کدپستی منطقه 21 تهران

در فهرست زیر کدپستی چهاررقمی + نام محله و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت مشاهده میکنید.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران  mahansms.com تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
21 1391 ترمینال غرب 10,639 4,751 3,405 6986 3079 1,973 1,106
21 1393 جاده مخصوص کرج منطقه شهرک بیمه 10,236 4,480 3,472 6746 2714 1,678 1,036
21 1394 اکباتان فازهای 1و2و3-شکوری 10,414 4,595 3,878 6593 2658 1,687 971
21 1395 اکباتان فاز 2 8,234 3,571 3,040 4497 1816 1,146 670
21 1396 شهرک اکباتان 13,200 6,009 4,149 12367 4424 2,855 1,569
21 1397 جاده مخصوص-شهرک غزالی 4,302 1,855 1,368 3498 1450 912 538
21 1398 جاده مخصوص کیلومتر5 6,414 3,151 1,445 7987 3756 2,544 1,212
21 1399 جاده مخصوص -ورداورد 1,681 684 189 1891 976 657 319