پیش شماره تلفن های ثابت مرکزی

لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان مرکزی به مرکزیت شهر اراک به ترتیب حروف الفبا میباشد.

 

0862443

آستانه

0862722

آشتیان

0862568

آق داش

0255423

آلوسجرد

0862565

آناج

02554234

آوه

08613552

ابراهیم آباد

0255236

احمدآباد

0861

اراک

08652366

ازنوجان

0862563

استوه

0862532

اسفندان

0862459

اسکان

0862445

اکبرآباد

0256433

الویر

0862538

امامزاده /عباس

08613549

امان آباد

08623735

امیرآباد

0255245

اندیس

08613579

ایبک آباد

0862637

بازرجان

0862433

بازنه

0862447

باغ برآفتاب

08663324

باقرآباد

0256325

بالقلو

0866338

بزیجان

0862485

بصری

0862434

پاکل

0256528

پرندک

08623730

تبرته

0862622

تفرش

08626633

تلخاب

0862428

توره

0862564

جاورسیان

0862452

جلایر

08652367

جلماجرد

08613575

جیریا

08613626

چشمه پهن

0866245

چقاسیف آباد

0862523

چلبی

0866236

چهارچشمه /جوادیه

0862524

چهرقان

0256536

حسین آباد

08652376

حشمتیه

0862437

حصارفر

0256535

حکیم آباد

0866438

خاوه

08613627

خرماباد

0862535

خسروبیک

0256542

خشکرود

0862536

خمارباغی

0865

خمین

0862548

خنجین

0862562

خنداب

0866341

خورهه

08652368

خوگان

0862372

خیرآباد

0862335

داوودآباد

08623732

دستجان

0866422

دلیجان

0866448

دودهک

0256434

دوزج

0862574

ده شیرخان

0862348

ده نمک

08652377

ده نوصمصام

0862583

دهچال

0862573

دهسد

0862582

دیزآباد

0256422

رازقان

0866442

راونج

0866433

راوه

0866437

رباط ترک

08652361

رباط مراد

0862324

رباط میل

08652375

ریحان

0256526

زاویه

08613572

ساروق

0256335

سامان

0255

ساوه

02563345

ستق

0862456

سرسختی سفلی

0862446

سرسختی علیا

0256246

سقانلیق

0862525

سلیم آباد

08625222

سمقاور

0862438

سورانه

0862586

سوزان

0862727

سیاوشان

0862422

شازند

08623734

شتریه

08652363

شهابیه

0862626

شهراب

0255234

شهر/صنعتی /کاوه /ساوه

08613573

شهرصنعتی /ایبک آباد

0866444

شهرصنعتی /دلیجان

08623739

شهرصنعتی /فرمهین

08652373

شهرک /صنعتی /خمین

0862362

شهرک /مهاجران

08613553

شهرک صنعتی /خیرآباد

0866452

شهرک صنعتی /راونج

08613557

شهسواران

08613546

شهوه

08623731

شیرین آباد

0256534

صدرآباد

08613624

ضامنجان

0862486

ضیاآباد/نورآباد

0862636

طراران

0255237

طرازناهید

0862458

ظهیرآباد

08623738

عزیزآباد

0862326

عقیل آباد

0256445

علیشار

0862454

عنبرته

0256322

غرق آباد

08623733

غیاث آباد

0862435

غینر

0862585

غینرجه

0862662

فراهان /فرمهین

08652374

فرفهان

08652378

فرنق

08626632

فشک

0862578

فوران

0862576

قاسم آباد

08613628

قاسم آباداراک

0256547

قاسم آباد/ساوه

0866434

قالهر

0862482

قدمگاه

0862455

قره بنیاد

0255244

قلعه کرد

0866256

قورچی باشی

08613542

کارچان

0862728

کردیجان

0862566

کرکان

08624483

کزاز

0862545

کمیجان

08623736

کودزر

0862575

گازران

0862734

گرکان

0862457

گل زردقلعه

08613623

گوار

0866337

لریجان

0866225

لکان

0862432

لنجرود

0862453

مالمیر

0256522

مامونیه /زرندیه

0862567

مانیزان

0862571

مجتمع /قطران

08623737

مجدآبادکهنه

0866322

محلات

0862533

محمودآباد

08614457

مرزیجران

0862724

مزرعه نو

0862572

مست وایجان

08613574

مشهدالکوبه

0866436

مشهد/اردهال

0256432

مصرقان

08613576

مصلح آباد

08613544

ملک آباد

0862487

موچان

08613578

میچان

08652365

میشیجان

0862555

میلاجرد

0866336

نخجیروان

0866446

نراق

0862635

نقوسان

08613625

نمک کور

0256324

نوبران

02554231

نورعلی بیک

0862427

نهرمیان

08663323

نیمه ور/باقرآباد

0866432

واران

0862429

واشه

08652364

ورآباد

08652371

ورچه

0866443

وسقونقان

08625223

وفس

08613577

هزاوه

0866445

هستیجان

08624482

هفته

0862441

هندودر

0256334

یاتان

0255253

یل آباد