پیش شماره تلفن های ثابت کرمان

  لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان کرمان به مرکزیت شهرکرمان به ترتیب حروف الفبا میباشد.

      0347437

آهوئیه

0344338

ابارق

0346432

ابراهیم آبادسیرجان

0342736

ابراهیم آبادکرمان

0392272

احمدآباد/دئفه

0342447

احمدآباد/زرند

0341353

اختیارآباد

0347472

ارزوئیه

0344346

ارگ جدید

0392435

استبرق

0342734

استحکام

0341339

استخروئیه

0345364

اسطور

0349326

اسفندقه

0347467

اسکر

0342464

اسلام آباد/زرند

0342548

اسماعیل آباد

0392364

اسماعیل آبادنوق

0347368

امیرآباد/سوخک

0345352

امیرآباد/شول

0349336

امیرآباد/نظریان

0392322

انار

0342725

اندوهجرد

0391235

اودرج

0342442

باب تنگل

0348338

باغ باغوئیه

0342533

باغابر

0341337

باغین

0347422

بافت

0341357

باقرآباد

0346445

بدرآباد

0344322

براوات

0346442

برج اکرم

0346438

برج معاذ

0342522

بردسیر

0392445

برفه

0347445

برکنان

0347426

بزنجان

03423821

بغیجان

0345342

بلورد

0349328

بلوک

0344

بم

0347442

بنگان

0342462

بهشت وحدت

0342358

بی بی حیات

0392347

بیاض

0347447

بیدکردوئیه

0347322

پاریز

0347349

پسوجان

0348635

پشت لر

0346327

تاج آباد

0347465

تذرج

0344356

تهرود

0342362

تیکدر

0342456

جرجافک

0342435

جلال آباد

0392375

جوادیه

0347458

جواران

0342627

جوپار

0342477

جور

0392442

جوزم

0342772

جوشان

0342733

جهر

0348

جیرفت

0391245

چاروک

0342446

چاهگین

0342327

چترود

0341368

چشمه گز

0347432

چهارطاق /بافت

0342545

چهارطاق /بردسیر

0342732

چهارفرسنگ

0391242

حاجی آباد

0341326

حجت آباد

0342355

حرجند

0347484

حسین آباد/ارزونیه

0349346

حسین آباد/جیرفت

0392334

حسین آباد/رفسنجان

0392265

حسین آباد/کشکوئیه

0342459

حصن آباد

0392432

خاتون آباد

0342432

خانوک

0392438

خبررفسنجان

0347434

خبرسیرجان

0392434

خرسند

0345348

خسروانی

0391228

خنامان

0344334

خواجه عسکر

0342382

خورندراور

03423823

خورندراور

0342436

خیرآباد

0391246

داوران

0342453

داهوئیه

0349372

درمزار/ساردوئیه

0391243

دره در

0342433

دشت خاک

0342534

دشت کار

0392368

دقوق آباد

0348232

دکت

0349472

دوساری

0347475

دولت آباد

0348342

دولت آباد/اسفندقه

0346335

دولت آباد/انصاری

0348326

دولت آباد/مرکزی

0342443

ده احمدی

0342455

ده ایرج

0341348

ده بالا

0342537

ده بالابیدخوان

0348334

ده بنه

0348352

ده پیش سفلی

0342344

ده زیار

0391622

ده شیخ

0342475

ده علی

0342378

ده علی راور

0344332

دهبکری

0392433

دهج

0347436

دهسرد

0349344

دهنوشهسوار

0347438

دیخوئیه

0347452

رابر

0342372

راور

0392274

راویز

0342662

راین

0392447

رباط شهربابک

0341336

رباط

0346484

رحمت آباد/ریگان

0342323

رحیم آباد

0346422

رستم آباد

0391237

رضاآباد

0391

رفسنجان

0392367

رکن آباد

0349633

رمشک

0349572

رودبار

03423822

ریحان

0392454

ریسه

0346472

ریگان

0342422

زرند

