پیش شماره تلفن های ثابت اردبیل

 لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان اردبیل به مرکزیت شهر اردبیل به ترتیب حروف الفبا میباشد

      0452328 

آبی بیگلو

0452243

آتشگاه /ارجستان

0452363

آراللو

0452343

آرخازلو

0452682

آزادلو

0451887

آغبلاغ آقاجان

0451255

آغبلاغ رستم خان

0452474

آغبلاغ کرد

0452576

آغبلاغ گدوک

0452549

آغبلاغ مشکین شهر

0452579

آق درق

0452784

آق قباق

0451231

آقاباقر

0452643

آقاحسن بیگلو

0452667

آقامحمدبیگلو

0452455

آقامیرلو

0451276

آقچه کند

0452596

آلمای علیا

0452545

آلنی

0452229

آلوارس

0452371

آلوچه فولادلو

0452632

آنی علیا

0452489

آهو

0452738

ابراهیم آباد/آغدام

0452751

ابراهیم کندی وسطی

0451265

ابربکوه

0452416

ابلی سفلی

0452742

اجیرلو

0452553

احمدآباد

0452555

احمدبیگلو

0452829

ادلو

0452548

ارباب کندی

0452552

ارجق

0451

اردبیل

0451248

اردیموسی

04522452

اسب مرز

0452469

اسکستان

0452745

اسلام آباد/جدید

0452746

اسلام آباد/قدیم

0452731

اسماعیل کندی

0452782

اصلان دوز

0452634

اظماره

0452683

اکبرآباد

04522454

الداشین

04512493

الماس

0452479

ام آباد

0451232

امیدچه

0452534

انار

0452442

اناویز

0452238

انزاب سفلی

0451239

انزاب علیا

0452573

انزان

04526574

انگوتلار

0452452

اواشانق

0452836

اوجاق قشلاق خروسلو

0452839

اوچ بلاغ

0452748

اوزون قوئی

0452732

اولتان

0452648

اوماسلان

0452795

ایدر

0452733

ایران آباد

0452392

ایرینجی /خانه شهر

0452475

ایلخچی کوثر

0452629

ایلخچی گرمی

0451272

ایمیر

0452833

اینجلو

0452372

اینلو

0452388

ایوریق

0452891

باباش علیا

0452826

بابک

0451269

باروق

0452535

بالوجه میرک

0452789

بران علیا

0452591

برک چای

0452484

برندق

0452342

بریس

0452437

بفراجرد

0452365

بقرآباد

0452376

بلقیس آباد

0452498

بلوکانلو

0452461

بنماران

0452637

بنه

0452459

بنیادآباد

0452373

بودالالو

0452798

بودجه سفلی

0452419

بورستان

0452386

بوسجین

0452349

بویاغچلو

0452544

بیجق

0452654

بیلداشی

0452822

بیله سوار

0452636

بینه

0452753

پاراقشلاق

0452722

پارس آباد

0452644

پرچین

0452646

پرمهر

0452536

پریخان

0452744

پریواتلو

0452478

پیرآغاج

0451366

پیراقوم

0452418

پیربداغ

0452341

پیله رود

0452662

تازه کندانگوت

0451271

تازه کندشریف آباد

0452752

تازه کندقدیم

0452686

تازه کندقره بلاغ

0451254

تپراقلو

0452431

ترزنق

0451234

تقی دیزج

0452672

تک بلاغ

0452652

تکانلو

0452735

تکچی

0452734

تکله کندی

0452655

تولون

0452468

تیل

0451426

ثمرین

0452581

جبارلو

0452538

جبدرق

0451427

جبه دار

0452676

جدا

0452882

جعفرآباد

0452413

جعفرلو

0452541

جمال آباد

0451273

جمایران

0452353

جید

0452398

جین قشلاقی

0452583

چاپاقان

0452414

چالگرود

04524714

چملوگبین

0452699

چنارخروسلوداغ

0452679

چنارساریخان بیگلو

0451256

چناقرود

0452656

چونگنش

0452658

چونه خانلو

0452888

حاج خانعلی کندی

0452739

حاج عوض قشلاقی

0452741

حاجی تاپدوق

04527946

حاجی دولت

0452391

حاجی محمود

0451236

حسن باروق

0452321

حفظ آباد

0451253

حکیم قشلاقی

0452642

حمزه خانلو/حسن کندی

0452324

حور

0452759

خان قشلاقی

0452439

خانقاه بفراجرد

0452356

خانقاه سفلی

0452331

خانقاه علیا

0452389

خانه شیر

0452566

خرم آباد

0452422

خلخال

0452885

خلیفه لوبیله سوار

0452585

خلیفه لومشکین شهر

0452367

خلیل آباد

0452433

خمس

0451351

خواجه بلاغی

0452887

خورخورعلیا

04524854

خوشنامه

0451259

خیارک

0452539

دده بیگلو

0452673

درگاهلو

0451244

دره آباد/کلور

0452571

دستگیر

0452755

دشت مغان /شهرک /مغان

0452791

دلیک یاریقان /طاهرآباد

0452374

دم صغرلو

0452684

دمیرچی

0452893

دمیرچی خرابه سی

0452572

دوشانلو

0452332

دولت آباد

0452559

دوه چی

0452665

دیزج

0452678

