دایرکتوری و اطلاعات مدیران

1-24 از 33

مدیران شرکت ها - مدیران کارخانجات - مدیران بانک ها

مدیران استان تهران

دایرکتوری مدیران استان تهران دارای تعداد 25437 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و آدرس سایت و... می شود و به صورت اک...
75,000,000 ریال

مدیران شرکت های برق و توزیع برق

دایرکتوری مدیران شرکت های برق و توزیع برق دارای تعداد 264 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن و آدرس و... می شود و به صورت اکسل آماده شده...
580,000 ریال

مدیران شرکت های خصوصی

دایرکتوری مدیران شرکت ها خصوصی دارای تعداد 55706 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک استان ها و... می شود و به...
2,500,000 ریال

مدیران غذایی اصفهان

دایرکتوری مدیران غذایی دارای تعداد 77 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس استان اصفهان و... می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
900,000 ریال

مدیران گروه های زائرین ایرانی

دایرکتوری مدیران گروه های زائرین ایرانی دارای تعداد 33 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و سایت و... می شود و به صورت...
290,000 ریال

مدیران مشاغل صنعتی

دایرکتوری مدیران مشاغل صنعتی دارای تعداد 25437 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و سایت و... می شود و به صورت اکسل آم...
15,000,000 ریال

مدیران کارخانجات تهران

دایرکتوری مدیران کارخانجات تهران دارای تعداد 7869 مورد اطلاعاتی که این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه و... می شود و...
3,600,000 ریال

اطلاعات شرکت های بازرسی

دایرکتوری اطلاعات شرکت های بازرسی دارای تعداد 35 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و آدرس سایت و... می شود و به صورت...
350,000 ریال

مدیران اتحادیه ها

دایرکتوری مدیران اتحادیه ها دارای تعداد 1291 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه و... می شود و به صورت اکسل آماده شده...
670,000 ریال

مدیران استان مشهد

دایرکتوری مدیران استان مشهد دارای تعداد 8411 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و سایت و... می شود و به صورت اکسل آماد...
2,200,000 ریال

مدیران استان کرمانشاه

دایرکتوری مدیران استان کرمانشاه دارای تعداد 112 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره همراه و تفکیک شهر و... می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
1,200,000 ریال

مدیران بانک ها

دایرکتوری مدیران بانک ها دارای تعداد 542 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و سایت و... می شود و به صورت اکسل آماده شد...
500,000 ریال

مدیران پروژه های آبی

دایرکتوری مدیران پروژه های آبی دارای تعداد 84 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و سایت و... می شود و به صورت اکسل آما...
370,000 ریال

مدیران تراکتورسازی

دایرکتوری مدیران تراکتورسازی دارای تعداد 33 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک شهرهاو... می شود و به صورت اکسل...
200,000 ریال

مدیران تعاونی لوله پلیمری

دایرکتوری مدیران تعاونی لوله پلیمری دارای تعداد 29 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه تفیک استانی و... می شود و به صور...
200,000 ریال

مدیران تولیدی

دایرکتوری مدیران تولیدی دارای تعداد 41564 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و آدرس سایت و... می شود و به صورت اکسل آ...
20,000,000 ریال

مدیران شرکت مهندسی کشاورزی

دایرکتوری مدیران شرکت مهندسی کشاورزی دارای تعداد 818 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و سایت و... می شود و به صورت ا...
2,450,000 ریال

مدیران شرکت های ساخت ظروف پلاستیکی

دایرکتوری مدیران شرکت های ساخت ظروف پلاستیکی دارای تعداد 34 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و... می شود و به صورت ا...
350,000 ریال

مدیران شرکت های معدنی

دایرکتوری مدیران شرکت های معدنی دارای تعداد 357 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، شماره همراه و فکس و... می شود و به صورت اکسل آماده شد...
360,000 ریال

مدیران شرکت های کل کشور

دایرکتوری مدیران شرکت های کل کشوردارای تعداد 89912 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه و... می شود و به صورت اکسل آما...
43,000,000 ریال