کدپستی منطقه 7 تهران

در فهرست زیر کدپستی چهاررقمی + نام محله و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت مشاهده میکنید. 

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران  mahansms.com تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
7 1531 پاکستان -مصلی  1,968 960 453 1816 596 415 181
7 1533 خرمشهر/عشق یار 7,939 3,667 2,388 4726 2106 1,422 684
7 1534 محدوده مصلی امام خمینی 156 77 17 552 104 91 13
7 1535 محدوده مصلی امام خمینی 54 35 3 82 29 22 7
7 1536 محدوده مصلی امام خمینی 90 33 25 94 39 21 18
7 1537 محدوده مصلی امام خمینی 95 53 15 105 43 38 5
7 1538 محدوده مصلی امام خمینی 87 40 21 84 35 27 8
7 1539 محدوده مصلی امام خمینی 42 24 5 90 20 17 3
7 1541 سید خندان جلفا 7,199 3,024 2,650 4836 1772 1,105 667
7 1553 سهروردی خرمشهر 3,374 2,003 612 1230 399 248 151
7 1554 سهروردی قندی 2,710 1,246 855 1647 765 495 270
7 1555 سهروردی سید خندان 2,751 1,248 858 1738 721 500 221
7 1556 سید خندان شریعتی جنوب 2,278 1,090 666 1308 568 394 174
7 1557 آپادانا شکوه 1,541 704 411 852 344 238 106
7 1558 شریعتی توپچی 1,920 905 484 1249 533 377 156
7 1559 چهار راه قصر بهشتی 2,397 1,114 600 1829 642 471 171
7 1561 شریعتی سه راه طالقانی 2,938 1,545 628 2797 1224 919 305
7 1563 بهار شمالی کارگر 5,295 2,312 1,720 3672 1674 1,066 608
7 1564 بهار شمالی 6,085 2,680 1,957 4397 1777 1,081 696
7 1565 سهروردی جنوبی-بهار شیراز 3,559 1,594 1,092 2524 987 678 309
7 1566 ترکمنستان 5,647 2,511 1,787 4443 841 214 627
7 1567 مطهری شریعتی 1,917 888 509 1244 469 313 156
7 1568 زینالی عباس آباد 3,505 1,635 1,088 1920 802 520 282
7 1569 سهروردی اندیشه 3,927 1,846 1,086 2267 778 514 264
7 1571 مفتح طالقانی 2,901 1,517 639 2552 1179 835 344
7 1573 بهار شمالی مخبرالملک 2,883 1,250 898 2105 864 551 313
7 1574 هفت تیر مسجد الجواد 2,696 1,335 729 2397 1003 696 307
7 1575 مطهری مفتح 2,754 1,233 774 2789 999 699 300
7 1576 مطهری -جهانتاب 3,319 1,584 820 2147 907 665 242
7 1577 بهشتی تختی شمال 3,132 1,541 743 1699 665 468 197
7 1578 بهشتی تختی جنوب 1,733 853 423 1852 926 555 371
7 1579 امیر اتابک 1,596 764 479 1298 477 306 171
7 1611 شریعتی درختی 7,718 3,498 2,312 35444 5460 3,562 1,898
7 1613 شریعتی ملک 6,703 2,927 2,150 5848 2408 1,495 913
7 1614 سپاه 9,154 4,014 2,702 10596 4298 2,598 1,700
7 1615 گرگان 6,541 3,066 1,783 8053 3369 2,113 1,256
7 1616 امام حسین دماوند 6,574 3,012 1,745 7613 3204 1,999 1,205
7 1617 امام حسین تهران نو 5,497 2,774 1,181 8794 3365 2,457 908
7 1618 نامجو لاغری 5,605 2,654 1,439 7286 2959 1,869 1,090
7 1619 پل چوبی 6,002 2,607 1,871 5628 2484 1,500 984
7 1631 سید خندان شمال 14,093 5,847 4,342 11632 5389 3,416 1,973