دیکداش

0451275

دیولق

0452396

رضاقلی قشلاقی

0452582

رضی

0451266

رضی آباد

0452827

روح کندی

0452561

زاویه سنگ

0452477

زاویه کرد

0452496

زرج آباد

04512494

زردآلو

0452577

زرگر

0452685

زنگبار

0452681

زنگیر

0452663

زیوه

0452584

ساره بانلار

0452687

سامانلو

0451252

سامیان

0452793

سرخای کندی

0452222

سرعین

0452696

سروآغاجی

0452567

سریخانلو

0452417

سکرآباد

0451833

سلطان آباد

0452495

سنگ آباد

0452488

سوسهاب

0452465

شال

0451577

شام اسبی

0452235

شایق

0451274

شریف بیگلو

0452551

شعبانلو

0452639

شکراب /هاچاکندی

04526922

شورستان

0452884

شورگل

0452645

شهرک /بعثت

0451838

شهرک /صنعتی /اردبیل

0451261

شیخ احمد

0452311

شیرین بلاغ

0452761

صفرلو

0452589

صلوات

0452476

صوفلو

0451258

صومعه

04524442

صومعه رودبار

0451425

طالب قشلاقی

0452688

طاووس دره سی

0452436

طولش

0452675

عباسعلیلو

0452563

علی کهریز

04526924

عمارات

0452785

عمران آباد

0452327

عنبران سفلی

0452354

عنبران علیا

0452454

فاراب

0452547

فخرآباد

0452832

فولادلوقوئی

0452494

فیروزآباد

0452666

قاسم کندی

0452677

قربانلو

0452664

قره آغاج

0452593

قره آغاج پشته

0452562

قره باغلار

0451241

قره تپه سبلان

0452796

قره تکانلو

0452669

قره خان بیگلو

0452394

قره شیران

0452453

قره قشلاق

0452546

قره قیه

0451421

قره لر

0452441

قزل درق

0452355

قزل قیه

0452892

قشلاق اینالی برات

04527942

قشلاق جلیللو

0452881

قشلاق حاج طهراج

0452781

قشلاق ساری قوئی شاهمار

0452697

قشلاق عبا

0452542

قصابه

0452668

قلعه برزند

0451268

قلعه جوق سبلان

0452574

قلی بیگلو

0452575

قلیچ خانلو

0452554

قورت تپه

0452598

قورت تپه مرادلو

0452395

قورتولموش

0452497

قوزلو

0452783

قوشاقشلاق

0452587

قوشه سفلی

0452313

قوناق قران

0452378

قیدقشلاقی

04524853

کجل

0452693

کدخدالو

0452649

کردلر

0451824

کرکرق

0452369

کرگان

0452458

کرندق

0452257

کریق

0452361

کریق بزرگ

0452464

کرین

0452438

کزج

0452462

کلورامام رود

0452631

کله سرسفلی

0452377

کله سرنیر

0452588

کلی علیا

0452397

کمال آباد

0452597

کنجوبه

0452592

کنده کندی

0452246

کنزق

0452564

کنگرلو

0452543

کوجنق

0452385

کورائیم

0452384

کورعباسلو

0452315

کوهساره

0452375

کهریز

0451264

گرجان

0452347

گرده

0452622

گرمی /شهرک /ولیعصر

0452443

گزاز

0452352

گلشن

0452357

گللو

0452578

گلنوجه

04524444

گلوزان

0452415

گلیجان

0452456

گنجگاه

0451251

گندیشمین

0452674

گوده کهریز

0452368

گورادل

0452429

گورانسراب

0452886

گوردیگل

0452736

گوشلو

0452828

گوگ تپه

0452379

گوگرچین

0452698

گونی کندی

0451828

گیلانده

0452472

گیلوان

0452492

گیوی /کوثر

0452491

گیوی زاویه

0452532

لاهرود

0452466

لرد

0452695

لکرآبادسفلی

0452411

لکندشت

0452428

لمعه دشت

0452432

لنبر

04524713

ماجولان

0452594

مازافا

0452434

مجره

0451263

مجنده

0452653

مجیدلو

0452638

محمدتقی کندی

0452754

محمودآباد

0452586

مرادلو

0452451

مرشت

0452345

مرنی

0452522

مشکین شهر

0452599

مشیران

0452787

مقصودلو

0452314

ملااحمد

0452487

منامین

0452565

موئیل

0452312

مهماندوست

0452473

میانرودان

0452557

میجنده /اور/اندزگ

0452348

میرزانق

0452568

میرکندی

0452889

میرودی کندی

0452558

میزان

0452339

مین آباد

04526572

نجفقلی قشلاقی

0452486

نساز

0452537

نقدی علیا

0452481

نمهیل

0452322

نمین

0452325

ننه کران

0452338

نوجه ده

0452788

نورمحمدکندی

0452334

نوشنق

0452364

نوشهر

0452337

نیارق

0452382

نیر

0452457

نیلق

0452647

وان

0452399

ولیعصرنیر/ایلانجیق

0452393

ویرثق

0452242

ویلادرق

0452792

هزارکندی

0452482

هشتجین

0452499

هشین

0452412

هل آباد

0452838

هیبت جهانخانلو

0452362

هیر

0452335

یزن آباد

0452346

یونجالو