کد پستی استان مرکزی

کدپستی پنج رقمی استان مرکزی شروع پایان
اراک 38571 38131
آشتیان 39691 39611
تفرش 39591 39511
خمین 38991 38811
خنداب 38491 38413
دلیجان 37991 37911
زرندیه 39441 37711
ساوه 39491 39131
شازند 39991 38611
کمیجان 38591 38511
محلات 37891 37811

« بازگشت به صفحه قبل »