کدپستی سیستان و بلوچستان

کدپستی پنج رقمی استان سیستان و بلوچستان شروع پایان
ایرانشهر 99491 99131
چابهار 99861 99711
خاش 98991 98811
دلگان 99471 99471
زابل 98791 98511
زابلی 99661 99661
زاهدان 98491 98131
سراوان 99691 99511
سرباز 99391 99311
نیكشهر 99991 99331

« بازگشت به صفحه قبل »