پیش شماره تلفن های ثابت فارس

 لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان فارس به مرکزیت شهرشیراز به ترتیب حروف الفبا میباشد.

     0752439

آب باریک

0711678

آب پرده

0732666

آب جهان

0751

آباده

0732572

آباده طشک

0752331

آباده مرشدی

0792336

آبسرد

0712565

آبگرم

0791275

آرجویه

0782653

آرودان

0752464

آسپاس

0792346

آسمان جرد

0782459

آشنا

0782225

آغصه

0722433

آهنگری

0712732

ابنو

0729724

ابوالوردی

0712639

احمدآباد/شیراز

0729472

احمدآباد/مرودشت

0782337

احمدمحمودی

0712567

اربابی سفلی

0782226

ارد

0729762

ارسنجان

0732422

استهبان

0712738

اسفیان

0722423

اسکان عشایر

0711870

اسلام آباد/دارنگون

0792431

اسلام آبادجهرم

0792348

اسماعیل آباد

0782624

اسیر

0782572

اشکنان

0792435

افزرشمالی

0752422

اقلید

0732378

اکبرآباد/ششده

0711242

اکبرآباد/قرآن

0712574

اکبرآباد/کوار

0752443

امامزاده /اسماعیل

0732377

امیرحاجیلو

0721239

انارستان

0752361

انارک

0729465

انجیره

0782362

اوز

0782577

اهل

0712763

ایاسجان

0732426

ایج فسا

0752226

ایزدخواست

0711276

ایزدخواست باصری

0792322

باب انار/خفر

0752465

بابائی

0722482

بابامنیر

0722432

بابامیدان

0711275

باجگاه

0791276

بادنجان

0782246

باغ

0752335

باغ صفا

0792347

باغ کبیر

0782461

باغان

0782425

بالاده بیرم

0722236

بالاده کازرون

0792337

بالاشهر

0712766

بانش

0712645

بایگان

0732649

باینوج

0792338

برایجان

0722265

برج سید

0712727

برشنه

0732634

برگان

0722461

برم سیاه

0728451

بریانک

0781228

بریز

0732642

بریسکان

0732585

بسترم

0732558

بشنه

0752442

بکان

0729665

بکیان

0782324

بلغان

0782325

بنارویه

0722293

بناف

0712466

بندامیر

0792445

بندوبست

0732473

بنوان فسا

0722269

بنه سیدرضا

0728631

بنی یکه

0752322

بوانات /سوریان

0728623

بورکی

0722266

بورکی علیا

0721248

بوشیگان

0791274

بهجان

0712728

بهرغان

0732668

بهروزآباد

0752225

بهمن

0732667

بیاده

0711779

بیدزرد

0782365

بیدشهر

0751233

بیدک

0728627

بیدگل

0782422

بیرم /کریشکی

0782455

بیغرد

0732644

پاسخن فسا

0782545

پاقلات

0712652

پرزیتون

0782546

پسبند

0721241

پل آبگینه

0782521

پنگرویه

0722296

پورنجان

0722495

پهون

0792326

تادوان

0711273

تربرجعفری

0782533

ترمان

0711775

تفیهان

0732669

تل بارگاه

0712767

تل بیضا

0721228

تل کوهک

0722464

تل کهنه /زیردو

0722445

تل مشکی

0722472

تلمبه خانه حسنی

0732579

تمشولی

0722249

تنگ چوگان

0732587

تنگ حنا

0792427

تنگ روئین

0731226

تنگ کرم

0752334

توجردی

0732646

تیزآب

0712632

جایدشت

0711780

جرسقان

0791277

جرمشت

0722226

جره

0752338

جشنیان بوانات

0728628

جشنیان رامجرد

0752337

جعفریه

0729763

جلودر

0732325

جلیان

0729765

جمال آباد/ارسنجان

0728633

جمال آباد/درودزن

0729764

جوادیه

0712641

جوکان

0732654

جونان

0752343

جوی سفید

