کدپستی منطقه 16 تهران

در فهرست زیر کدپستی چهاررقمی + نام محله و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت مشاهده میکنید.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران mahansms.com تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
16 181 نازی آباد یاخچی آباد تا آزادگان 54220 26906 9298 133016 41770 28771 12999
16 1811 نازی آباد - سرسبز 5,124 2,374 1,127 47350 8649 5,940 2,709
16 1813 خيابان نشت - آزادگان - چهارراه نيکان 9,335 4,970 1,245 17725 6571 4,751 1,820
16 1814 نازی آباد - رجایی 9,899 4,860 1,616 16318 5952 4,044 1,908
16 1815 نازی آباد - خيابان پارس 6,563 3,094 1,363 11682 5143 3,438 1,705
16 1816 بهمنيار - م وصال 5,362 2,798 841 8463 2975 2,037 938
16 1817 ری - انتهای نازی آباد 4,339 2,148 697 8826 3549 2,508 1,041
16 1818 یاخچی آباد - رضوان 5,436 2,854 797 10129 4017 2,761 1,256
16 1819 خ شهيد بابایی م بازارچه 8,150 3,801 1,610 12426 4881 3,263 1,618
16 1831 سه راه علی آباد 4,613 2,179 929 8198 3055 2,029 1,026
16 1834 خزانه - خ پرستویی 5,837 2,975 883 12452 4790 3,595 1,195
16 1835 خزانه بخارایی 6,386 3,319 1,051 10144 3676 2,513 1,163
16 1836 فلکه چهارم خزانه م ابريشم 5,460 2,842 855 6841 2690 1,798 892
16 1837 علی آباد جنوبی 3,268 1,532 558 8592 5204 3,541 1,663