پیش شماره تلفن های ثابت آذربایجان غربی

  لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان آذربایجان غربی به مرکزیت شهر ارومیه به ترتیب حروف الفبا میباشد.

      0443555

آخته خانه

0482565

آرپاچای

0444571

آغبلاغ

04826555

آغجیوان

0441357

آغچه قلعه

0482469

آغچه مسجد

0481331

آغداش

0482536

آغول بیک

0462332

آق گل

0441351

آلمان آباد

0482535

احمدآباد/تکاب

0482468

احمدآباد/شاهیندژ

0462437

احمدآباد/کش ارخی

0482636

اختتار

0441

ارومیه

0444343

اسلام آباد

0481364

اسلام تپه میاندوآب

0444562

اشنویه

0482471

اقبال

0442357

اگریقاش

0432316

الخلج

0491247

النجق /قینر

04443356

الواتان

0441259

الیاس آباد

0441246

امامزاده

0441452

انگنه

04825675

انگورد

04826553

اوچ تپه بوکان

0481369

اوچ تپه قلعه

0481371

اوچ تپه کرد

0462227

ایواوغلی

0462279

بادکی

0441247

بارانداز

0482238

باروق

0444439

بازارچه مرزی /تمرچین

0462337

بازرگان خوی

04613534

باغدرق

0441264

بالانج

0441353

بالو

0441476

باوان

0441477

بچه جیک

04613615

بدلان

0482631

برده زرد

0444441

بسطام بگ

0481372

بکتاش

04444473

بن دره

0441355

بند

0482622

بوکان

0462472

بهلول آباد

0461351

بیزنده

0444361

بیطوش

0443637

بیگم قلعه

0461348

بیله وار

0444337

بیوران سفلی

0444435

پادگان /پسوه

04444475

پادگان /پیرانشهر

0441453

پر

04613613

پسک سفلی

0444432

پسوه

0461349

پکاچیک

0462462

پلدشت

0462469

پورناک

0444422

پیرانشهر

0461344

پیرکندی

0443535

تازه شهرارومیه

0443639

تازه قلعه

0462435

تازه کندخوی

0482563

تخت سلیمان

0441437

ترکمان

0482522

تکاب

0443532

تمر

0441358

توپراق قلعه

0424428

توشمانلو/لیوانلو

0441257

تومتر

0482464

تیزخراب

0441438

جارچلوارومیه

0481352

جارچلومیاندوآب

04414383

جارچی لو

0441439

جبل کندی

0481359

جعفرآباد

04444383

جلدیان

0481357

جوادحصاری

0462362

چالدران /سیاه چشمه

0461359

چاوشقلی

0481336

چلخماز

0481328

چلیک

04825623

چوپلوتکاب

0482461

چوپلوجه شاهین دژ

0462276

چورس

0482322

چهاربرج

04825395

چهارطاق

0481374

حاج حسن مکریان

0482653

حاجی آباد

0481356

حاجی بهزاد

0442358

حاجی خوش

04444463

حاجی غلده

0462277

حاجیلار

0461347

حاشیه رود

0481358

حاصل قپی افشار

04825673

حسن آباد/تکاب

0462466

حسن کندی

0443632

حسنلو

0482663

حسین مامه

0482651

حمامیان

0482343

حمید

0481367

حیدرآباد

0441474

حیدرلوی بیگلر

04613434

خاکمزدان

0441475

خانشان

0441455

خانقاه سرخ

0442339

خانقاه مهاباد

0462474

خانه /های /سازمانی /سدارس

0462431

خضرلو

0441252

خطایلو

0444292

خلیفان

0443635

خلیفه لو

0442347

خورخوره

0461

خوی

0442342

دارلک

0482654

داش بند

04825676

داش قیزقاپان

0444434

دربکه

04443316

درمان آباد

0442348

دریاس

0441255

دستجرد

0482537

دورباش

0441446

دیزج تکیه

0441244

دیزج دول

0461336

دیزج دیز

0441432

دیزج مرگور

0443539

دیلزی

0462331

دیم قشلاق

04613585

رازی

0441423

راژان

0443641

راهدانه

04443362

ربط

0482632

رحیم خان

0441254

رشکان

0461329

رهال

0461341

زارعان

0461355

زاویه حسن خان

0462281

زنگلان سفلی

0461357

زورآباد

0441248

زینالو

0441424

زیوه ارومیه

0444437

زیوه مهاباد

0482656

ساری قامیش

0441478

ساعتلوی بیگلر

04825323

سبیل

0482659

سراب

0443553

سرای ملک

0481335

سرچنار

0444322

سردشت

0443531

سرنق

0443462

سرو

0444431

