کد پستی استان سمنان

کدپستی پنج رقمی استان سمنان شروع پایان
دامغان 36991 36711
سمنان 35791 35131
شاهرود 36691 36131
گرمسار 35991 35811
مهدیشهر 3561
شهمیرزاد 3571
سرخه 3551

« بازگشت به صفحه قبل »