پیش شماره تلفن های ثابت گلستان

 لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان گلستان به مرکزیت شهرگرگان به ترتیب حروف الفبا میباشد.

    01745875

آب پران

0172226

آبادان تپه

0173475

آرخ بزرگ

0173648

آزادتپه

0174672

آزادشهر1

0174678

آزادشهر2

0172272

آق آباد

0174483

آق امام

0173556

آق زبیر

0173522

آق قلا

0174588

آق قمیش

0174338

آقبند

0172258

آقچلی سفلی

0173478

آلتین تخماق

0173282

آلوکلاته

0171247

آهنگرمحله

0174452

اجن شیرملی

0174637

ارازگل

0173485

اسلام تپه

0171275

اصفهان کلاته

0172256

اگری بوغاز

01716642

امیرآباد/گز

0173577

امین آباد

0173573

انبارآلوم

0173539

انقلاب

0172255

اوبه محمدایمر

0173546

اوچ تپه

0173646

اودک دوجی /حسن طبیب

0173552

اونق یلقی

0174348

ایتمر

0172254

ایگدرسفلی

0172244

ایگدرعلیا

0173343

ایلوار

0172234

ایمرملاساری

0174324

اینچه برون

0172235

باغلی مرامه

0173652

باقرآباد

0173332

بالاجاده

0172257

بایلر

0173642

بدراق نوری

0173636

برفتان

0173486

بصیرآباد

0173422

بندر/ترکمن

0173372

بندر/گز

0173537

بهلکه داشلی

0173554

بهلکه شیخ موسی

0172243

بی بی شیروان

0174586

پاسنگ بالا

01734248

پنج پیکر

0173572

پیراوش سفلی

01744423

پیش کمر

0174643

تاتارسفلی

0174633

تاتارعلیا

01745525

تاش ده

01745443

تخت

0171257

تخشی محله

0174438

تراجیق

0173276

تقی آباد

0174432

تمرقره قوزی

0174585

تنگراه

0174642

توران ترک

0174632

توران فارس

0173272

تورنگ تپه

0171274

توسکستان

0174684

تیل آباد

0171334

جلین علیا

0173558

جهان آباد

0173477

چارقلی

0173474

چپق لقی

0174487

چناران

0174492

چنارلی

0171273

چهارباغ

0173335

چهارده

0173574

چین سبیلی

0173637

حاجی آباد

01744428

حاجی بیک علیا

0172283

حاجی قوشان

0173638

حاجی کلاته

0172242

حالی آخوند

0173643

حکیم آباد

0171245

حیدرآباد/گرگان

0174447

حیدرآباد/گنبدکاووس

0174624

خانببین

0173484

خواجه لر

0173476

خواجه نفس

01746845

خوش ییلاق

0174626

دارکلاته

0174325

داشلی برون

0174627

دلند

0173338

دنگلان

0174326

دوزالوم

0174535

دوزین

0173543

دوگنجی

0174548

ده چناشک

0174433

دهنه

0172282

دیگچه /سرگچن

0173352

رادکان

0174622

رامیان

0174634

رضاآباد

0174699

رودبارقشلاق

01745445

زندانچال

0171441

زنگیان

0171246

زیارت

0174636

زینب آباد

0172252

سارجه کر

0172277

سارلی سفلی

0172276

سارلی علیا

0173345

سالیکنده

0171228

سدن /سیدمیران

0173268

سرخن کلاته

0173382

سرطاق

0173337

سرکلاته

0171248

سعدآباد

0173483

سقرتپه

0172274

سلاق غایب

0172236

سلاق نوری

0173275

سلطان آباد

0172275

سلطانعلی

0173633

سنگ دوین

0174488

سوزش

0174689

سوسرا

01734245

سیجوال

0174687

سیدآباد

0171272

شاهکوه سفلی

0171277

شاهکوه علیا

0173553

شفت آلوباغ

0171252

شموشک سفلی

0173545

شورحیات

0173575

شهرک صنعتی /آق قلا

0173388

شهرک صنعتی /بندر/گز

0174696

شیرآباد

0173647

شیرنگ

0174589

صادق آباد

0173532

صحنه سفلی

01745523

صفی آباد

0174448

صوفی شیخ دازغراوی

0174445

صوفیان

0174454

عرب بوران

0172225

عرب سرنگ

0174482

عرب قاری حاجی

01744426

عزیزآباد

0173538

عطاآباد

0173624

علی آباد

0173622

علی آباد/کتول

0173263

علی آبادکنارشهر

0174694

فارسیان /قانچی

01745873

فارسیان فرنگ

0173634

فاضل آبادگرگان

0174686

فاضل آبادگنبدکاووس

0172245

فجر/قوینلی

0173233

فوجرد

0173473

قارقی بناور

0173542

قانقرمه

0174446

قپان

01744427

قدونه

0173535

قربان آباد

0173265

قرق

0171276

قرن آباد

0174473

قرناوه

0173544

قرنجیک پورامان

0173472

قرنجیک نظر

0173632

قره بلاغ

0173434

قره تپه

0174534

قره چشمه

0173436

قره سو

0174436

قره شور

0173435

قره قاشلی

0174335

قره ماخر

0174683

قزلجه آق امام

0173557

قزلی

0173482

قلعه جیق

0174532

قلعه قافه

0171237

قلعه محمود

0174533

قلمی

0173232

قلی آباد

0172228

قوچ مراد

0174682

قورچای

0173547

قوشجان آباد

01744425

قوشه سو

0172238

قول حاجی

0173342

کارکنده /سوته

0174693

کاشیدار

0172263

کاکا

0173322

کردکوی

0174322

کرند

01716644

کریم آباد

0172284

کسکن قوجق

0171227

کفشگیری

0171264

کلاجان قاجار

0174554

کلاسره

0174422

کلاله

0173266

کماسی

0174437

کنگور

0172265

کوچک خرطوم

0173644

کوچک نظرخانی

0174583

گالیکش

0173346

گرجی محله /سفیدآباد

0171

گرگان

0173533

گری دوجی

0174698

گلها/حاجی نبی

0174476

گلیداغ

0174327

گمرک پل /تنگلی

0173462

گمیشان

0172

گنبدکاووس

0173258

گوزن فارس

0171238

لمسک /ورسن

0173377

لیوان

01716640

محمدآباد

0174542

محمدزمان خان

0174472

مراوه تپه

0174688

مرزبان

0173287

مرزن کلاته

0173657

مزرعه کتول

0173254

معصوم آباد

0172253

ملاعلی تپه

0172247

ملک علی تپه

0173334

مهترکلاته

0173344

میاندره

0173536

میرزاعلی یلقی

0173262

میرمحله /شمس آباد

0174522

مینودشت

0174346

نارلی داغ

0174697

نراب

0171663

نصرآباد

0174677

نظام آباد

0171253

نوچمن

0174685

نوده خاندوز

0173222

نوده ملک

0171267

نودیجه

0173378

نوکنده

0171244

نومل

0174692

وامنان

0173549

وحدت

0174695

وطن

0171243

هاشم آباد

0174342

هوتن

0172248

یاسی تپه

0173534

یامپی

0173336

یساقی

0174453

یل چشمه

0173548

یلمه سالیان

0174584

ینقاق