پیش شماره تلفن های ثابت مازندران

  لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان مازندران به مرکزیت شهرساری به ترتیب حروف الفبا میباشد.

      0122322

آب اسک

0122336

آبگرم

0111282

آری

0111327

آغوزبن بابل

0152742

آغوزگله

0151352

آکند/پنبه زارکتی

0124533

آلاشت

0152586

آلوکنده /حاجی محله

0121

آمل

0111362

آهنگرکلا

0121345

آهنگرکلا/شهدای /دابو/مرزنگو

0122526

آهودشت

0122724

آهی محله

0124343

آیت محله

0111312

ابوالحسن کلا

0123219

ابوخیل ارطه

0124547

اتو

0151386

اجارستاق

0121311

اجوارکلا

0122755

احمدآباد/کلیج

0124534

ارات بن

0152683

ارضت

0112575

ازباران

0152754

ازنی

0192475

اسب چین

0111235

اسب شورپی

0111212

اسبوکلا

0151342

اسبوکلا/ولاشد

0152454

استخرپشت

0151233

اسرم /جامخانه

0122753

اسکنده /وازیک

0121242

اسکومحله /امامزاده عبداله

0151232

اسلام آباد

0152572

اطرب /بهزادکلا

0192546

اکراسر

0123238

المشیر

0111357

اله رودبار

0111364

اله شاه /علی آباد

0152557

امام /ده

0192439

امامزاده /قاسم

0151345

امره

0152545

امیرآباد

0122628

امیرآباد/ایزدشهرشرقی

0111238

امین آباد

0122538

اناده

0124336

انارمرز

0111479

انجیلسی

0121346

اندوار

0111234

اندیکلا

0152687

اوارد

0121253

اوجاک

0151355

اوجامحله

0121314

اوجی آباد

0152732

اورست /مالخواست

0122427

اوزکلا

0152442

اومال /بریجان

0122743

اهلم /آزادمون

0192458

ایثارده

0122338

ایرا

0122623

ایزدشهرمرکزی

0122458

ایل وکلا

0124434

ایوک /بورخیل

0152748

ایول

0122762

بائوده سفلی

0111207

بائیکلا/شهیدآباد

0111

بابل

0112538

بابل پشت

0112522

بابلسر/دریاکنار/خزرشهر/باقرتنگه

0151234

بادله

0111366

بالااحمدچاله پی

0111358

بالابازیار

0111348

بالامیرکلا

0121268

بانصرکلا

0122332

بایجان

0152582

بایع کلا

0122765

برجنده /شرفتی

0192437

برسه

0151245

برگه

0152738

برما

0151238

بزمین آباد

0124433

بشل /چاکسر

0122457

بطاهرکلا

0122422

بلده

0152546

بندر/امیرآباد

0122527

بنفشه ده

0124445

بورخانی

0111315

بولی کلا/درویش خیل

0152522

بهشهر

0112535

بهنمیر

0124348

بیزکی

0152672

بیشه بنه

0111313

بیشه سر

0122738

بیشه کلا

0111367

پائین احمدچاله پی

0151384

پائین کلا

0152775

پاجی /میانا

0121312

پاشاکلاآمل

0152785

پاشاکلادودانگه

0151316

پاشاکلاساری

0124538

پاشاکلاکسلیان

0152689

پاوند

0122353

پردمه

0192283

پردنگون

0152678

پرکلا

0124522

پل سفید

0191214

پل کرات

0122324

پلور

0151368

پنبه چوله

0122352

پنجاب

0152589

پوروا

0111283

پوست کلا

0191335

پول

0124345

پهناب

0151353

پهنه کلا

0192263

پی قلعه

0152682

پیته نو

0111318

پیچاکلا

0192274

پیشنبور

0122657

پیمود

0152583

تازه آباد

0151242

تازه آباد/سپاه

0122435

تاکر

0152744

تلمادره

0152782

تلوک

0121256

تمسک /سرخکلا

0192544

تمل

0192422

تنکابن /خرم آباد

0151365

تنگه لته

0151363

تیرکلا/ماچک پشت

0152642

تیله نو

0122548

جلیکان علیا

0192459

جلیل آباد/کراتچال

0192534

جنت رودبار

0192533

جواهرده

0122525

جوربند

0124322

جویبار

0111338

چاری

0192537

چالکرود

0191222

چالوس

0122638

چالیسیو

0192556

چرته

0123214

چفته کلا

0122432

چل

0152585

چلمردی

0191314

چلندر

0152584

چمان

0122522

چمستان

0152737

چورت

0122754

حاجی کلابزرگ

0192287

حریث

0122655

حسن آباد

0152543

حسین آباد/لله مرز

0121263

حسین آباد/لیتکو

0151354

حمیدآباد

0191356

حیرت

0151344

