کدپستی خراسان جنوبی

 کدپستی پنج رقمی استان خراسان جنوبی شروع پایان
بیرجند 97481 97131
درمیان 97471 97441
سرایان 97891 97761
سربیشه 97491 97311
فردوس 97881 97711
قائنات 97691 97611
نهبندان 97591 97511

« بازگشت به صفحه قبل »