کدپستی منطقه 11 تهران

در فهرست زیر کدپستی چهاررقمی + نام محله و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت مشاهده میکنید.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران  mahansms.com تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
11 1311 جمهوری باستان 6255 2900 1832 51086 5792 4002 1790
11 1313 آزادی - جمالزاده جنوبی 5,558 2,732 1,504 5255 2329 1621 708
11 1314 انقلاب فخر رازی 5,098 2,674 1,225 5315 2352 1,674 678
11 1315 فلسطین جنوبی 6,853 3,981 1,381 7016 3574 2,659 915
11 1316 ابوریحان و فلسطین شمالی 7,831 3,740 2,037 12061 5383 3,691 1,692
11 1317 حر به سمت جنوب 6,565 3,143 1,800 5400 2383 1,562 821
11 1318 آذربایجان 10,117 4,563 2,848 9353 3930 2,512 1,418
11 1319 آذربایجان-اسکندری جنوبی 6,862 3,058 1,999 7689 3243 1,994 1,249
11 1331 دشت آزادگان خداشرفی 7,972 3,720 2,177 12519 5371 3,592 1,779
11 1333 غفاری مخصوص 7,500 3,616 2,086 8753 3534 2,342 1,192
11 1334 امیریه پل امیر بهادر 6,552 3,065 1,961 6348 2709 1,688 1,021
11 1335 میدان قزوین 5,266 2,567 1,401 6083 2585 1,661 924
11 1336 مجتمع رازی 852 541 98 778 316 248 68
11 1337 رازی رنجبر 3,440 1,878 712 4771 1944 1,296 648
11 1338 رازی هلال احمر 5,673 3,146 1,120 8714 3477 2,375 1,102
11 1339 م راه آهن ابتدای ولیعصر انبار نفت 5,748 3,081 1,253 9293 3635 2,345 1,290
11 1341 آزادی - استاد معین 16,860 8,084 4,835 16778 6725 4,350 2,375
11 1343 آزادی - دانشگاه شریف 6,389 2,868 1,808 5579 2312 1,527 785