پیش شماره تلفن های ثابت همدان

لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان همدان به مرکزیت شهر همدان به ترتیب حروف الفبا میباشد.

     0812639

آب باریک

0812549

آب مشکین

0852269

آبدر

0812438

آبرومند

08114321

آبشینه

0812358

آجین

0812694

آرپادره

0852423

آرتیمان

0812562

آق تپه

0812588

آقبلاغ /آق داق

0812596

آقکند

0852258

آورزمان

08114314

ابرو

0812364

احمدآباد

0812786

احمدآباد/شرا

08114343

ارزانفود

08512355

ازناوله

0852283

ازندریان

0812322

اسدآباد

0852278

اسلام آباد

0852432

اشتران

0852447

اشترمل

0812732

اصله

08125583

اکنلو

0812233

الفاوت

0812788

امامزاده /پیرنهان

0812644

امتلر

08114387

امزاجرد

08126644

امیرآباد/رزن

0812744

امیرآباد/فامنین

0812554

امیرآباد/کبودرآهنگ

08114337

انصارالامام

0852264

انوچ

0852295

اوچ تپه

0812698

اورته قمیش

0812546

اورقین

0812541

اوریاد

0812563

اوزن دره

0812539

ایده لو

0812367

ایوراع

0852437

باباپیر

0812566

باباخنجر

0852362

بابارستم

08124494

باباعلی

0852346

باباقاسم

0852482

باباکمال

0812545

بابان

0812682

بابانظر

0812348

بادخوره

0852348

برزول

08125584

بشیک تپه

08522616

بلرتو

0852456

بوجان

0852297

بوربور

0812422

بهار

0812662

بهکندان

0852353

بیان

08522324

بیغش

0812772

بیوک آباد

08114335

پادگان /قهرمان

0812555

پایگاه /نوژه

0812432

پرلوک

0812646

پشتجین

08124492

پهنه بر

0812372

پیرملو

08522323

پیروز

08522328

پیهان

08127343

تاوه سناج

0812697

تپه دیبی

0812692

تخت

08114327

تفریجان

0852345

توانه

08512444

توچغاز

0851237

توسک ملایر

0852422

تویسرکان

0812642

جامیشلو

0852487

جرا

08126584

جربانلو

0852445

جعفریه

0812352

جنت آباد

0811437

جورقان

08512353

جوزان

0852272

جوکار

0852334

جهان آباد

0852438

جیجانکوه

0812774

جیحون آباد

0812568

چارلی

0852476

چاشتخوره

0812693

چایان

08114312

چشین

0812346

چنارسفلی

0812344

چنارعلیا

0812439

چوتاش

0812685

چورمق

0852332

چولک اصلی

0812537

حاتم آباد

08127342

حاجی آباد/فامنین

0812338

حبشی

0812362

حسام آباد/اسدآباد

0812437

حسام آباد/بهار

0812365

حسن آباد/امام

0812435

حسن قشلاق

0812448

حسین آباد/آشوری

0852282

حسین آباد/شاملو

08523426

حسین آباد/گیان

0812445

حسین آباد/لتگاه

0852257

حسین آباد/ناظم

0812473

حصارقره باغی

0812569

حصارکوچه باغی

0812659

حکان

0812459

حیدره قاضی خانی

0812335

خاکریز

0812547

خان آباد

08125872

خبرارخی

0852288

خردمند

08124496

خلیل کرد

0812649

خنجرآباد

0812684

خورونده

0812456

خوشاب علیا

0812779

خیرآباد

0852458

دارانی

0812533

داق داق آباد

08512343

داویجان

0812635

درجزین

0812542

دستجرد

0812784

دشته

0812672

دمق

08114318

ده پیاز

0582273

ده شاکر

08523728

ده موسی

08522364

ده میانه

0852335

دهفول

0812756

دهلق

08522612

دهلق ملایر

0852266

دهنوآورزمان

08523726

دهنوعبدالملکی

0852296

دهنوعلی آباد

0812785

دیزج

0812469

دینارآباد

0812564

رامیشان

0812446

راه هموار

08127825

راهجرد

08114316

رباط شورین

0852262

رحمان آباد

0812622

رزن

0852378

رزینی

0812434

رسول آباد

08512346

رضوان کده

0812455

روان

0812557

روعان

0812476

زاغه

0852347

زرامین سفلی

0812738

زرقان

0852284

زمان آباد

08522362

زنگنه

08126582

ساریجلو

0852252

سامن

0812652

سایان

0812586

سراب

0812737

سراوک

0812595

سرایجوق

08114329

سرخ آباد

0812552

