کدپستی منطقه 19 تهران

در فهرست زیر کدپستی چهاررقمی + نام محله و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت مشاهده میکنید.


مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران mahansms.com تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
19 1833 شهرک صنعتي شمس آباد-حسن آباد(فشاقویه)
7,580 3,919 1,199 18932 5706 4,225 1,481
19 1838 بلوار دستواره _ جوانمرد قصاب 5,140 2,606 778 13792 8138 5,657 2,481
19 1839 خيابان شهيد رجایی 6,395 3,151 1,164 9445 3924 2,669 1,255
19 1841 میدان شهید غیبی _ فیروز آباد 3,800 1,645 737 4490 1522 1,017 505
19 1843 میدان شاملو _ خ قم 9,040 4,017 1,515 13926 4927 3,318 1,609
19 1863 آزادگان _ افسريه 7,298 3,198 1,236 9760 3440 2,330 1,110
19 1884 جاده قدیم قم _ جنوب بهمنیار 1,720 846 267 2993 1247 901 346
19 1885 صالح آباد
3,579 1,918 425 5687 2189 1,544 645
19 1886 جاده قدیم قم 505 255 75 932 330 226 104
19 1887 جاده قدیم قم _ شهید بهشتی 2,045 917 303 2995 1138 772 366
19 1888 جاده قدیم قم 318 204 28 966 120 83 37
19 1889 جاده قدیم قم 189 101 29 310 104 85 19
19 1894 عبدل آباد شکوفه _ خانی آباد نو _ شهرک شریعتی 21,791 11,343 2,975 33710 14017 9,706 4,311
19 1895 عبدل آباد _ خلازیر _ طالقانی 11,339 6,324 1,174 18443 7533 5,483 2,050
19 1896 جاده ساوه _ خیابان پیروز _ دولت خواه 3,466 1,933 336 6927 3026 2,266 760
19 1897 شکوفه 6,413 3,687 546 7430 3100 2,277 823
19 1898 اتوبان آزاد _ م جهاد 894 496 92 1691 665 493 172
19 1899 به سمت بهشت زهرا تندگویان 124 64 17 232 68 39 29