0782322

جویم

0728629

جهان آباد

0791

جهرم

0732578

چاه سوارآقا

0782538

چاه شرف

0782456

چاه طوس

0782672

چاه عینی

0782677

چاه کور

0732576

چاه گز

0781254

چاه نهر

0782526

چاه ورز

0792341

چرگ /جلیل آباد

0752432

چشمه رعنا

0782338

چغان

0732637

چمن مروارید

0722451

چهارطاق

0711874

چهل چشمه

0732722

حاجی آباد

0722229

حاجی آباد/موزی

0728424

حاجی آباد/نقش رستم

0752384

حسامی

0752433

حسن آباد/آباده

0729461

حسن آباد/سنجرلو

0732652

حسن آباد/فسا

0728474

حسین آباد/تل کمین

0722492

حسین آباد/رستم

0712423

حسین آباد/سبزآباد

0729668

حسین آباد/کام فیروز

0729768

حسین آباد/لیاقت

0772631

حسین زائری

0751228

حشمتیه

0791555

حیدرآباد

0711872

خان زنیان

0792335

خانگهدان /خاوران

0729663

خانیمن

0729766

خبریز

0712462

خرامه

0752355

خرمی

0751434

خسروشیرین

0732732

خسویه

0722262

خشت

0782576

خشت /رکن آباد

0728425

خلف طاهونه

0782232

خلور

0782233

خلیلی

0712733

خلیلی سربست شیراز

0782452

خنج

0752435

خنجشت

0729673

خواجه ای

0732573

خواجه جمالی

0752336

خورکش

0782527

خوزی

0722447

خومه زار

0712465

خیرآباد/توللی

0782673

خیرگو

0722246

دادین

0732623

داراب

0732379

داراکویه

0732636

دارلینگونه

0711271

داریون

0712725

دالین

0782326

دامچه

0732427

درب قلعه

0732735

دروافسا

0728622

درودزن

0728475

دره باد

0732725

دره شور

0721227

دریس

0752463

دزکرد

0712671

دژگاه

0731225

دستجه

0722475

دشت آزادگان

0711876

دشت ارژن

0728621

دشتک ابرج

0722493

دشتک سادات

0782235

دشتی

0712777

دشمن زیاری

0712731

دلخان

0781239

دنگز

0721243

دوان

0732726

دوبران

0732762

دوبرجی فسا

0711245

دودج

0791272

دوزه

0711675

دوکوهک

0732374

دوگان /جرغه

0732656

دولت آباد

0732324

دولت آباد/سه چاه

0752352

ده بید/خرم بیدآباده

0728433

ده بیدمرودشت

0712726

ده پاگاه شیراز

0722231

ده پاگاه کازرون

0732554

ده چاه

0732632

ده خیرعلیا/جنت شهر

0712572

ده شیب

0782536

ده شیخ

0782328

ده فیش

0722473

ده گپ محمودی

0732577

ده مورد

0782253

ده میان

0751234

دهدق

0712666

دهرم

0712471

دهقانان

0711770

دهک /دولت آباد

0781236

دهکویه

0711772

دهنوبیدزرد

0782528

دهنوحاج هدایت

0712528

دهنوسروستان

0782675

دهنوغیب الهی

0732738

دهنوفسا

0711875

دهنوقلندری

0722434

دهنومقیمی

0782237

دیده بان

0722297

دیکانک

0712579

ذرات

0782654

ذیقان

0712737

راشک

0729448

راهنویه

0728457

رجاآباد

0712427

رحمت آباد

0732356

رحیم آباد

0728626

رزمنجان

0732662

رستاق

0722245

رشن آباد

0752444

رضاآباد/میان رودآباده

0722247

رضاآبادکازرون

0712735

رودبال

0732463

رونیزسفلی

0732462

رونیزعلیا

0712734

ریگان

0732352

زاهدشهر

0728632

زراره

0792324

زرجان

0712422

زرقان

0728431

زرگران

0782238

زروان

0712636

زنجیران

0711871

زنگنه بن رود

0732375

زنگنه فسا

