کدپستی منطقه 6 تهران

در فهرست زیر کدپستی چهاررقمی + نام محله و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت مشاهده میکنید. 

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران mahansms.com تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
6 131 حد فاصل کارگر چمران انقلاب کمالی 55150 26798 14630 103320 29030 19750 9280
6 141 بالای انقلاب پارک لاله فاطمی 68173 31977 19210 82137 22535 15359 7176
6 1411 جلال ال احمد 5,908 2,752 1,639 38149 4752 3,158 1,594
6 1413 کارگرشمالی 9,999 4,344 3,534 6108 2600 1,597 1,003
6 1414 فاطمی-جهاد 6,510 2,902 1,913 4198 1711 1,198 513
6 1415 ميدان وليعصر 14,829 7,259 3,849 10488 4283 3,010 1,273
6 1416 چهارراه وليعصر بزرگمهر 8,559 4,247 1,907 7622 2712 1,997 715
6 1417 كشاورز پارك لاله 2,922 1,474 635 2850 1111 848 263
6 1418 ميدان انقلاب فرصت 9,296 4,178 2,783 5958 2403 1,637 766
6 1419 كشاورز جمال زاده 10,136 4,813 2,948 6620 2794 1,868 926
6 1431 فاطمی - گمنام 16,534 7,423 5,489 10566 4351 2,805 1,546
6 1433 ولیعصر فتحی شقاقی 8,361 3,820 2,627 4984 2047 1,389 658
6 1434 توانیر 11,256 4,965 3,910 6341 3288 1,773 1,515
6 1435 شیراز جنوبی 10,844 4,782 3,079 5577 2351 1,622 729
6 1436 سید جمال الدین 10,283 4,481 3,560 6595 2772 1,812 960
6 1437 شیخ بهایی - ایران شناسی 9,716 4,013 3,196 4889 2158 1,425 733
6 1438 امیرآباد شمالی 9,261 3,987 3,374 5010 2292 1,457 835
6 1439 کارگر - آل احمد 8,874 3,953 2,846 5707 2389 1,486 903
6 1441 ستارخان 7,179 3,284 2,298 4993 1924 1,216 708
6 1513 بخارست 3,661 1,650 539 2041 934 711 223
6 1514 آرژانتین - احمد قصیر 3,612 1,597 613 2490 1048 851 197
6 1515 آرژانتین بیهقی 668 299 187 549 74 14 60
6 1516 الوند 4,282 1,792 1,072 2415 970 705 265
6 1517 آرژانتین آفریقا 5,232 2,425 1,465 4539 1634 1,202 432
6 1518 چهارراه جهان کودک 2,190 938 513 1655 684 510 174
6 1519 طالقانی ولیعصر 174 78 28 185 70 55 15
6 1584 قرنی کریمخان 5,229 2,600 1,242 4066 1675 1,223 452
6 1585 کریمخان سنایی 5,131 2,511 1,311 3649 1435 1,017 418
6 1586 عباس آباد -قائم مقام 5,878 2,755 1,032 4257 1577 1,188 389
6 1587 مطهری میرعماد 7,104 3,195 1,480 7008 2796 2,116 680
6 1588 قائم مقام 3,138 1,539 778 2482 1014 722 292
6 1589 مطهری جم 3,203 1,446 818 2835 988 684 304
6 1591 چهارراه کالج 1,596 842 327 1459 488 363 125
6 1593 ولیعصر طالقانی 6,072 3,000 1,094 4489 1816 1,380 436
6 1594 ولیعصر زردتشت 3,630 1,693 1,037 2717 1236 869 367
6 1595 مطهری لارستان 3,097 1,504 803 3228 1113 772 341
6 1596 مطهری میرزای شیرازی 2,725 1,286 759 1700 778 550 228
6 1597 کریمخان میرزای شیرازی 1,860 889 487 1561 566 372 194
6 1598 نجات الهی 5,600 2,570 1,210 5049 2026 1,496 530
6 1599 طالقانی قرنی 3,283 1,626 667 2856 1063 827 236