کد پستی استان خراسان رضوی

کدپستی پنج رقمی استان خراسان رضوی شروع پایان
بردسكن 96891 96811
تایباد 95991 95911
تربت جام 95891 95711
تربت حیدریه 95591 95131
چناران 93691 93611
خلیل آباد 96781 96751
خواف 95691 95611
درگز 94991 94911
رشتخوار 95481 95411
سبزوار 96591 96131
سرخس 93891 93811
فریمان 93991 93911
قوچان 94861 94711
كاشمر 96791 96711
كلات 94931 93711
گناباد 96991 96911
مشهد 93781 91331
نیشابور 93491 93131

« بازگشت به صفحه قبل »