کدپستی میدان قزوین

در فهرست زیر mahansms.com کدپستی میدان قزوین و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
11 1335 میدان قزوین 5,266 2,567 1,401 6083 2585 1,661 924

.

مطالب مرتبط

کل کدپستی منطقه 11 تهران

کدپستی منطقه و محله های تهران

کدپستی شهرستانها به تفکیک شهر و استان