کدپستی منطقه 4 تهران

در فهرست زیر کدپستی چهاررقمی + نام محله و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت مشاهده میکنید.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران mahansms.com تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
4 1663 بنی هاشم 9,950 4,538 2,942 7594 3190 1,952 1,238
4 1664 فرخی عراقی 8,845 3,916 2,898 5007 2266 1,515 751
4 1665 شمس آباد 11,837 5,405 3,359 9401 4029 2,503 1,526
4 1666 پاسداران گلستان 8,911 3,793 3,095 4036 1864 1,165 699
4 1667 حسن بنا 8,815 3,828 2,803 6338 2583 1,572 1,011
4 1668 حسین آباد 10,058 4,355 3,008 6247 2763 1,763 1,000
4 1669 هروی 8,566 3,727 2,837 4767 2169 1,358 811
4 1671 رسالت 16 متری دوم 8,818 4,062 2,503 7460 2992 1,833 1,159
4 1673 ملت 7,635 3,415 2,363 5316 2201 1,329 872
4 1674 هنگام علم و صنعت 6,110 2,631 1,970 4738 2228 1,541 687
4 1675 کرمان شمالی 8,629 3,763 2,579 7260 3013 1,831 1,182
4 1676 رسالت مسجدالرسول 10,022 4,452 2,962 7060 2950 1,910 1,040
4 1677 رسالت هنگام 17,631 8,920 3,603 15339 6446 4,234 2,212
4 1678 لویزان شیان 12,542 5,618 3,208 11449 4991 3,255 1,736
4 1679 بابایی هنگام لویزان 268 141 65 221 94 72 22
4 1681 رسالت هنگام 6,942 3,149 2,076 7825 2896 1,896 1,000
4 1683 نارمک علم و صنعت 6,794 2,943 2,041 5193 2065 1,265 800
4 1684 دانشگاه علم و صنعت 7,870 3,539 2,203 6874 2672 1,645 1,027
4 1685 فرجام -عبادی 10,112 4,380 3,058 7690 3205 1,968 1,237
4 1686 خیابان آبعلی خ سازمان 10,437 4,708 2,917 9051 3663 2,299 1,364
4 1687 تکاوران 20,081 9,931 4,707 14519 6217 3,975 2,242
4 1688 هنگام کوچه 14 7,718 3,934 1,794 5743 2490 1,601 889
4 1689 قنات کوثر 15,970 7,079 4,876 9630 4064 2,536 1,528
4 1691 ستاد مشترک بالای لویزان 124 57 27 134 37 31 6