0346348

زرین آباد

0341364

زنگی آباد

0349582

زهکلوت

0345336

زیدآباد

0348332

ساغری

0342449

سبلوئیه

0342366

سرآسیاب

0349632

سرتک زر

0347486

سرنی

0347338

سعادت آباد

0341362

سعدی

0349432

سقدر

0342635

سکنج

0347477

سلطان آباد

0342457

سنگ

0392372

سه قریه

0347448

سیاه کوه

0345

سیرجان

0342738

سیرچ

0342448

سیریز

0347462

سیه بنوئیه

0341352

شاهرخ آباد

0342434

شبجره

0392267

شریف آباد

0345356

شریک آباد/پوزه خون

0347439

شصت فیج

0346488

شلتوک آباد

0392376

شمس آباد

0346494

شورآباد

0342722

شهداد

0392422

شهربابک

0349672

شهرک /بجگان

0391288

شهرک /سرچشمه

0342437

شهرک /طالقانی

0341342

شهرک صنعتی /کرمان

0346447

شهید/چمن

0342543

شیرینک

0347482

صوغان

03423820

طاشک

0349348

طرج

0346344

طرزبم

0342377

طرزراور

0347446

طرنگ

0342445

طغرل الجرد

0392273

عباس آباد

0346485

عباس آبادریگان

0391823

عبداله آباد

0392234

عبدل آباد

0342637

عرب آباد

0345324

عزت آباد

0347485

علی آبادشمشیر

0342452

علی آبادعلیا

0348327

علی آبادعمران

0345345

عمادآباد

0349462

عنبرآباد

0342439

عیسی آباد

0349552

فاریاب

0342438

فتح آباد

0391238

فردوسیه آزادگان

0392362

فردوسیه نوقع

0346436

فهرج

0342376

فیض آباد

0346426

قاسم آبادبم

0391223

قاسم آباد/رفسنجان

0346342

قطب آباد

0342535

قلعه عسگر

0349622

قلعه گنج

0342356

قنات سه

0342552

قنات سیر

0342385

قنات گرم

0347466

قنات ملک

0342633

قناتغستان

0342335

قوام آباد/حمیدیه

0342364

کاظم آباد

0391232

کبوترخان

0347456

کبیر

0347433

کرگین

0341

کرمان

0391227

کریم آباد

0342363

کریم آبادآبنیل

0392262

کشکوئیه رفسنجان

0347435

کشکوئیه سیرجان

0342774

کشیت

0345366

کفریز

0347469

کلدان

0392457

کم سفید

0347468

کنگری

0347443

کوشک

0341347

کوه باداموئیه

0342383

کوه جهرراور

0342472

کوهبنان

0347449

کهک اسفیج

0349522

کهنوج

0341345

کهنوج مدیم

0347427

کیسکان

0347459

گتک

0342672

گروه راین

0342665

گزک راین

0347358

گستوئیه

0392448

گشنوزئیه

0342762

گلباف

0342532

گلزار

0392332

گلشن

0347464

گنجان

0349377

گور

0342367

گورچوئیه

0347428

گوغر/چشمه سبز

0347476

گیجوئیه

0342526

لاله زار

0391236

لاهیجان

0392342

لطف آباد

0342622

ماهان

0392429

مجتمع /مس میدوک

0392436

محمدآباداشکور

0346483

محمدآبادگنبکی

0349422

محمدآبادمسکون

0345335

محمودآبادسید

0342632

محی آباد

0392443

مرج

0349474

مردهک

0391282

مس سرچشمه

0347483

معدن آبدشت

0342354

معزآباد

0345346

ملک آباد

0345347

منطقه آزادسیرجان

0349662

منوجان

0346336

مومن آباد

0392378

مهدی آباد

0342544

نارپ

0391244

ناصریه

0345334

نجف آباد/نجف شهر

0346328

نظام آباد

0342528

نگار

0349664

نودژ

0346486

وحیدآباد

0347474

وکیل آباد

0342542

هجین

0342536

هراران

0391225

هرمزآباد

0347463

هنزا

0342343

هوتک

0342454

یزدان آباد