پیش شماره تلفن های ثابت بوشهر

 لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان بوشهر به مرکزیت شهربندر بوشهر به ترتیب حروف الفبا میباشد.

      0773482

آب پخش

0772524

آباد

0772825

آبدان

0771225

آبطویل

0772875

آبکش

0772769

آبگرمک

0772563

ابوالخیر

0771232

احمدی /دویره

0772728

اخند

0772534

اشکالی

0772437

امام /حسن

0772766

انارستان

0772522

اهرم

0772667

باب منیر

0772663

بادوله

0772525

بازوئی

0772571

باشی

0772637

باغان

0772533

باغک

0772741

ببود

0773415

برازجان

0772872

بردخون

0772826

بردستان

0772738

بستانو

0773469

بشیرآباد

0773495

بنارآزادگان

0773441

بنداروز

0772823

بندر/الی

0771

بندر/بوشهر

0772822

بندر/دیر

0772422

بندر/دیلم

0772564

بندر/رستمی

0772382

بندر/ریگ

0772725

بندر/طاهری

0772721

بندر/کنگان

0772322

بندر/گناوه

0771233

بندرگاه

0772743

بندو

0772734

بنک

0772443

بنه اسماعیل

0772526

بنه گز

0772666

بنیاد

0772633

بوحیری

0773435

بوشکان

0773492

بویری

0772338

بهمنیارشرقی

0772736

بیدخون

0772434

بیدو

0772727

پرک

0773453

پرگانک

0772387

پوزه گاه

0772574

پهلوان کشی

0771235

تل اشکی

0773468

تل سرکوب

0773445

تنگ ارم

0772775

تنگمان

0772565

جائینک

0772829

جبرانی

0773467

جتوط

0772384

جزیره /ریگ

0771234

جزیره /شیف

0772762

جم

0773449

جمیله

0772774

جنوب جم

0772627

چارک

0772626

چاووشی

0772331

چاه بردی

0772536

چاه پیر

0772576

چاه تلخ شمالی

0773428

چاه خانی

0771228

چاه کوتاه

0772724

چاه مبارک

0771222

چغادک

0773494

چهاربرج برازجان

0772393

چهاربرج گناوه

0772385

چهارروستائی

0772388

چهارمحال

0773497

چهل ذرعی عجم

0772438

حصار

0772282

خارک /جزیره خارک

0772744

خره

0773484

خلیفه ای

0772577

خورشهاب

0772622

خورموج

0773437

خوشاب

0772538

خیاری

0773457

خیرآباد

0773434

دالکی

0772625

درازی

0773466

درودگاه

0772638

درویشی

0772767

دره بان

0773491

دشتگور

0773487

دشتی اسماعیل خانی

0772562

دلوارساحلی

0772824

دوراهک

0772764

دولنگه

0773485

ده کهنه /شبانکاره

0773486

دهداران

0773443

دهرودسفلی

0773451

دهرودعلیا

0773439

راهدار

0772394

رودشور

0773446

رودفاریاب

0772765

ریز

0773433

زیارت

0772665

زیارت ساحلی

0773471

سربست

0773473

سرقنات

0773432

سرکره

0772828

سرمستان

0772644

سرمک

0771231

سرمل حسینکی

0773462

سعدآباد

0772527

سمل جنوبی

0772642

سنا

0772742

سهموشمالی

0772431

سیاه مکان

0772643

شنبه

0772531

شورکی

0773474

شول

0772873

شهنیا

0772635

شیخیان ماری

0772729

شیرینو

0772779

صیدی

0773448

طلحه

0772569

عالی چنگی

0772532

عالی حسینی

0771568

عالی شهر

0772436

عامری دیلم

0772567

عامری ساحلی

0772629

عربی

0772726

عسلویه

0773496

عطیبه

0773431

عیسوند

0773436

فاریاب

0772337

فخرآوری

0772778

قائدی

0772528

قباکلکی

0773447

قلعه سفید

0772662

کاکی

0772668

کردوان علیا

0771442

کره بند

0772579

کری

0772745

کلات

0773452

کلل دشتستان

0772628

کلل دشتی

0773444

کلمه

0772432

کنارکوه

0772529

کناری

0772391

گاوسفید

0772575

گرگور

0772539

گلکی

0772339

گماران

0772636

گنخک شیخی

0772773

گندمزار

0772831

گنوی

0772389

گوابین

0772578

گورک دژگاه

0772573

گورک سادات

0772634

لاوررزمی

0772641

لاورساحلی

0773499

لایپه

0772827

لمبدان

0772324

مال قائد

0772392

مال محمود

0772632

محمدآباد

0773489

محمدجمالی

0772332

محمدصالحی

0772386

محمدی

0772877

مغدان

0772832

ملگه

0772737

منطقه ویژه /پارس جنوبی

0773493

میاندشت

0772746

میانلو

0773498

میلک

0772732

نخل تقی

0773464

نظرآقا

0773421

نورآباد

0771236

نوکارنخلی

0773456

نی نیزک

0773465

وحدتیه

0772739

هاله

0773472

هلپه ای

0771226

هلیله