کدپستی منطقه 3 تهران

در فهرست زیر کدپستی چهاررقمی + نام محله و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت مشاهده میکنید.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران mahansms.com تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
3 1543 سید خندان مجتبایی 2,352 982 883 1316 536 305 231
3 1544 شریعتی کتابی 1,236 542 382 624 286 185 101
3 1545 میرداماد شاه نظری 1,481 674 452 1176 712 313 399
3 1546 میرداماد وزیری پور 2,799 1,270 854 2232 911 602 309
3 1547 رازان جنوبی 2,905 1,380 829 1841 845 605 240
3 1548 میرداماد رازان 1,946 842 654 1451 453 312 141
3 1549 میرداماد نفت جنوبی 1,768 776 423 1607 571 452 119
3 1551 سهروردی هویزه 1,724 837 457 1174 443 305 138
3 1913 ظفر بالا 5,732 2,607 1,735 5278 1754 1,170 584
3 1914 الهیه 3,439 1,481 1,160 1683 685 438 247
3 1915 آفریقا شمال شرق 7,971 3,598 2,613 4104 1681 1,166 515
3 1916 ظفر غرب 12,950 5,383 4,267 9677 3887 2,426 1,461
3 1917 آفریقا جنوب شرق 3,908 1,689 874 92880 15638 10,595 5,043
3 1918 میرداماد نفت 4,914 2,141 1,555 6529 1093 756 337
3 1919 ظفر -نفت 8,280 3,500 2,869 5273 2353 1,530 823
3 1931 بهار-قلندری 9,911 4,043 3,568 4714 1929 1,216 713
3 1943 دولت وارسته 4,565 2,050 1,507 2103 883 558 325
3 1944 دولت 5,685 2,491 1,988 2617 1132 737 395
3 1945 اختیاریه جنوبی 4,279 1,855 1,374 2712 1160 781 379
3 1946 پاسداران برج سفید 4,096 1,833 1,360 2023 877 579 298
3 1947 پاسداران -زمرد 4,995 2,186 1,544 3037 1172 793 379
3 1948 شربعتی-مینا 5,638 2,530 1,733 3280 1367 946 421
3 1949 یخچال 5,609 2,437 1,915 2900 1271 821 450
3 1951 دولت -دیباجی 8,828 3,738 3,055 4543 1891 1,110 781