اطلاعات شرکت، نمایشگاه و سازندگان ساختمان

1-10 از 10

انجمن شرکت های ساختمانی

دایرکتوری انجمن شرکت های ساختمانی دارای تعداد19704مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس، نام مدیر و شماره همراه و تفکیک استان ها می شود که به صو...
8,000,000 ریال

معماری داخلی

دایرکتوری معماری داخلی دارای تعداد 1525مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه وتفکیک استان تهران و کرج و ... می شود که به صورت اکسل...
1,050,000 ریال

نمایشگاه ساختمان تهران

دایرکتوری نمایشگاه ساختمان تهران دارای تعداد 777 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه، آدرس سایت، شرکت های بازدید کننده...
630,000 ریال

نمایشگاه ساختمان اصفهان

دایرکتوری نمایشگاه ساختمان اصفهان دارای تعداد1531 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه، و... می شود و به صورت اکسل آماد...
700,000 ریال

دایرکتوری شرکت های ساختمانی

بانک دایرکتوری شرکت های ساختمانی دارای تعداد 671 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و آدرس سایت و... می شود که به صور...
600,000 ریال

ساختمان استان اصفهان

دایرکتوری ساختمان استان اصفهان دارای تعداد 1531 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه و تفکیک برخی از شهرستان ها می شود که به صور...
1,500,000 ریال

ساختمان سازان به تفکیک مناطق

دایرکتوری ساختمان سازان به تفکیک مناطق دارای تعداد 1270 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، تفکیک مناطق و شماره همراه و...می شود که به صورت اکسل آماد...
12,000,000 ریال

ساختمان سازان تهران

دایرکتوری ساختمان سازان تهران دارای تعداد 25082 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر و شماره همراه می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
25,000,000 ریال

معماری و دکوراسیون داخلی

دایرکتوری معماری و دکوراسیون داخلی دارای تعداد 90 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر و شماره همراه و... می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
1,200,000 ریال