کدپستی منطقه 22 تهران

در فهرست زیر کدپستی چهاررقمی + نام محله و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت مشاهده میکنید.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران  mahansms.com تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
22 1483 بلوار فردوس 30,541 13,325 9,597 20157 8157 5,110 3,047
22 1484 استادیوم آزادی 14,316 5,948 4,473 12801 5069 2,948 2,121
22 1485 شهرزیبا 7,568 3,389 1,999 6475 2688 1,748 940
22 1486 شهرزیبا بلوار تعاون 9,593 4,306 2,531 10768 4166 2,737 1,429
22 1487 بلوار تعاون - شهر زیبا 14,678 6,310 4,649 10072 4164 2,578 1,586
22 1488 کن 6,831 3,065 1,693 6160 2418 1,618 800
22 1489 دهکده المپیک 5,455 2,465 1,417 6205 2302 1,426 876
22 1491 کوهک شرق چیتگر 352 160 98 595 176 122 54
22 1493 اکباتان فاز 1 6,215 2,917 1,328 6407 2408 1,572 836
22 1494 شهرک راه آهن 16,365 7,912 4,058 15519 5950 3,767 2,183
22 1495 ایران خودرو 2,848 1,220 632 3236 1203 805 398
22 1496 پیکان شهر 2,923 1,462 635 3631 1161 777 384
22 1497 شهرک پژوهش 1,124 498 314 792 438 337 101
22 1498 همت غرب- امید دژبان 3,095 1,348 776 3446 1457 955 502
22 1499 انتهای همت 112 60 21 104 35 21 14