سروکانی /اندیزه

0462368

سعدل

0441447

سعیدلو

0443544

سلطان احمد

0443522

سلماس /مغانجوق

0443534

سوره

0481366

سوگلی تپه

04443367

سی سر

04613433

سیدتاج الدین

0443543

سیلاب

0443422

سیلوانا

0461373

سیه باز

0482422

شاهین دژ

0481322

شبیلو/علیا

04826345

شرفکند

0443552

شکریازی

0462422

شوط

0443642

شهرک /المهدی

0462467

شهرک /سدارس

0441434

شهرک صنعتی /ارومیه

0461352

شهرک صنعتی /خوی

0482635

شهری کند

0482662

شیخ علی

0482437

صفاخانه

0462426

صوفی خوی

0444574

صوفیان

0441352

طسمالو

0441456

طلاتپه

04825325

عرب شاه

0441493

عسگرآبادتپه

0441457

عسگرآبادکوه

0481375

علی بگلو

0441471

علی بیگلو

0443636

فرخزاد

0481325

فسندوز

0462223

فیرورق

0481327

فیروزآباد

0443638

قارنا

0481376

قاریاغدی

0481337

قبان کندی

0481334

قپچاق

0441448

قرابقلو

04414385

قرارگاه /حمزه

0462432

قرانقو

0441253

قره آغاج ارومیه

0462429

قره آغاج خوی

0441325

قره باغ

0462436

قره تپه خوی

0481365

قره تپه میاندوآب

0441243

قره حسنلو

0441449

قره حسنلوخواجه پاشا

0462272

قره ضیاالدین

0443533

قره قشلاق سلماس

0442345

قره قشلاق مهاباد

0482637

قره کند

0482652

قره موسی لو

0441258

قزل عاشق

0442346

قزل قپی

0461354

قشلاق

0482431

قشلاق بختیاری

04812386

قطار

04613583

قطور

0444436

قلعه تراش

04443313

قلعه رش

0442354

قم قلعه

0462282

قنات میرزاجلیل

04825625

قوجه

0461335

قوروق

04824333

قوزلوی افشار

0443322

قوشچی ارومیه

0441327

قولنجی

0462473

قیرکندی /میرزاکندی

04824335

قیزکورپی

0482564

قینرجه

0443372

کارخانه قند/نوشین شهر

0444332

کانی زرد

04826556

کانی سیران

0443541

کانیان

0441473

کریم آباد

0482462

کشاورز

0441433

کشتیبان

0462328

کشمش تپه

0443546

کلشان

0444338

کلوسه سفلی

0444445

کله سپیان

0462367

کلیساکندی

0443549

کنگرلو

0442355

کوسه کهریز

04444384

کولیج

0443634

کویک

0441326

کهریز

0442351

کهریزه شیخان

0442352

کیک آبادگابازله

0481339

گاومیش گلی

0462321

گجوت

0441245

گچین

0441451

گردآباد

0444433

گردکشانه

0481373

گرده رش

04444465

گرگول

0441442

گل تپه

0481354

گل سلیمان آباد

0443571

گلعذان

0441467

گنبد

0441463

گنگچین

0441443

گورچین قلعه

0441356

گوگ تپه ارومیه

0442356

گوگ تپه مهاباد

0481323

گوگ تپه میاندوآب

0482344

گوی جلو

04613586

گیوران

0442349

لج

0481324

للکلو

0462322

ماکوخوی

04824325

مامالو

0443633

محمدیار

0482438

محمودآباد

0462427

مخور

0462434

مرگنلرخوی

0441495

مرنگلوی بزرگ

0441461

مرنه

0481351

مظفرآباد

0481326

ملاشهاب الدین

04826343

ملالر

0443537

ملحم

0461356

ملهزان

0481332

ممدل

0441464

ممکان

0442222

مهاباد

0481

میاندوآب

0441436

میاوق

0443631

میرآبادارومیه

04443352

میرآبادمهاباد

04812385

نادرقلی

0462468

نازک علیا

0441458

نازلو

0444572

نالوس

0482568

نبی کندی

04443365

نستان

0481353

نصیرکندی

0443622

نقده

04443342

نلاس

0444573

نلیوان

04443347

نوآباد

0441469

نی چالان

0461372

وار

0443551

وردان

0441472

وقاصلو

0461345

ولدیان

04613533

ویشلق علیا

04824323

هاچه سوشاهیندژ

0443556

هشتراک

0441466

هشتیان

0443538

هفتوان

0462334

هندور

0482435

هولاسو

0481364

یاریجان خالصه

0443547

یالقوزآغاج شبستر

0461346

یزدکان

0481355

یقین علی تپه

0482434

ینگی آرخ

0442344

یوسف کندی

0462428

یولاگلدی

04825393

یولقون آغاج