شهرک صنعتی

1-1 از 1
تخفیف 10 %

اطلاعات شهرک های صنعتی

این فایل اطلاعاتی شهرک های صنعتی شامل نام، فعالیت، شماره تلفن، شماره موبایل میشود که بصورت اکسل آماده شده است.
5,850,000 ریال 6,500,000 ریال