پیش شماره تلفن های ثابت قزوین

لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان قزوین به مرکزیت شهر قزوین به ترتیب حروف الفبا میباشد.

 0282476

آبگرم

0282282

آبیک

0282435

آراسنج

0282228

آقابابا

0282532

آک

0282268

آلتین کش

0282293

آمادگاه آبیک

0282373

آوان

0282462

آوج

0282448

ابراهیم آباد

0282484

ارتش آباد

0282443

ارداق

0282483

اردلان

0282497

اروان

0282592

اسپیک

0282489

استلج

0282447

اسفرورین

0282542

اسلام آباد/اقبالیه

0281259

اسماعیل آباد

0282472

اسماعیل آباد/بوئین زهرا

0282338

اکوجان /وشته

0281221

الولک

0282431

امیرآباد/کهنه

0282455

امیرآبادنو

0282547

انداق

0282278

اورکن کرد

0282586

اورنه

0282582

برزلجین

0282274

بکندی

0282422

بوئین زهرا

0282277

بوئینگ بشر

0282232

بیدستان

0282488

پارسپانج

0282239

پاورس

0282632

پریجان

0282572

پناه آباد

0282227

پیریوسفیان

0282522

تاکستان

0282496

چسکین

0282294

چناسک

0282485

چنگوره

0281244

چوبین در

0282585

چوزه

0282299

حاجی تپه

0282579

حسن آباد/سادات

0282288

حسن آباد/کلج

0282249

حسین آباد

0282454

حسین آباد/بوئین زهرا

0282285

حصارخروان

0282486

حصارولیعصر

0282568

حیدریه

0282621

خاتون آباد

0282284

خاک علی

0282433

خرم آباد

0282296

خرم پشته

0282247

خرمن سوخته

0282298

خطایان

0282536

خورهشت

0282452

خوزنین

0282449

خونان

0282456

خیارج

0282548

داغلان

0282573

داکان /رادکان

0282453

دانسفهان

0282549

دستجردتاکستان

0282382

دستجردعلیا

0282487

دشتک

0282554

دولت آباد

0282537

دیال آباد

0282724

دیزج

0282379

دیکین

0282322

رازمیان

0282225

رامشان

0282332

رجائی دشت

0282444

رحمت آباد

0282623

رحیم آباد/بوئین زهرا

0282587

رحیم آباد/تاکستان

0281234

رزجرد

0281243

رشتقون

0282438

رودک

0282291

زرجه بستان

0282374

زواردشت /زرآباد

0282283

زیاران

0282256

زیباشهر/محمدیه

0282459

زین آباد

0282574

ساج

0282439

سعیدآباد

0282436

سگزآباد

0282589

سولیقان

0282275

سیاهپوش

0282262

سیردان

0282635

شادمیان

0282622

شارد

0282441

شال

0282539

شامی شاپ

0282437

شاهین تپه

0282231

شترک ماخورین

0282237

شریف آباد

0281233

شفیع آباد/باراجین

0282578

شنستق علیا

0282457

شهرستانک

0282222

شهرصنعتی /البرز/الوند

0281238

شهرک /شهید/بهشتی

0282629

شهرک صنعتی /آراسنج

0282473

شهیدآباد

0281534

شیداصفهان

0282583

شیزند

0281258

شینقر

0282625

صدرآباد

0282281

صمغ آباد

0282562

ضیاآباد

0282434

طزرک

0282723

طزرکش

0282271

عباس آباد

0282295

عبدل آباد

0281241

عبدل آبادمرکزی

0282442

عصمت آباد

0282482

علی آباد

0282576

فارسجین

0282235

فارسیان

0282633

فتح آباد

0282627

فیض آباد

0282577

قاسم آباد

0282254

قدیم آباد

0282552

قرقسین

0281

قزوین

0282286

قشلاق

0282451

قشلاق چرخلو

0282639

قشلاق مرانلو

0282432

قلعه هاشم خان

0282546

قمیک بزرگ

0282477

کامیشگان

0282273

کلج

0282474

کلنجین

0282255

کمال آباد

0282559

کندر

0282544

کنشکین

0282636

کوچار

0281242

کورانه

0282292

کوندج

0282279

کوهگیرعلیا

0282276

کوهین

0282538

کهک

0282375

گرمارود

0282446

لوشکان

0282445

مجتمع /لیا

0282624

محمدآبادخررود

0282252

محمودآبادعلمخانی

0282226

محمودآبادنمونه

0282377

مسعودآباد

0282236

مشعلدار

0282251

مشکین آباد

0282362

معلم کلایه

0282634

مندرآباد

0282545

مهدی آباد

0282287

میرپنجی

0281253

ناصرآباد

0281246

نجف آباد

0282533

نرجه

0282475

نصرت آباد

0282248

نظام آباد

0282297

نودوز

0282575

نهاوند

0282478

نیارج

0282272

نیارک

0282543

نیکوئیه

0282722

وثوق آباد

0282245

ورس

0282458

ولازجرد

0282626

ولدآباد

0282493

هرائین علیا

0281229

هفت سنگان

0282725

همت آباد

0282334

هیر

0282782

یانس آباد

0282535

یحیی آباد