اطلاعات پرداخت

6037 6974 4254 7417
بانک صادرات_شهرام عزیزی

5022 2910 5643 4077
بانک پاسارگاد_شهرام عزیزی
6037 9971 4912 8192
بانک ملی_شهرام عزیزی


6104 3379 6678 3647
بانک ملت_ماهان عزیزی