دایرکتوری و اطلاعات مدیران

1-24 از 33

مدیران شرکت ها - مدیران کارخانجات - مدیران بانک ها

مدیران کارخانجات

دایرکتوری مدیران کارخانجات دارای تعداد 65198مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک استان ها و... می شود و به صورت...
45,000,000 ریال

مدیران مشاغل صنعتی متفرقه

دایرکتوری مدیران مشاغل صنعتی متفرقه دارای تعداد 25437 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و سایت و... می شود و به صورت...
20,000,000 ریال

مدیران شرکت های برق و توزیع برق

دایرکتوری مدیران شرکت های برق و توزیع برق دارای تعداد 363 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن و آدرس و... می شود و به صورت اکسل آماده شده...
1,000,000 ریال

مدیران کشتارگاه های دام و طیور

دایرکتوری مدیران کشتارگاه های دام و طیور دارای تعداد 37 مورد اطلاعاتی که این فایل اطلاعاتی شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس، نام مدیر، شماره همراه استان تهر...
500,000 ریال

مدیران پروژه های آبی

دایرکتوری مدیران پروژه های آبی دارای تعداد 84 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و سایت و... می شود و به صورت اکسل آما...
650,000 ریال

دایرکتوری مدیران تولیدی شهرک صنعتی

دایرکتوری مدیران تولیدی دارای تعداد 41564 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و آدرس سایت و... می شود و به صورت اکسل آ...
22,000,000 ریال

مدیران اتحادیه ها

دایرکتوری مدیران اتحادیه ها دارای تعداد 757 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه و... می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
1,500,000 ریال

مدیران فنی و مهندسی

دایرکتوری مدیران فنی و مهندسی دارای تعداد 22 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه، نام مدیر و نوع مجوز و... می شود که به صورت اکسل...
500,000 ریال

مدیران شرکت های خصوصی

دایرکتوری مدیران شرکت ها خصوصی دارای تعداد 58427 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و تفکیک استان ها و... می شود و به...
26,500,000 ریال

اطلاعات شرکت های بازرسی

دایرکتوری اطلاعات شرکت های بازرسی دارای تعداد 35 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و آدرس سایت و... می شود و به صورت...
450,000 ریال

مدیران کشور

دایرکتوری مدیران کشوردارای تعداد 88045 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس و شماره همراه و... می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
32,000,000 ریال

مدیران مشهد

دایرکتوری مدیران مشهد دارای تعداد 8512 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و سایت و... می شود و به صورت اکسل آماده شده...
2,900,000 ریال

مدیران تراکتورسازی

دایرکتوری مدیران تراکتورسازی دارای تعداد 33 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، نمایندگی ، نوع دستگاه و تفکیک شهرهامی شود و به صورت...
400,000 ریال

مدیران استان کرمانشاه

دایرکتوری مدیران استان کرمانشاه دارای تعداد 112 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره همراه و تفکیک شهر و... می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
1,450,000 ریال

مدیران بانک ها

دایرکتوری مدیران بانک ها دارای تعداد 558 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و سایت و... می شود و به صورت اکسل آماده شد...
1,200,000 ریال

مدیران شرکت های ساخت ظروف پلاستیکی

دایرکتوری مدیران شرکت های ساخت ظروف پلاستیکی دارای تعداد 34 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه و... می شود و به صورت ا...
500,000 ریال

مدیران مهدکودک استان اصفهان

دایرکتوری مدیران مهد کودک استان اصفهان دارای تعداد 610 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس وسال تاسیس و... می شود و به صورت اکسل آما...
980,000 ریال

مدیران شرکت های معدنی

دایرکتوری مدیران شرکت های معدنی دارای تعداد 403 مورد اطلاعاتی که شامل نام شرکت، نام مدیر، شماره تلفن و فکس و... می شود و به صورت اکسل آماده شده است.
850,000 ریال

مدیران تعاونی لوله پلیمری

دایرکتوری مدیران تعاونی لوله پلیمری دارای تعداد 29 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، نام مدیر، شماره تلفن، آدرس، شماره همراه تفیک استانی و... می شود و به صور...
450,000 ریال

مدیران غذایی اصفهان

دایرکتوری مدیران غذایی دارای تعداد 77 مورد اطلاعاتی که شامل نوع فعالیت، شماره تلفن، آدرس استان اصفهان و... می شود که به صورت اکسل آماده شده است.
900,000 ریال

مدیران معدن

دایرکتوری مدیران معدن دارای تعداد 11433 مورد اطلاعاتی که شامل نوع معدن، نام معدن، شماره تلفن، محل و موقعیت، آدرس و تفکیک استان ها و... می شود که به صورت اکسل...
6,000,000 ریال