کدپستی منطقه 14 تهران

در فهرست زیر کدپستی چهاررقمی + نام محله و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت مشاهده میکنید.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران mahansms.com تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
14 171 دماوند 17 شهریور ابن سینا 35010 16517 8584 60834 18028 11556 6472
14 1753 سمت پادگان شرق تهران 132 65 21 256 87 62 25
14 1754 سمت پادگان شرق تهران 151 77 28 358 159 98 61
14 1755 سمت پادگان شرق تهران 682 290 133 1078 401 285 116
14 1756 سمت پادگان شرق تهران 2,163 932 281 2372 1021 705 316
14 1757 هجرت سه راه تختی 120 56 22 252 94 66 28
14 1758 سمت پادگان شرق تهران 110 53 21 210 80 53 27
14 1759 اسب دوانی و شرق اتوبان 858 369 108 913 413 314 99
14 1761 چهار راه شمس 17شهریور 6,222 2,914 1,509 7650 3156 1,879 1,277
14 1763 درودیان 5,836 2,616 1,424 7458 3155 1,964 1,191
14 1764 سرآسیاب 15,440 7,159 3,377 21714 8975 5,717 3,258
14 1765 کوکا جعفرنژاد 18,562 8,465 4,247 19079 7975 5,148 2,827
14 1766 نبرد پرستار جنوبی 29,863 13,520 7,218 27488 11470 7,359 4,111
14 1767 نبرد سلیمانیه 25,166 11,763 5,440 26985 11329 7,393 3,936
14 1768 محلاتی عارف شمالی 6,158 2,889 1,423 7117 2952 1,882 1,070
14 1769 محلاتی حاج نوروزی 7,111 3,265 1,661 7660 3218 2,037 1,181
14 1771 خیابان خاوران _ مخبر جنوبی 4,447 2,133 961 5800 2276 1,492 784
14 1773 پل آهنگ 17 شهریور 5,871 2,896 1,372 5297 2228 1,391 837
14 1774 محلاتی کیانی 6,458 3,119 1,388 8811 3863 2,476 1,387
14 1775 خاوران _ عحب گل 6,350 3,090 1,258 8975 3825 2,467 1,358
14 1776 خیابان شاه آبادی 7,131 3,560 1,336 9613 3787 2,499 1,288
14 1777 بلوار ابوذر پل چهارم 11,682 5,398 2,541 12811 5218 3,408 1,810
14 1778 محلاتی _ نبرد 10,596 4,895 2,456 10051 4084 2,699 1,385
14 1779 خاوران سه راه افسریه 12,603 5,888 2,711 12591 5040 3,177 1,863
14 1781 بسیج محلاتی 7,792 3,274 1,498 11376 5356 3,746 1,610