کدپستی مرودشت

دریافت کد پستی، شهر مرودشت

mahansms.com کد پستی شهرستان مرودشت را تا 5 رقم اول در جدول زیر در اختیار شما قرار داده است.

.

استان

شهر

شروع کدپستی

پایان کدپستی

فارس

مرودشت

73431

73771

.

مطالب مرتبط
.
کل کدپستی استان فارس
.
دریافت کدپستی از طریق پیامک
.
کدپستی منطقه و محله های تهران
.
کدپستی شهرستانها به تفکیک شهر و استان