پیش شماره تلفن های ثابت ایلام

لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان ایلام به مرکزیت شهر ایلام به ترتیب حروف الفبا میباشد

      0842645

آب انار

0842622

آبدانان

0842852

ارکوازملک شاهی

0842534

ارمو

0842537

اسلام آباد

0842652

انجیره

0841

ایلام

0842322

ایوان غرب

0842835

بان رحمان

0842572

بدره /گچکوبان /شهرک ولیعصر

0842784

بردی

0842462

بلاوه تره سفلی

0842732

بیشه دراز

0842633

پشت قلعه

0842772

پهله زرین آباد

0842464

تخم بلوط سفلی

0842356

ترن

0842586

تلخاب

0842456

جان جان

0841238

جعفرآباد

0842832

چالاب

0841222

چالسرا

0841239

چاویز/چشمه دادری /بلین /شانکبود

0842583

چشمه شیرین

08412236

چشمه کبود

0842544

چم ژاب

0842642

چم کبود

0842836

چنگوله

0842272

چوار

0842345

چهارمله

0842348

خوران

0842436

خورده چشمه

0842522

دره شهر

0842552

دشت چمران

0842762

دشت عباس

0842548

دلفان آباد

0842722

دهلران

0842585

زرانگوش

0842352

زرنه

0842432

زنجیره سفلی

0842446

زنجیره علیا

0842466

زیرتنگ

0842647

ژیور

0842337

سراب

0842634

سراب باغ

0842482

سراب کلان

0842422

سرابله

0842452

سرتنگ مله ماران

0842454

سنگ سفید

0842438

شباب

0842443

شله کش

0842834

شهرک /اسلامیه

08412233

شهرک /شهید/کشوری /سرتاف

0842342

شهرک /نبوت

0842232

شهرک صنعتی /ایلام

0842546

شیخ مکان

0842457

شیراوند

0842882

صالح آباد

0842442

صیدنظری سفلی

0842445

صیدنظری علیا

0842535

عباس آباد

0842485

علی آبادعلیا

0842458

علی مدد

0842486

قنات آباد

0842354

کپنه کران

0842448

کل کل

0842343

کلان

0842587

کلم

0842347

کله جوب ایوان

0842488

کله جوب شیروان چرداول

0842434

کهره هلیلان

0842892

گلان

0842864

گنبدپیرمحمد

0842284

گنجوان

0842654

گنداب

0842484

لرینی

0842472

لومار

0842532

ماژین

0842282

مورت

0842637

مورموری

0842752

موسیان

08412235

مهدی آباد

0842822

مهران

0842862

مهرملکشاهی

0842782

میمه

0842644

وچکاب

0842538

وحدت آباد

0842638

هزارانی

0841225

هفت چشمه /بانقلان

0842468

هلسم