کدپستی منطقه 5 تهران

در فهرست زیر کدپستی چهاررقمی + نام محله و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت مشاهده میکنید. 

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران mahansms.com تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
5 1473 اشرفی 22 بهمن 44,514 19,655 13,171 33070 13314 8,395 4,919
5 1474 جنت آباد جنوبی 23,385 10,211 6,976 16616 6868 4,270 2,598
5 1475 جنت آباد شمالی 25,321 11,212 7,171 21876 9373 5,829 3,544
5 1476 سردار جنگل 30,623 13,627 8,867 24010 9504 6,052 3,452
5 1477 سیمون بولیوار 27,811 12,363 7,367 26784 10854 6,755 4,099
5 1478 شهران 23,396 10,245 6,836 15385 5990 3,827 2,163
5 1479 شهران بالای باکری 240 100 69 382 132 93 39
5 1481 فلکه دوم آریاشهر 31,832 14,020 9,720 22121 8765 5,591 3,174