کدپستی منطقه 15 تهران

در فهرست زیر کدپستی چهاررقمی + نام محله و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت مشاهده میکنید.

.

منطقه شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران mahansms.com تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
15 1783 افسریه -15 متری شمالی 10,920 5,118 2,262 12779 5174 3,284 1,890
15 1784 مسعودیه 11,214 5,275 2,256 14541 5948 3,917 2,031
15 1785 افسریه -15 متری جنوبی 11,405 5,353 2,181 14958 5688 3,715 1,973
15 1786 افسریه -15 متری دوم 12,242 5,968 2,149 15842 6010 4,036 1,974
15 1787 مسعودیه مظاهری 10,387 5,234 1,546 13062 4182 2,798 1,384
15 1788 مسعودیه ابومسلم 9,827 4,700 1,416 12500 3857 2,717 1,140
15 1789 خاوران گودرزی 487 285 63 474 160 124 36
15 1791 هفده شهریور - اردستانی 5,242 2,687 1,010 8956 3428 2,242 1,186
15 1793 هفده شهریور-پژوهشگاه 5,844 2,895 1,233 10013 3784 2,414 1,370
15 1794 میدان خراسان 6,412 3,053 1,337 11175 4274 2,693 1,581
15 1795 خاوران نفیس 1 3,719 1,819 689 6339 2344 1,525 819
15 1796 خاوران نفیس 2 4,551 2,284 804 9272 3669 2,426 1,243
15 1797 خاوران - هاشم آباد 1 4,480 2,318 712 7631 2980 2,011 969
15 1798 خاوران - هاشم آباد 2 2,817 1,472 428 4691 1867 1,218 649
15 1799 سه راه افسریه 7,096 3,532 1,200 11847 4727 3,125 1,602
15 1851 کیانشهر- خ ابراهیمی 4,270 2,248 573 6844 2544 1,727 817
15 1853 کیانشهر 10,340 5,135 1,598 13222 4803 3,222 1,581
15 1854 شهرک مشيريه 8,736 4,423 1,329 11130 3855 2,583 1,272
15 1855 جاده خاوران _ شهرک کاروان 19,479 10,351 2,466 29303 9202 6,310 2,892
15 1858 کيان شهر _ خيابان ابراهيمي 6,664 3,392 950 11076 3929 2,605 1,324
15 1891 بهمنیار - آموزگار 11,443 5,404 2,131 14930 6360 4,268 2,092
15 1893 خیابان میعاد 13,846 6,547 2,537 19288 8308 5,467 2,841