پیش شماره تلفن های ثابت خراسان جنوبی

 لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان خراسان جنوبی به مرکزیت شهر بیرجند به ترتیب حروف الفبا میباشد.

      0562562

آبیز

05623315

آسفیچ

0561229

آسو

05625463

آفریز

05623394

آنیک نوغاب

0562335

آواز

0562824

آیسک

0562571

اردکول

05625694

استند

0562629

اسدآباد

0562322

اسدیه

0562568

اسفاد

0562565

اسفدن

0562543

اسفشاد

0562537

اسلام آباد

05615237

افضل آباد

0562549

افین

0561242

اوجان

05625385

باراز/کلاته سعید

0562572

بارنجگان

05615213

بجد

05623395

براندود

05625254

برکوک

05625583

بزن آباد

0562831

بسطاق

0562527

بسکاباد

0562434

بصیران

0562829

بغداده

0562566

بمرود

0562628

بندان

0562334

بورنگ

05612274

بویک

05612434

بهدان

05625693

بهمن آباد

0562626

بیچند

05615215

بیدخت

05623396

بیدسک منند

0561

بیرجند

05623634

بیژائم

0562551

بیناباج

05625383

بیهود

0562365

پخت

0562536

پهنائی

0562557

پیش بر

05623313

تخته جان

0562423

تقاب /معصوم آباد

05625533

تیغاب

05625523

تیغدر

05626635

جوان

0561236

چاچ

05626275

چاه حسن سموری

0562623

چاه داشی

05626653

چاه دراز

05626276

چاه عباس اردنی

05626274

چاهشند

0562532

چاهک موسویه

0562828

چرمه

05623633

چنشت

0562632

چهارفرسخ

0562563

حاجی آباد/زیرکوه

05622387

حاجی آباد/مود

05615233

خراشاد

0562544

خشک

0562534

خضری

0561237

خنگ

05623393

خوان

05626253

خوان شرف

0562427

خور

0562422

خوسف

05626226

خونیک سفلی

05622326

خونیکسار

05623643

درح

0562323

درخش

0562324

درمیان

0562329

دستگرد

0562833

دوحصاران

0562834

دوست آباد

0562542

دهشک

05626633

دهک

05626316

دهنو

05622385

رزق

05625253

روم

05626318

رومه

0562835

زنگوئی

0562529

زول

05625483

زهان

0562367

زیدر

05615214

ساقدر

05615234

ساقی

0562533

سده بیرجند

0562822

سرایان

0562362

سربیشه

0561342

سرچاه تازیان

05612433

سورگ

0562826

سه قلعه

05626654

سهل آباد

05626314

سیدال

0562424

سیوجان

0561226

شاخن

0562564

شاهرخت

0562662

شوسف

05615216

شوشود

05624255

شهرستانک /عیلکی

0561251

شهرک /صنعتی /بیرجند

0562545

شهرک /قدس

05625534

شهرک /هاشمیه

05622328

شیرگ ججک

0562556

شیرگ سارجین

0562664

طارق

05623253

طبس مسینا

05626273

طبسین

05625255

عباس آباددشت

05615238

غیوک

05625485

فخران

0562426

فدشک

05612353

فلارگ

0562567

فندخت

05622386

فنود

05623318

فورخاص

0562332

فورگ

05623255

فیض آباد

0562522

قائن

0562531

قومنجان

0562555

کبودان

0534223

کجه

05625473

کرغند

05625384

کروه

0562832

کریمو

05626258

کلاته سیدعلی

05625382

کلاته نصیر

05623316

کوشکک

05612273

گازار

05625584

گرماب

0562559

گریمنج

05622384

گز

0562326

گزیک

0562239

گسک

05624253

گل

05615236

گوگچین

05623317

گیت

0562366

گیو

05623645

لانو

0562428

ماژان

05625524

محمدآباد/پسکوه

0562539

محمدآبادعلم

05622383

مختاران

05615218

مرک

0561232

مزداب

0562337

مسک

05623646

مشوکی

0562827

مصعبی

0562433

معدن قلعه زری

0562222

مود

05615217

مولید

0561228

مهموئی

0561531

میریک

05626313

میغان

05623648

نازدشت

0562343

نصرالدین

0561241

نقنج

05623312

نگینان

05615212

نوده

0562328

نوزاد

0562327

نوغاب بیرجند

0562554

نوغاب پسکوه

0562535

نوغاب حاجی آباد

05615235

نوغاب زیرگ

0561224

نوفرست

0562622

نهبندان

05625465

نیگ

0561244

واشان

0562528

ورزگ

05622388

هریوند

0562

همراه روستائی /بیرجند

0535

همراه روستائی /فردوس

0561235

همراه روستائی /نوغاب زیرگ

05612359

همراه روستائی /نوغاب زیرگ

0562338

هندوالان