خارکش

0152735

خال خیل

0122742

خانه دریا

0151366

خانه سرمرز

0122456

خجیرکلا

0151215

خرم آباد

0123212

خرماکلا

0151346

خزرآباد

0122727

خشت سر

0111252

خشرودپی

0112547

خشکرود

0123213

خطیرکلا/باغدشت

0152643

خلیل محله

0152573

خورشید

0191312

خیرود/مزگاه

0191315

خیرودکنار/سیدعلی کیا

0191328

خیره سر

0151378

دارابکلا

0122545

دارکلا

0151356

دازمیرکنده

0151318

دامیر/دینک

0111363

درازکلا

0192469

دراسرا

0111343

درزی کلا/کریم کلا

0111214

درزیکلاآخوندی

0111337

درونکلای شرقی

0111335

درونکلای غربی

0191382

دلسم /ویسر

0121257

دنگ پیا

0151364

دنگ سرک

0123311

دوک /زیلت

0122452

دونا

0122648

دونکوه

0124327

دونه چال

0111346

دونه سر

0192455

دینارسرا

0122335

دینان

0111254

دیوا

0111237

دیودشت

0123317

دیوکلا

0192522

رامسر

0121247

رئیس آباد

0124438

رئیس کلا

0121258

رزکه

0122453

رزن

0122644

رستم رود/آکامشهرمخابراتی

0122627

رستم رود/ایزدشهرغربی

0152536

رستم کلا

0152784

رسکت

0123217

رکابدارکلا

0124338

رکن کلا

0111314

رمنت

0121248

رودبار/اورطشت

0112545

رودبست

0192476

رودگر/پل سرا

0111217

روشن آباد

0122624

رویان

0152664

ریحان آباد/ولمازو

0123318

ریکنده

0122325

رینه لاریجان

0152535

زاغمرز

0112436

زاهدکلا

0111236

زرگرمحله /آرادکلا

0152576

زرندین

0151362

زرین آباد

0111275

زوارده

0152588

زیارت کلا

0151237

زیدسفلی

0124535

زیراب

0121235

سائیچ محله

0152668

ساروپسند

0151

ساری

0152688

سرخ کریه

0122728

سرخرود

0151212

سرخکلا/شهرک /فرهنگیان

0192272

سرکا

0151387

سرکت

0124332

سروکلا

0122532

سعادت آباد

0152743

سعیدآباد

0192479

سفیداب

0192536

سفیدتمشک

0111317

سلطان محمدطاهر

0192482

سلمان شهر

0192554

سلمل

0122634

سلیاکتی

0192452

سلیمان آباد

0191354

سما

0151372

سمسکنده

0192285

سنارسفلی

0151374

سنگ تراشان

0123273

سنگتاب

0121236

سنگچال

0152772

سنگده

0122343

سوا

0152774

سوتکلا/دادکلا

0112574

سوته /فریدون کنار

0152453

سوچلما

0151248

سوربن /برارده

0121243

سورک آمل

0151244

سورک ساری

0152592

سه کیله

0152786

سیاهدشت

0123319

سیدابوصالح

0151343

سیدمحله

0124442

شارقلت

0122337

شاندشت /شنگلده /وانا

0121306

شاه کتی

0151313

شرفدارکلا

0111342

شوبکلا/معلم کلا

0124342

شورکا

0122763

شومیا

0151383

شهرک /صنعتی /ساری

0191318

شهرک /نمک آبرود

0121230

شهرک صنعتی /آمل

0152555

شهرک صنعتی /بهشهر

0192494

شهرک صنعتی /دانیال

0121255

شهنه کلا

0122346

شیخ محله

0123247

شیرخوارکلا

0122528

شیرکلا

0124422

شیرگاه

0192447

شیرود

0151377

صاحبی

0191334

صالحان

0151348

صفرخیل /میارکلا

0191317

صلاح الدین کلا/ونوش

0151388

صنایع /چوب /کاغذساری

0123216

طارسی کلا

0121348

طالب آملی

0151235

طبقده

0152575

طوسکلا/سیاوشکلا

0151347

طوقدار

0112578

طوله سرا

0124443

عالمکلا

0121267

عالیکلاآهی

0192462

عباس آباد

0122752

عبداله آباد

0112532

عرب خیل

0151258

عزت الدین

0191372

عزت /منوچهرکلا

0111354

عزیزک

0152547

عسگرآباد

0192445

عظیمیه چالکش

0191362

علویکلا

0122535

علی آباد/آمل

0152776

علی آباد/ساری

0191311

علی آباد/عسگرخان

0151227

عیسی خندق

0152685

غریب محله

0112565

فریدون کنار

0112582

فریم

0152593

فریمک

0192478

فقیه آباد

0124532

فلورد

0111328

فولادکلا/پازوار

0121266

فیروزکلاآمل

0191332

فیروزکلاچالوس

0151213

فیروزکنده

0123

قائم شهر

0121347

قائمیه

