پیش شماره تلفن های ثابت هرمزگان

 لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان هرمزگان به مرکزیت شهربندرعباس به ترتیب حروف الفبا میباشد.

      0761241

آبشورک

0763622

ابوموسی

0766429

اسلام آباد

0764342

انوه

0761275

ایسین

0764348

ایلود

0763577

باسعیدو

0763433

باغات

0764469

برکه دوکا

0766428

برنطین

0764343

بست قلات

0764474

بستانوبندرلنگه

0762246

بستانه

0764322

بستک

0766562

بشاگرد

0763325

بندر/پل

0766522

بندر/جاسک

0764422

بندر/چارک

0762237

بندر/حسینه

0762234

بندر/حمیران

0763322

بندر/خمیر

0762247

بندر/شناس

0765253

بندر/کلاهی

0762333

بندر/کنگ

0762

بندر/لنگه

0762235

بندر/معلم

0765256

بندرتیاب

0761

بندرعباس

0764423

بندرمقام

0765252

بنذرک

0764468

بوچیر

0761259

بوستانو

0764472

به ده

0764354

بیسه

0766427

بیکا

0761252

پایانه /کامیونداران

0762233

پدل

0761254

پشته ایسین

0763545

پی پشت

0761274

تازیان بالا

0761276

تازیان پائین

0761277

تخت

0764345

تدروئیه

0765251

توکهور

0765235

تیرور

0763428

جائین

0766525

جاسک کهنه

0763532

جزیره /هرمز

0766425

جغین

0764324

جناح

0765237

چاه اسماعیل

0764326

چاه بنارد

0762245

چاه مسلم

0761255

چاهستان

0761269

چاهو

0765239

چراغ آباد

0761279

چه چکور

0764481

چهواز

0764421

چیروئیه

0763422

حاجی آباد

0765257

حاجی خادمی

0765258

حکمی

0764478

حمیران گاوبندی

0766426

خراجی

0761239

خورگو

0766434

خیرآباد

0764356

داربست

0763526

درگهان

0761281

درگیر

0762243

دژگان

0763434

دشت آشکارا

0764465

دشتی

0765259

دمشهر

0763578

دولاب

0764338

دهتل

0763435

دهستان

0764327

دهنگ

0761249

دهنوپائین

0765232

دهو

0763573

دیرستان

0762244

دیوان

0765238

راونگ

0764425

رستاق

0763265

رضوان

0763534

رمچاه

0763536

رمکان

0763328

روئیدر

0766422

رودان /ده بارز

0761282

زمین سنگ

0764344

زنگارد

0764477

زیارت

0766472

زیارتعلی

0764473

ستلو

0763436

سرچاهان

0761256

سرخنگی

0761232

سرخون

0763267

سرزه

0763425

سرگزاحمدی

0765261

سندرک

0763574

سهیلی

0763264

سیاهو

0766362

سیریک

0761253

شمیل بندرعباس

0763426

شمیل حاجی آباد

0763572

شهاب سوزا

0761236

شهرصنعتی /بندرعباس

0761248

شهرک /مروارید

0761233

شهرو

0763579

صلخ

0763429

طاشکویه

0763575

طبل

0763544

طولا

0764471

عمانی

0764483

فارسی اکبری

0763432

فارغان

0766431

فاریاب

0764352

فاریاب سنگوئیه

0764349

فاریاب کوهیج

0764328

فتوئیه

0763262

فین

0763522

قشم

0763268

قطب آباد

0761242

قلات بالا

0761238

قلعه قاضی

0766433

قلعه کمیز

0763542

کاروان /کوشه

0764353

کچوئیه

0765254

کرگان

0765255

کریان

0763332

کشاربالا

0763331

کشارچمردان

0761272

کشتی سازی /صدرا

0761284

کشکو

0764332

کمشک

0764482

کناردان

0764339

کنارسیاه

0761258

کنارو

0764346

کنچی

0762236

کنخ

0764334

کوخرد

0764467

کوشک کنار

0763543

کوه وای

0766365

کوهستک

0764335

کوهیج

0746347

کهتوئیه

0763329

کهورستان

0764442

کیش

0764462

گاوبندی

0761266

گچین بالا

0761285

گچین پائین

0766364

گروک

0764331

گزه

0762242

گزیر

0763541

گوران

0765233

گوربند

0765234

گورزانک

0764329

گورین

0763271

گهره

0763537

گیاهدان

0763582

لارک

0763538

لافت

0764449

لاوان

0762232

لمزان

0764424

مراغ

0764341

مردنو

0763576

مسن

0764355

مغدان /بستک

0764475

مغدان /گاوبندی

0762248

مغویه

0765

میناب

0765236

نخل ابراهیمی

0763427

هاشم آباد

0764337

هرنگ

0765241

هشتبندی

0764476

هشنیز

0764336

هنگویه