کد پستی استان آذربایجان غربی

کدپستی پنج رقمی استان آذربایجان غربی شروع پایان
ارومیه 57591 57131
نقده 57691 57611
اشنویه 57791 57711
پیرانشهر 57991 57811
خوی 58591 58131
ماکو 58631 58611
چالدران 58791 58641
سلماس 58991 58811
مهاباد 59341 59131
میاندوآب 59361 59351
بوکان 59591 59431
سردشت 59891 59611
تکاب 59971 59916

« بازگشت به صفحه قبل »