کدپستی جنوب خ انقلاب-غرب شهدا

در فهرست زیر mahansms.com کدپستی جنوب خ انقلاب-غرب شهدا و تعداد شماره موبایل های (همراه اول و ایرانسل) را به تفکیک جنسیت در اختیار شما قرار داده است.

.

مناطق شهرداری کد پستی منطقه و محله ی تهران تعداد شماره
همراه اول
مرد زن ایرانسل جدید ایرانسل تفکیک جنسیت تهران مرد زن
12 1151 جنوب خ انقلاب-غرب شهدا
4530
2360 1095 5226 1962 1396 566

.

مطالب مرتبط

کل کدپستی منطقه 12 تهران

کدپستی منطقه و محله های تهران

کدپستی شهرستانها به تفکیک شهر و استان