کد پستی استان زنجان

کدپستی پنج رقمی استان زنجان شروع پایان
ابهر 45741 45511
ایجرود 45971 45311
خدابنده 45891 45771
خرمدره 45761 45711
زنجان 45541 45131
طارم 45991 45911
ماهنشان 45481 45411

« بازگشت به صفحه قبل »