0728438

زنگی آباد

0732733

زیرآب فسا

0782227

زینل آباد

0732734

ساچون

0712722

سپیدان /اردکان

0752462

سده اقلید

0782462

سده لار

0722469

سراوان جنجان

0722234

سرمشهد

0752329

سروستان آباده

0712522

سروستان شیراز

0729429

سعادت آبادشوشتری

0729722

سعادت شهر/جیسقان

0712464

سقاآباد

0712475

سلطان آباد

0712723

سنگر

0752236

سورمق

0729422

سیدان

0722242

سیدحسین عموئی

0722251

سیریزجان

0721235

سیف آبادکازرون

0782458

سیف آبادلار

0782535

سیگارلار

0752332

سیمکان

0729456

سیوند

0711771

شاپورجان

0782332

شرفویه

0729771

شرق آباد

0732372

ششده

0729769

شورآب

0751235

شورجستان

0729672

شول بزرگ

0728442

شول ساروئی

0722268

شهبازخانی

0752446

شهرآشوب

0732727

شهرپیر

0712226

شهرجدید/صدرا

0711774

شهرصنعتی بزرگ /شیراز

0728625

شهرک /ابرج

0732633

شهرک /الغدیر

0792434

شهرک /امام /خمینی

0732557

شهرک /امام /رضا

0732556

شهرک /امام فسا

0782626

شهرک /امام لار

0712469

شهرک /ایثار

0732638

شهرک /ثاراله

0728473

شهرک /خارا

0711620

شهرک /شهید/بهشتی /بزن /گلستان

0792436

شهرک /علی آبادپشگان

0732635

شهرک /فتح المبین

0792437

شهرک /قلات

0732663

شهرک /والفجر

0732665

شهرک /ولیعصرفسا

0728443

شهرک /ولیعصرمرودشت

0792438

شهرک /هنگام

0712445

شهرک صنعتی /آب باریک

0752436

شهرمیان

0732647

شهنان

0752362

شهیدآبادآباده

0712768

شهیدآبادشیراز

0712769

شیخ عبود

0752326

شیدان

0711

شیراز

0722465

شیراسپاری

0732551

صادق آباد

0731223

صحرارود

0752222

صغاد

0792327

طاهونه

0712573

طسوج

0732581

طشک

0711773

ظفرآباد

0728441

عزآباد

0792365

علویه /باباعرب

0792342

علی آباد

0712764

علی آبادتنگ

0712761

علی آبادسرتل

0732474

علی آبادشمس

0729667

علی آبادعلیا

0711778

علی آبادقره باغ

0781242

علی آبادلار

0729767

علی آبادملک

0729726

علی رسیده

0728444

عمادآباد

0782243

عمادده

0732555

غوری

0732326

غیاث آباد

0729454

فاروق

0782525

فاضلی

0728427

فتح آباد

0732639

فتح آبادفسا

0792428

فتح آبادقیر

0712581

فتح آبادکوار

0752323

فخرآباد

0782252

فداغ

0732763

فدامی

0732357

فدشکویه

0712662

فراشبند

0731

فسا

0792332

فشان

0752342

فنجان

0722437

فهلیان

0712622

فیروزآباد

0751229

فیروزی آباده

0728437

فیروزی مرودشت

0782464

فیشور

0722222

قائمیه

0752365

قادرآباد

0732376

قاسم آباد

0728446

قاسم آباد/ساروئی

0752359

قاضیان

0792344

قالینی

0752363

قشلاق

0712569

قصراحمد

0728432

قصرخلیل

0711642

قصرقمشه

0792362

قطب آباد

0732553

قطرویه

0711674

قلات شیراز

0782374

قلات لار

0732764

قلاتوپه

0732531

قلعه بهمن

0732658

قلعه بیابان

0721232

قلعه سید

0732766

قلعه نو

0712476

قوام آبادشیراز

0729732

قوام آبادمرودشت

0792422

قیر/کارزین

0782343

کاریان

0721

کازرون

0752437

کافتر

0782575

کال

0792345

کته

0712524

کته گنبد

0731227

کچویه

0711877

