مدیران شرکت ها و کارخانجات

1-24 از 97

  اطلاعات شرکت های بازرسی، تمامی مدیران کل کشور، مدیران اتحادیه ها، مدیران استان مشهد، مدیران استان کرمانشاه، مدیران بانک ها،   مدیران پروژه های آبی، مدیران تراکتورسازان، مدیران تعاونی لوله پلیمری، مدیران تولیدی، مدیران ساتکاب، مدیران شرکت های کل کشور،   مدیران شرکت مهندسی کشاورزی، مدیران شرکت ها خصوصی، مدیران شرکت های برق و توزیع برق، مدیران شرکت های دانش بنیان،   مدیران شرکت های ساخت ظروف پلاستیکی، مدیران شرکت های مدنی، مدیران غذایی، مدیران فنی و مهندسی، مدیران گروه های زائرین ایرانی، مدیران مشاغل صنعتی، مدیران معدن، مدیران مهدکودک استان اصفهان، مدیران کارخانجات،
 مدیران کارخانه استان های خوزستان، مدیران کارخانه استان های فارس، مدیران بوشهر، مدیران کارخانه های استان اصفهان، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، مدیران کارخانه های تهران، مدیران کشتارگاه های طیور 

مدیران استان تهران

دایرکتوری مدیران استان تهران دارای تعداد 25437 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و آدرس سایت و... می شود و به صورت اک...
75,000,000 ریال

مدیران شرکت های برق و توزیع برق

دایرکتوری مدیران شرکت های برق و توزیع برق دارای تعداد 264 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن و آدرس و... می شود و به صورت اکسل آماده شده...
580,000 ریال

مدیران شرکت های خصوصی

دایرکتوری مدیران شرکت ها خصوصی دارای تعداد 55706 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک استان ها و... می شود و به...
2,500,000 ریال

مدیران غذایی اصفهان

دایرکتوری مدیران غذایی دارای تعداد 77 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس استان اصفهان و... می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
900,000 ریال

مدیران گروه های زائرین ایرانی

دایرکتوری مدیران گروه های زائرین ایرانی دارای تعداد 33 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و سایت و... می شود و به صورت...
290,000 ریال

مدیران مشاغل صنعتی

دایرکتوری مدیران مشاغل صنعتی دارای تعداد 25437 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و سایت و... می شود و به صورت اکسل آم...
15,000,000 ریال

مدیران کارخانجات تهران

دایرکتوری مدیران کارخانجات تهران دارای تعداد 7869 مورد اطلاعاتی که این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه و... می شود و...
3,600,000 ریال

اطلاعات شرکت های بازرسی

دایرکتوری اطلاعات شرکت های بازرسی دارای تعداد 35 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و آدرس سایت و... می شود و به صورت...
350,000 ریال

انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده

دایرکتوری انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده دارای تعداد 614 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های مراغه، تبریز، خوی، ارومیه و... براساس نام واحد، آدرس کا...
480,000 ریال

رایانه و فعالیت های مربوط به آن

دایرکتوری رایانه و فعالیت های مربوط به آن دارای تعداد 129 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های اصفهان، تبریز، شیراز، تهران و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه...
270,000 ریال

سایر فعالیت های کسب و کار

دایرکتوری سایر فعالیت های کسب و کار دارای تعداد 395 مورد اطلاعاتی است که شامل شهرستان های یزد، کرمان، قم، قزوین و... براساس نام واحد، آدرس کارگاه، آدرس دفتر...
380,000 ریال

مدیران اتحادیه ها

دایرکتوری مدیران اتحادیه ها دارای تعداد 1291 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه و... می شود و به صورت اکسل آماده شده...
670,000 ریال

مدیران استان مشهد

دایرکتوری مدیران استان مشهد دارای تعداد 8411 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و سایت و... می شود و به صورت اکسل آماد...
2,200,000 ریال

مدیران استان کرمانشاه

دایرکتوری مدیران استان کرمانشاه دارای تعداد 112 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره همراه و تفکیک شهر و... می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
1,200,000 ریال

مدیران بانک ها

دایرکتوری مدیران بانک ها دارای تعداد 542 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و سایت و... می شود و به صورت اکسل آماده شد...
500,000 ریال

مدیران پروژه های آبی

دایرکتوری مدیران پروژه های آبی دارای تعداد 84 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و سایت و... می شود و به صورت اکسل آما...
370,000 ریال

مدیران تراکتورسازی

دایرکتوری مدیران تراکتورسازی دارای تعداد 33 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک شهرهاو... می شود و به صورت اکسل...
200,000 ریال

مدیران تعاونی لوله پلیمری

دایرکتوری مدیران تعاونی لوله پلیمری دارای تعداد 29 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه تفیک استانی و... می شود و به صور...
200,000 ریال

مدیران تولیدی

دایرکتوری مدیران تولیدی دارای تعداد 41564 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و آدرس سایت و... می شود و به صورت اکسل آ...
20,000,000 ریال

مدیران شرکت مهندسی کشاورزی

دایرکتوری مدیران شرکت مهندسی کشاورزی دارای تعداد 818 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و سایت و... می شود و به صورت ا...
2,450,000 ریال