس فروش و نصب لوله باز کنی و تخلیه چاه، تهویه مطبوع، تصفی...
310,000 ریال

تاسیسات برق و الکترونیک

بانک اطلاعات تاسیسات برق و الکترونیک دارای تعداد 2730 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس فروش سیم و کابل، فروش تجهیزات برق صنعتی، فروش...
390,000 ریال

تاسیسات برق و الکترونیک

بانک اطلاعات تاسیسات برق و الکترونیک دارای تعداد 2730 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس فروش سیم و کابل، فروش تجهیزات برق صنعتی، فروش...
480,000 ریال

تاسیسات اماکن ورزشی

بانک اطلاعات تاسیسات استخر دارای تعداد 133 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس سونا سازی، تجهیزات سالن اماکن ورزشی، تجهیزات استخر و سون...
150,000 ریال

تاسیسات آسانسور

این فایل اطلاعاتی شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس فروش و نصب آسانسور، تولید آسانسور و بالابر، تجهیزات آسانسور میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
200,000 ریال

تاسیسات آتش نشانی

بانک اطلاعات تاسیسات آتش نشانی دارای تعداد 421 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس کپسول آتش نشانی، سیستم اعلام و اطفاء حریق، سیستم اعل...
120,000 ریال

اطلاعات وزارت خانه ها

بانک اطلاعات وزارت خانه ها دارای تعداد 97 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقیقات، وزارت جهاد کشاو...
100,000 ریال

اطلاعات سازمان صدا و سیما

بانک اطلاعات صدا و سیما دارای تعداد 67 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس شبکه های سیما، شبکه های صدا، شهرستانها و مراکز استانی، ادارات...
100,000 ریال

اطلاعات رهبری و تشکیلات

بانک اطلاعات رهبری و تشکیلات دارای تعداد 86 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس کمیته امداد امام خمینی، نھادھا، سازمان ھا و موسسات تابع...
100,000 ریال

اطلاعات پلیس و مراکز نظامی

بانک اطلاعات مراکز پلیس و مراکز نظامی دارای تعداد 566 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس یگان حفاظت از زندان ها، دفتر پلیس +10، پلیش پی...
410,000 ریال

اطلاعات مراکز امداد

بانک اطلاعات مراکز امداد دارای تعداد 233 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس فوریت پزشکی، امداد خودرو، اطلاع رسانی و سیستم اطلاعاتی، امد...
260,000 ریال

اطلاعات قوه مجریه و تشکیلات مرتبط

بانک اطلاعات قوه مجریه دارای تعداد 379 مورد اطلاعاتی است که شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس وزارت ورزش و جوانان کشور، وزارت کار و تعاون، وزارت صنعت، وزار...
320,000 ریال

اطلاعات دفاتر ثبت ازدواج و طلاق

بانک اطلاعات دفاتر ثبت ازدواج و طلاق دارای تعداد 196 مورد اطلاعاتی است که شامل شامل نام، فعالیت، شماره تلفن و آدرس میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
100,000 ریال

اطلاعات انواع خدمات

این فایل اطلاعاتی شهرک های صنعتی شامل نام، فعالیت، شماره تلفن خدمات قالیشویی، فروشگاه های زنجیره ای، فروشگاه های تعاونی مصرف، پلاستیک، بازار و میوه و تره بار...
370,000 ریال

اطلاعات شهرک های صنعتی

این فایل اطلاعاتی شهرک های صنعتی شامل نام، فعالیت، شماره تلفن، شماره موبایل میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
5,900,000 ریال