کدپستی منطقه 8 تهران

 در فهرست زیر کدپستی چهاررقمی + نام محله و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت مشاهده میکنید.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران mgtaha.com تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
8 1633 مجیدیه 9,411 4,162 2,638 9690 3675 2328 1,347
8 1634 گلبرگ غربی - اثنی عشری 12,254 5,414 3,570 11064 4407 2795 1,612
8 1635 گلبرگ کرمان 11,585 5,458 3,083 12744 5122 3148 1,974
8 1636 سبلان شمالی - لشکر 16,466 7,915 4,100 18465 7902 5020 2,882
8 1637 سبلان شمالی 13,064 5,891 3,755 14362 5714 3517 2,197
8 1638 خواجه نظام 6,940 3,118 1,958 7468 3214 1997 1,217
8 1639 شریعتی مطهری 7,765 3,244 2,531 8553 3744 2307 1,437
8 1641 سبلان مدنی 10,349 4,659 2,703 11841 4965 3126 1,839
8 1643 وحیدیه 10,701 4,946 2,792 12739 5484 3406 2,078
8 1644 وحیدیه 11,232 5,042 2,957 13330 5568 3482 2,086
8 1645 نظام آباد گلبرگ 19,680 8,598 5,680 20726 9261 5794 3,467
8 1646 نارمک آیت 11,976 5,161 3,747 11127 5020 3123 1,897
8 1647 خاقانی نارمک 13,481 5,910 4,155 11607 5062 3157 1,905
8 1648 هفت حوض مهرانپور 15,497 6,776 4,766 13907 5704 3595 2,109
8 1649 هفت حوض آیت 15,179 6,700 4,634 11559 4783 3031 1,752
8 1651 سه راه تهرانپارس 36,850 15,962 11,727 28232 11743 7182 4,561
8 1653 تهرانپارس تیرانداز 29,890 13,058 9,432 20917 8565 5291 3,274
8 1654 فلکه اول 17,716 7,773 5,141 16810 6846 4335 2,511
8 1655 بین دوم و سوم 38,846 17,089 10,977 40577 16008 10298 5,710
8 1656 سوم 196 32,773 16,671 6,350 42250 16181 10584 5,597
8 1657 جشنواره 23,216 12,708 3,518 30638 11661 7900 3,761
8 1658 عباسپور 11,511 5,560 1,996 15764 5852 3797 2,055
8 1659 بلوار نور حکیمیه 21,111 9,823 4,843 17927 6812 4490 2,322
8 1661 خواجه عبدالله ابوذر 17,018 7,401 5,823 11449 4666 3032 1,634