سردارآباد

0852443

سرکان

0852354

سفیدخانی

0852246

سلطان آباد/بهاره

0812686

سلطان آباددمق

0812655

سنقرآباد

08114325

سنگستان

0812582

سوباشی

0852484

سوتلق

08126343

سورتجین

0812653

سوزن

08114331

سولان

0852436

سیدشهاب

08126382

سیراب

0812355

سیراوند

0812433

سیمین زاغه

0852486

شان آباد

0812592

شاوه

0812632

شاهنجرین

0852373

شریف آباد

0852337

شعبان

0811268

شورین

08512448

شوشاب

0812648

شوند

0852442

شهرستانه

0812454

شهرک /بهار

08114383

شهرک /صنعتی /بوعلی

0852376

شهرک /نهاوند

0812623

شهرک صنعتی /رزن

0812536

شیرین سو

0812442

صالح آباد

0852365

طائمه

0852298

طاسبندی

0812543

طاسیران

08125322

طاهرلو

0852268

طجرسامن

0852299

طجرعلوی

0812343

طویلان سفلی

08127823

عبدالرحیم

0812565

عبدالمومن

0852339

عسگرآباد

0852294

عشاق

0852285

علوی

0852274

علی آباددمق

08125533

علی صدر

0812657

عین آباد

0852377

فارسبان

0812654

فارسجین

0852356

فاماسب

0812722

فامنین

0852472

فرسفج

0852453

فریازان

0811824

فقیره

0852364

فیازمان

08523722

فیروزان

0812735

فیض آباد

0812548

قاباق تپه

0812689

قادرخلج

0812687

قایش

0812663

قراکند

0812559

قراگل

0812773

قرخلر

0812656

قروه درجزین

0812699

قره بلاغ

0812754

قزل آباد

0812531

قزلجه حاجیلو

0812752

قلعه جوق

0852343

قلعه قباد

0852485

قلعه نو

0852448

قلقل رود

0812762

قهاوند

0812584

قهوردسفلی

0812585

قهوردعلیا

0812688

قینرجه

0812637

کاج

08524772

کارخانه

0812522

کبودرآهنگ

0852259

کرتیل آباد

0812556

کردآباد

0852455

کرزان

0812633

کرفس

0852349

کرک سفلی

08512446

کرکان

0812464

کریم آباد

0852276

کسب

0852344

کفراش

0812758

کله سر

08522366

کمازان

0852286

کمری

0812345

کمک سفلی

08114323

کنجینه

0812561

کندتپه

0812535

کوریجان

0812447

کوشک آباد

0812783

کوه زره

0852338

کوهانی

08125323

کوهین

0812647

کهارد

0812696

کهریزبغازی

08523652

کهریزسلیم

0852267

کهکدان

0852452

کهنوش

0812683

گاوسوار

0812337

گذرکجین

08114319

گراچغا

08522325

گرجایی

08125535

گزل ابدال

0852434

گشانی

0812572

گل تپه

08125874

گمین قلعه

08114345

گنبد

0812462

گنبدان بهار

0852382

گنبدکبود

0812425

گنج تپه

0812463

گنده جین

08126342

گونلو

08523422

گیان

0852352

گیل آباد

0812452

لالجین

0852477

لامیان

0812468

لتگاه

0812357

لکلک

08522614

لولوهر

0812487

مالک اشتر

0852454

مالیچه

08126642

ماه نیان

0852457

مبارک آباد

0812544

مسجدین

0812695

ملابلاق

0851

ملایر

0852366

ملوسان

0852287

منگاوی

08114333

موئیجین

0812347

موسی آباد

0812436

مهاجران

0812538

مهدی آباد

08512442

مهرآباد

0852336

مهین آباد

08523362

مهین آباد

0852483

میانده

08522368

میشن

0852355

میلاب

0812775

میلاجرد

0812467

میهمله علیا

0812354

نصرت آباد

0812748

نصیرآباد

0812636

نظام آباد

0812733

نگارخاتون

0852265

نمازگاه

0852275

ننج

0812593

نوآباد

08126383

نوار

0852322

نهاوند

0812645

نیر

0852263

واشان

0852478

والاشجرد

08523364

ورازنه

0852446

وردآوردعلیا

08114341

ورکانه

08523656

وسج

0812551

وصله

0812353

وندرآباد

0852363

وهمان

0812457

وهنان

0812534

ویان

0812465

هارون آباد

0812643

هریان

0812366

هلور

0811

همدان

0812443

همه کسی نهاوند

0812776

همه کسی همدان

0812778

هیزج

0812681

یارمچه باغ

0812757

یسرلو

08114339

یکن آباد

0852277

ینگی کند

0812356

یوسف آباد