کدپستی پیچ شمیران - صفی علیشاه

در فهرست زیر mahansms.com کدپستی پیچ شمیران - صفی علیشاه و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
12 1148 پیچ شمیران - صفی علیشاه 1941 1040 446 2097 1015 673 342
12 1149 پیچ شمیران - صفی علیشاه 4375 2176 1062 3375 2104 1573 531

.

مطالب مرتبط

کل کدپستی منطقه 12 تهران

کدپستی منطقه و محله های تهران

کدپستی شهرستانها به تفکیک شهر و استان