0152736

قادیکلاچهاردانگه

0123314

قادیکلای بزرگ

0123211

قراخیل

0151381

قرتیکلا

0152532

قره تپه

0152666

قلعه پایان

0152443

قلعه سر

0121234

قلعه کش

0192442

قلعه گردن

0111376

کاردرکلا

0122637

کاردگرمحله آمل

0112577

کاردگرمحله بابل

0151385

کارکنده

0124537

کارمزد

0111344

کاظم بیگی

0192474

کاظم کلا

0192472

کترا

0124426

کتی لته

0191345

کجور

0124346

کردکلا/کوهی خیل

0192275

کردیچال

0152778

کرسب /مسکوپا

0122455

کرسی

0112552

کرفون

0111347

کرکنار

0111352

کشتله

0152552

کشتی سازی /ایران صدرا

0191212

کشکسرا

0192432

کشکوه

0152674

کلا

0192492

کلارآباد

0192262

کلاردشت /حسن کیف

0191229

کلارستاق

0152747

کلاگرده

0111368

کلاگرمحله

0152578

کلت

0122733

کلوده

0112557

کله بست

0122744

کله مرز/رودپشت

0192282

کله نو

0124428

کلیج خیل

0121313

کلیکسر

0111211

کمانگربرسمنان

0121318

کمانگرکلا

0122438

کمربن

0122442

کمرود

0152574

کمیشان

0122758

کنس مرز

0152734

کنیم

0191322

کورکورسر

0121265

کوکده

0191348

کوهپر

0152579

کوهسارکنده

0152544

کوهستان /آسیابسر

0152722

کیاسرچهاردانگه

0124337

کیاکلا

0122778

گالشپل

0111332

گاوان کلا/سیدکلا

0192435

گاوبر

0111345

گتاب

0192552

گرسماسر

0122327

گزنک

0192456

گل علی آباد

0151315

گلما

0122652

گلندرود

0152622

گلوگاه

0111272

گلوگاه بندپی

0122745

گله محله سیرجارون

0192457

گلیجان

0192543

گلین /چی لی لی سر

0111215

گنج افروز

0192278

گویتر

0151376

گیله کلا/باریک آبسر

0124437

لاجیم

0124335

لاریم

0122354

لاسم

0191342

لاشک

0152733

لالا

0122533

لاویج

0192446

لتاک

0191327

لتینگان

0191344

لرگان

0192453

لشتو/لزربن

0191337

لشکنار

0124542

لله بند

0152665

لمراسک /تیرتاش /سراج محله

0152746

لنگر

0192567

لیماک

0124544

لیند

0151246

ماکران

0151375

ماهفروجک

0151382

ماهفروزمحله

0152686

متکازین

0121238

محمدآباد

0152762

محمدآباددودانگه

0122773

محمودآباد

0192273

مرزن آباد

0111356

مرزیکلا/بابل کنار

0152783

مرگاو

0151367

مرمت

0121245

مریج محله

0122454

مزید

0124352

مشک آباد

0122748

معلم کلا

0123215

ملک خیل

0152541

منطقه اقتصادی /بندر/امیرآباد/

0111316

موزیکله

0152663

مهدی رجه

0124347

میانده

0152577

میانگله /چناربن

0121212

میخران

0191336

میخساز/کندلوس

0111213

میررودپشت

0122436

میناک

0122428

ناحیه

0122342

ناندل

0122542

نانواکلا

0122448

نج

0122444

نسن

0192466

نشتارود

0121344

نشل

0192438

نعمت آباد

0152562

نکا

0122345

نمار

0122328

نوا

0112573

نوائی محله

0152534

نوذرآباد

0122622

نور/علمده

0122348

نوسر

0191323

نوشهر

0111365

نوشیروانکلا

0122334

نیاک

0152684

نیالا

0191346

نیچکوه

0191352

نیرس

0191338

نیم ور

0122647

واز

0122447

ورازان

0124526

ورسک

0121342

ورکاده

0151247

ورکلا/ورندان

0111247

ورمتون

0152752

وری

0121309

وسطی کلاآمل

0123316

وسطی کلاقائم شهر

0151373

ولشکلا

0151236

ولوجا

0111355

ولوکلا

0192448

ولی آباد

0112548

ولیکرودپشت

0192495

ولیکستان

0191216

هچیرود/هرطه کلا

0111216

هریکنده

0121316

هشتل

0111353

هلیدشت

0192429

همراه روستائی /تنکابن /و/توابع

0191429

همراه روستائی /چالوس /و/توابع

0191439

همراه روستائی /چالوس /و/توابع

0192529

همراه روستائی /رامسر/و/توابع

0152459

همراه روستائی /نکا/و/توابع

0151357

هولار

0122434

یالرود

0152673

یخکش

0122757

یمچی متوریج

0122433

یوش