کدپستی منطقه 17 تهران

در فهرست زیر کدپستی چهاررقمی + نام محله و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت مشاهده میکنید.

.

منطقه شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران mahansms.com تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
17 1364 م فلاح 20 متری ابوذر 6,150 3,314 1,217 10660 4145 2,749 1,396
17 1365 جوادیه 15,933 7,954 3,864 31825 12419 8,342 4,077
17 1366 ابوذر 20 متری ابوذر 14,193 7,519 2,887 22908 8544 5,836 2,708
17 1367 زهتاب و وصفنارد 5,560 3,135 907 10750 4319 3,148 1,171
17 1368 جلیلی گلچین 3,843 2,090 719 6389 2353 1,610 743
17 1369 بوستان ولایت بهاران حمید عسگری 10,507 5,558 2,082 14758 5282 3,622 1,660