کدنج

0792339

کرفت

0781247

کرموستج

0711873

کرونی

0752382

کره ای آباده

0729426

کره ای مرودشت

0729477

کره تاوی

0712477

کفدهک

0722284

کلانی

0722471

کلاه سیاه

0711679

کلستان

0722267

کمارج

0782674

کمالی

0712729

کمهر

0722264

کنارتخته

0791224

کناردان /هکان

0728447

کناره

0782542

کندرعبدالرضا

0712562

کوار

0752385

کوپان

0722446

کوپن

0781245

کورده

0782457

کورده خنج

0712433

کورکی

0782366

کوره

0711776

کوشک بیدک

0731224

کوشک قاضی

0728452

کوشک مرودشت

0712765

کوشک هزار

0791273

کوشکسار

0732574

کوشکک

0728466

کوشکک رامجرد

0728453

کوه سبز

0712526

کوهنجان

0782465

کهنویه خنج

0782676

کهنویه لامرد

0782369

کهنه جدید

0782368

کهنه قدیم لار

0722283

گاوکشک

0782222

گراش

0732466

گرده استهبان

0722281

گرگدان

0728445

گرم آباد

0782453

گرمشت

0729669

گرمه

0711777

گشنگان

0782372

گلار

0792343

گلبرنجی

0792367

گلدامچه

0728459

گلدشت علیا

0732739

گلکویه

0722467

گلگون

0732723

گلوگاه

0782622

گله دار

0711676

گویم

0781

لار

0782334

لاغران

0782522

لامرد

0782541

لاورخشت

0732664

لایزنگان

0712444

لپوئی

0729728

مادرسلیمان

0732655

مادوان

0732464

ماهفرخان

0792426

مبارک آباد

0728469

مجتمع /گوشت

0728458

مجدآباد

0782373

محلچه

0732468

محمدآباد

0728455

محمدآبادگشک

0782451

محمله

0792325

محمودآبادجهرم

0712576

محمودآباددودانگ

0711782

محمودآبادهوربافت

0729478

مرادآباد

0722426

مراسخوان علیا

0728428

مراگلو

0732765

مرز

0792443

مرند

0728

مرودشت

0752327

مروشکان

0782371

مز

0752324

مزایجان آباده

0732737

مزایجان فسا

0782625

مزایجان لار

0722478

مشایخ

0752357

مشکان آباده

0712631

مشکان شیراز

0732552

مشکان فسا

0729662

مشهدبیلو

0752368

مشهدمرغاب

0722436

مصیری

0752358

مظفرآباد

0712577

مظفری

0712467

معزآبادجابری

0712472

معزآبادگورگیر

0782463

مکویه

0722289

ملاانباری

0752328

منج

0782335

منصورآباد

0732323

موردی

0722457

مورکی

0792364

موسویه /ده زیر

0712525

مهارلونو

0782652

مهر

0721225

مهرنجان کازرون

0722466

مهرنجان نورآباد

0712426

مهریان

0732736

میانده حاجی آباد

0732355

میانده فسا

0722459

میانه بردنگان

0729449

میج

0722484

میشان

0712646

میمند

0792429

نجف آباد

0782529

نرمان

0732648

نصروان

0752438

نظام آبادآباده

0712529

نظرآباد

0729725

نعیم آباد

0732659

نوایگان

0732322

نوبندگان

0712667

نوجین

0722282

نودان

0722422

نورآباد/ممسنی

0782539

نورآبادلار

0712578

نوروزان

0732522

نیریز

0782534

وراوی لار

0732373

وکیل آباد

0731228

هارم /شستگان

0712762

هرابال

0712736

هرایجان

0732657

هربدان

0782336

هرم

0782248

هرمودباغ

0781251

هرمودمهرخوئی

0728476

هشتیجان

0782454

هفتوان

0712563

هکوان

0711879

همت آبادشیراز

0729734

همت آبادمرودشت

0782367

هودلار

0782375

هیرم

0732327

یاسریه