پیش شماره تلفن های ثابت قم

 لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان قم به مرکزیت شهر قم به ترتیب حروف الفبا میباشد.

      0252544

اسفید

0252635

الویرآباد

0252424

بیدهند

0252633

پاچیان

0252323

تاج خاتون

0252622

جعفرآباد/گازران

0252623

جعفریه

0251725

جمکران

0252336

جنت آباد

0252324

جنداب

0252523

چاهک

0252352

چشمه شور

0252321

حاجی آباد/شهید/فهمیده

0252322

حاجی آباد/قنوات

0252378

حسن آباد/نیزار

0252342

حسین آباد

0252437

خاوه

0252435

خدیجه خاتون

0251444

دام شهر

0252522

دستجردخلجستان

0252355

دولت آباد

0252637

دولت آباد/طغرود

02523672

دیزیجان

0252327

راهجرد

0252537

رستگان

0252348

زواریان

0252538

زیزگان

0252366

سلفچگان

0252543

سناوند

0252346

سنجگان

0252438

سیرو

02523673

شهرک /صنعتی /سلفچگان

0251335

شهرک /صنعتی /محمودآباد

0251296

شهرک /مهدیه

0251334

شهرک صنعتی /شکوهیه

0252434

صرم /خورآباد

0252356

طایقان

0252627

علی آبادانقلاب

0252442

علی آبادنیزار

0252427

فردو

0252534

قاهان

0252351

قلعه الهیار

0252433

قلعه چم

0251

قم

0252332

قمرود

0252428

کرمچکان

0252536

کندرود

0252354

کوه سفید

0252422

کهک

0252525

کهندان

0252535

گیو/عیسی آباد/طینوج

0251344

لنگرود

0252326

مبارک آباد

0252628

محمودآباد

0252353

ملک قلعه

0252527

موجان

0252528

مهرزمین

0252445

میم

0252532

نایه

0252533

نویس

0252376

نیزار

0252443

ورجان

0252542

وسفونجرد

0252432

وشنوه

0252425

ونارج

0252625

ونارد

0252347

یکه باغ