کدپستی منطقه 10 تهران

در فهرست زیر کدپستی چهاررقمی + نام محله و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت مشاهده میکنید. 

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران  mahansms.com تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
10 1344 آزادی دکتر هوشیار 8,127 3,689 2,387 7546 3131 2,002 1,129
10 1345 سلیمان شمالی 12,394 5,585 3,595 13710 5942 3,390 2,552
10 1346 ابتدای خوش 16,162 7,318 4,734 20492 8021 4,956 3,065
10 1347 کارون 11,249 5,185 3,142 14007 5495 3,459 2,036
10 1348 جیحون - ابتدای هاشمی 15,212 7,393 3,822 20854 8177 5,012 3,165
10 1349 دستغیب و هاشمی 16,064 8,103 3,906 20968 8383 5,420 2,963
10 1351 16 متری امیری برادران فلاح 15,693 7,957 3,894 24003 9558 6,313 3,245
10 1353 بلوار نواب صفوی 11,529 5,327 3,228 14629 5819 3,581 2,238
10 1354 سه راه سلسبیل 10,216 4,617 3,016 13245 5354 3,306 2,048
10 1356 حسام الدین 8,147 4,025 2,010 11118 4385 2,771 1,614
10 1357 خیابان قزوین -خیابان 16 متری امیری 9,616 4,662 2,451 16000 6102 3,831 2,271