پیش شماره تلفن های ثابت گیلان

  لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان گیلان به مرکزیت شهر رشت به ترتیب حروف الفبا میباشد.

      0181277

آبکنار

0132475

آج بوزایه

0182521

آستارا

0142422

آستانه اشرفیه

0132737

آلیان

0142254

آهندان

0182343

اباتر

0132793

احمدسرگوراب

0182472

اردجان

0182476

ارده

0182479

ارشادمحله

0132482

اژدهابلوچ

0182456

اسالم /خلیفه آباد/ناورود

0182355

اسپند/چکوور

0142455

استخربیجار

0132685

اسطلخ جان

0132476

اسطلک

0182347

اسفقن سر

0132634

اسکولک

0132426

اشکیک

0142553

اطاق ور

0142737

البرز/جورکاسر

0142273

امام /ده

0132322

امامزاده /هاشم

0142456

امشل

0142722

املش

0142442

امیرهنده

0142327

انارستان

0142652

اوشیان

0182492

اولم

0142343

ایزبرم

0142282

ایوان استخر

0142233

بارکوسرا

0132578

بازقلعه اکبر

0182520

باغچه سرا

0132773

بالاخرطوم

0142235

بالارودپشت /بین کلایه

0132348

بداب

0182448

بداغ محله

0132456

برمچه قوام

0132647

بره سر

0132323

بلسبنه

0182334

بلگور

0181

بندر/انزلی

0142481

بندر/کیاشهر

0182328

بهمبر

0132325

بیجارکنار

0142562

پاپکیاده

0142325

پاشاکی بالامحله /پائین محله

0132694

پاکده

0142493

پرکاپشت

0142568

پروش

0182466

پره سر

0182335

پشت مسار

0182337

پشتیر

0132548

پلکوه /پاچکنار

0142432

پوشل

0142237

پهمدان

0132332

پیربازار

0182495

پیرسرا

0131881

پیرکلاچای

0142346

پیرکوه

0132577

پیش کنار

0182348

پیشخان

0142353

تازه آباد/جنگاه

0142426

تجن گوکه

0132352

تش

0132735

تطف رود

0182445

تکی تازه آباد

0132427

تمل شیرکوه

0142634

تمیجان

0132682

توتکابن

0131675

تویسروندان

0132428

تیسیه

0132465

جلیدان

0132635

جمال آباد

0182377

جمعه بازار/تولم شهر

0132648

جوبن

0132582

جوبنه

0132466

جوپشت

0132432

جورکویه

0182435

جوکندان

0132795

جیرده

0132434

جیرکویه

0142734

جیرگوابر

0132692

جیرنده /عمارلو

0132483

جیرهنده

0142642

چابکسر

0132424

چاپارخانه

0142566

چاف

0142633

چایجان

0132452

چپرپرد

0132687

چلکاسر

0132689

چلوانسرا

0132784

چماچاه

0142564

چماقستان

0142534

چمخاله

0182434

چوبربندرانزلی

0132786

چوبرشفت

0142427

چورکوچان

0182465

چوکا

0132435

چوکام

0132526

چولاب /ابراهیم سرا

0142438

چهارده

0132646

چهارمحل

0132732

چیران

0132445

حاجی بکنده

0142558

حاجی سرا

0142478

حسن بکنده

0181328

حسن رود

0142238

حسنعلی ده

0182442

حویق

0182538

حیران

0132638

خاصه کول

0182457

خاله سرا

0142355

خرارود

0182385

خراط محله

0182432

خرجیگل

0182497

خشک رودبار

0132436

خشکبیجار

0132734

خشکنودهان

0182438

خطبه سرا

0132798

خطیبان

0132422

خمام

0181228

خمیران

0182467

خوشابر

0142443

داخل

0132748

دارباغ

0182475

دارسرا

0132444

دافچاه

0142494

درگاه

0142498

دستک

0132684

دشتویل

0142647

دعوی سرا

0132586

دلچه

0182342

دلیوندان

0132787

دوبخشر

0182326

دوگور

0142492

دهشال

0142486

دهگاه

0142352

دیارجان

0142225

دیزین

0142342

دیلمان

0182468

دیناچال

0132762

راسته کنار/بوئین

0142762

رحیم آباد

0132637

رستم آباد

0131

رشت

0142632

رضامحله

0182462

رضوانشهر

0132622

رودبار

0182469

رودبارسرا

0142244

رودبنه

0132448

رودپشت

0132755

رودپیش

0142621

رودسر

0142637

روشن آبسر

0132468

زیباکنار

0132743

زیده

0142533

سادات محله /صیدرمحله

0142495

سالکده

0142549

سالکویه

0142772

سجیران /جیرکول

0132554

سده

0142263

سراجار

0132587

سراوان

0141255

سرچشمه

0142245

سرشکه

0132584

سروندان

0182384

سسمس

0142246

سطل سر

0131429

سقالکسر

