کدپستی منطقه 9 تهران

در فهرست زیر کدپستی چهاررقمی + نام محله و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت مشاهده میکنید.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله های تهران  mahansms.com تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
9 1355 خیابان قزوین جاده مخصوص 6,828 3,253 1,759 9900 3935 2,538 1,397
9 1381 سه راه آذری 20 متری شمشیری 6,433 3,153 1,534 9917 4230 2,900 1,330
9 1383 ایت الله کاشانی ابتدای خیابان لاله 5,383 2,605 1,413 6985 2755 1,749 1,006
9 1384 سراسیاب مهراباد 7,910 3,984 1,826 10431 4172 2,751 1,421
9 1385 روبروی پایگاه یکم شکاری 5,320 2,539 1,345 8097 3236 2,124 1,112
9 1386 بلوار ایران خودرو 3,909 2,107 648 4024 1694 1,196 498
9 1387 تهرانسر - بلوار لاله 10,682 5,237 2,515 11920 5384 3,594 1,790
9 1388 تهرانسر غربی 33,350 15,979 9,052 40433 17732 11,081 6,651
9 1389 جاده مخصوص کیلومتر 14 7,493 3,466 1,733 8317 3587 2,281 1,306