اطلاعات پرداخت

2131 1225 2913 5022   بانک پاسارگاد به نام شهرام عزیزی


8531 4043 9981 6037   بانک ملی به نام شهرام عزیزی