0181235

سنگاچین

0132572

سنگر

0142733

سورکوه

0182363

سه سار

0182478

سیاه بیل /دیگه سرا

0181233

سیاه خاله سر

0142272

سیاه گوراب

0132797

سیاه مزگی /توسه

0142322

سیاهکل

0142635

سیاهکل رود

0142727

سیویر

0132792

شادخال

0132574

شاقاجی /اسلام آباد

0132788

شالما

0182485

شاندرمن

0142726

شبخوسلات

0142445

شرفشاده /کهنه رودپشت

0142434

ششکل

0182473

شفارود

0132782

شفت

0132547

شکارسرا

0142542

شلمان

0132738

شولم

0132672

شهربیجار

0132455

شهرستان

0131338

شهرصنعتی /رشت

0182493

شهرک صنعتی /صومعه سرا

0132447

شیجان

0132345

شیخ علی بست

0132579

شیخ علی توسه

0142248

شیخ علی کلایه

0182374

شیخ محله /سیاه درویشان

0182488

شیخ نشین

0182436

شیرآباد

0132686

شیرکوه

0142496

صفرابسته

0182322

صومعه سرا

0132326

صیقلان ورزل

0182336

ضیابر

0132535

طارم سر

0182487

طاسکوه

0181329

طالب آباد

0182358

طاهرگوراب

0132334

طرازکوه

0142655

طول لات

0182552

عباس آباد

0132652

علی آباد

0182533

عنبران محله

0142538

فتیده

0131229

فخب

0132472

فخرآباد

0142326

فشتال

0132442

فشتکه

0132536

فشتم

0132342

فلکده

0132722

فومن

0142648

قاسم آباد/سفلی

0142636

قاسم آباد/علیا

0132588

قاضیان

0182447

قروق /جماکوه

0132733

قلعه رودخان

0142433

کارسیدان

0132758

کاس احمدان

0182536

کانرود

0181268

کپورچال

0142277

کتشال

0132443

کته سرولات

0142448

کته شصت

0132556

کتیک

0132344

کتیگر/آقاسیدشریف

0142265

کچلام

0142736

کرفستان

0182332

کسما

0132446

کلاچاه دوم

0142658

کلاچای /بی بالان

0132745

کلرم

0132627

کلشتر

0132698

کلیشم

0142452

کماچال

0132744

کمامردخ

0132796

کمساربزرگ

0132542

کنارسر

0132589

کنستان

0132522

کوچصفهان

0181225

کوچک محله

0182494

کوچکام

0182354

کوده /میانده

0142275

کورنده

0132764

کوزان

0142243

کوشال

0181428

کولیور

0142544

کومله

0142744

کویه علیا

0132553

کیاسرا

0142435

کیسم

0142454

کینچاه

0142735

گرکه رود

0132752

گشت

0132474

گفشه

0132746

گل افزان /کلده

0141328

گل رودبار

0142554

گل سفید

0182356

گلسر/قاضده

0132632

گنجه

0132753

گوراب پس

0182327

گوراب زرمیخ

0132756

گوراب لیشاوندان /تازآباد

0142499

گورابجوار

0132543

گورابسر

0132754

گوشلوندان

0132693

گوفل

0142447

گیلده

0132544

گیلوادشتان

0132585

گیله پرده سر

0142742

لات لیل

0132477

لاشک

0132799

لاقان /مردخه

0141

لاهیجان

0132775

لپوندان

0142487

لسکوکلایه

0132462

لشت نشا

0142653

لشکاجان

0142267

لفمجان

0142437

لفوت بالا/ماشک تهرانچی

0132454

لله کا

0142522

لنگرود

0142488

لوخ

0132642

لوشان

0142547

لوکلایه

0132742

لولمان فومن

0132545

لولمان کوچصفهان

0182554

لوندویل

0141257

لیالستان

0132473

لیچاه

0182458

لیسار

0182378

لیف شاگرد

0142536

لیلاکوه

0132478

لیموچاه

0182482

ماسال

0132757

ماسوله

0132736

ماکلوان

0142347

مالفجان

0132457

مبارک آباد

0182344

مرکیه

0142548

مریدان

0132546

مژده

0132794

مژدهه

0132789

ملسکام /خسروآباد

0132644

منجیل

0182484

میرمحله

0132678

ناش /نوده

0142274

ناصرکیاده

0142546

نالکیاشهر

0182496

ندامان

0182373

نرکستان

0132583

نشرودگل

0132683

نصفی

0132785

نصیرمحله

0142477

نقره ده

0142242

نوبیجارمحله

0182376

نوخاله اکبری

0132484

نوده لشت نشا

0132763

نوده مرخال

0132433

نوشر

0182352

نوکاشت

0182477

نوکنده

0132776

نهزوم

0142646

واجارگاه

0182498

وردم

0182357

ولدپشت مخ

0182532

ویرمونی

0182437

ویزنه

0132778

ویسه رود

0132453

ویشکا

0132576

ویشکاننک

0182422

هشتپر/تالش

0142732

هلوسرا