پیش شماره تلفن های ثابت خراسان رضوی

  لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان خراسن رضوی به مرکزیت شهرمشهد به ترتیب حروف الفبا میباشد.

      0582377

آب جهان /رهورد

0512335

آبروان

0531244

آبرودتربت حیدریه

0572436

آبرودسبزوار

0529429

آبقه

0581247

آبگرگ

0512279

آبگرم

0529489

آبینه

0572824

آریان

0571242

آزادمنجیر

0572573

آزادوار

0529326

آزاده ده

0581242

آق کاریز

0581236

آلماجوق

0532231

آلی

0533623

آهنگ

0532647

آهنگران

0571228

ابارش

0529238

ابدال آباد

0532744

ابراهیم آبادتربت حیدریه

0512536

ابراهیم آبادمشهد

0532578

ابراهیمی

0572569

ابوچناری

0572544

احمدآباد/بالاجوین

05112410

احمدآباد/تبادگان

0529222

احمدآباد/تربت جام

0532339

احمدآباد/خزائی

0532427

احمدآباد/خواف

0532623

احمدآباد/رشتخوار

0512629

احمدآباد/سرجام

0512871

احمدآباد/قوچان

0532681

احمدآباد/محولات

0552429

احمدآباد/نیشابور

0582636

اخلمد

0552425

اردمه

0552337

اردوغش

0529484

ارزنه

0535324

ارسک

0532777

ارغا

0572538

ارگ نوجوی

0512325

اره آبمال

05124267

ازغد

0532684

ازغند

0572833

استاج

0533753

استاد

05294333

استای

0552434

استایش

0571234

استیر

0512867

اسجیل

0532856

اسحاق آبادتربت حیدریه

0552328

اسحاق آبادنیشابور

0532571

اسدآباد/خواف

05294256

اسدآباد/دربندی

0532334

اسدآبادرخ

0532344

اسفیز

05312410

اسفیوخ

0532747

اسلام آباد/تربت حیدریه

0552435

اسلام آباد/نیشابور

0534229

اسلامیه

0528257

اسماعیل آباد/گرجی

0571252

افچنگ

0512632

اقرعلیا

0532646

اکبرآباد/رشتخوار

0532890

اکبرآبادریوش

0528258

المجوق

0512367

النگ امان آباد

05812528

الهیان

05123593

امام /تقی

05823765

امام وردیخان

0582374

امامقلی

0552459

امان آباد

05112483

امرغان سفلی

0528247

امغان

0532726

انابد

0535241

انارستانک /خانیک برون

05112683

انداد

0572532

انداده

05123563

اوارشک

0532885

اوندر

0512278

ایده لیک

0571243

ایزی

0532883

ایورتربت حیدریه

0532734

باب الحکم

0582372

باجگیران

0529482

باخرز

0552455

بار

0532632

باسفر

0572426

باشتین

0572391

باغ خیرات

05126255

باغ عباسی

05293323

باغ کشمیر

0571232

باغجر

0534232

باغستان

0551246

باغشن گچ

0552332

باغشن نیشابور

0532282

بایگ

0552467

بتو

0572379

بجدن تکاب

0572831

بجدن خواشد

0533622

بجستان

0552481

بجنو

0572552

بداغ آباد

0532525

برآباد/تربت حیدریه

0572826

برآباد/سبزوار

0572378

برازق

0532639

براکوه

05825425

برج قلعه

0532755

برجک

0532722

بردسکن

05112416

برزش آباد

0552523

برزنون

0571247

برزو

0532328

برس

0572525

برغمد

0572621

برقبان

0529254

برود/علی آباد

0534235

برون

0512634

بزجانی

0528234

بزد

0552426

بزق

0512563

بزنگان

05123715

بزوشک

0551248

بشرآباد

0535322

بشرویه

0551233

بشنج

0582626

بقمج

0552468

بقیع

0572628

بلقان آباد

0532648

بندازبک

0532446

بنددیوان

0532898

بندقرا

0529321

بنی تاک

0532577

بنیاباد

0531241

بوری آباد

0551242

بوژآباد

0551235

بوژان

0552336

بوژمهران

05112620

بهار

0572832

بهارستان

0532531

بهدادین

05826385

بهمن جان سفلی

05826285

بهمن جان علیا

0532573

بیاس آباد

0572543

بید

0533733

بیدخت

0534233

بیدسکان

0532393

بیدوی

0572425

بیزه

0581238

بیگ نظر

05812453

بیگلر

0533742

بیمرغ

05123565

بینالود

05825427

پالکانلو

05825835

پرکند

0511264

پرمه /فارمد

0512565

پس کمر

0529434

پشته

0532383

پطرو

0529432

پل بند

0512365

پیوه ژن

0582526

تاج الدین

0512532

تام میرزاحسن

0529422

تایباد

05112413

تبادگان

0512355

تپه سلام

0512531

تپه میراحمد

0528

تربت جام

0531

تربت حیدریه

0532848

تربقان

0512332

تقی آباد

05122835

تقی آبادکلات

0532788

تکمار

05825445

تگن

0532329

تلخ بخش

0572375

تندک

0512328

تنگل شورعلیا

0532892

تنورچه

0529496

تورانه

0532884

تولی /بختیار

0532894

توندر

0582565

تیرگان

0532435

تیزآب

0528253

تیمنک /علیا/سفلی

0532778

جابوز

05124253

جاغرق

0532843

جردوی

0533626

جزین

0582545

جشن آباد

0529243

جعفرآباد/تربت جام

0532398

جعفرآباد/زاوه

0532783

جعفرآباد/کاشمر

0529335

جعفریه

0572562

جغتای

0511241

جغری

0532751

جلال آباد

0572542

جلمبادان

0571239

جلین

0529325

جنت آباد/تربت جام

0532633

جنت آباد/جنگل

0532693

جنت آباد/محولات

0552442

جنداب

0532624

جنگل

0532332

جوادیه

0582375

جوزان /شیرزن

0529437

جوزقان

0529337

جهان آباد

0529483

جیزآباد

0551231

جیلو

0512353

جیم آباد

05825823

چاپشلو

0512537

چاله زرد

0532532

چاه زول

0552436

چاه سالار

0552432

چاه نسر

0511240

چاهشک

0532669

چاهشورک

05123225

چاهک

0532374

چخماق

0512255

چرمشهر

0572632

چرو

0552471

چزگ

0572434

چشام

0528244

چشمه گل

0582529

چقر

05125625

چکودر

0552527

چگنه سفلی

05826375

چمگرد

0532428

چمن آباد

0582622

چناران

0552334

چناران نیشابور

0532687

چنارتربت حیدریه

05825442

چنارقوچان

05123265

چنارک

0512276

چنارمشهد

0552469

چنبرجوق

0511678

چهاربرج مشهد

0529446

چهاربرجی تایباد

0532437

چهارده

0511247

چهچهه /پائین ده

05122857

چهچهه کلات

0581246

چیتگر

0582566

حاتم قلعه

05294258

حاجی آباد/تربت جام

0533731

حاجی آباد/تربت حیدریه

0532361

حاجی آباد/خواف

0552325

حاجی آباد/نیشابور

0532345

حاجی بیگی

0571246

حارث آباد

0532743

حسن آباد/بردسکن

0532576

حسن آباد/پائین

0529245

حسن آباد/تربت جام

0532444

حسن آباد/خواف

05825825

حسن آباد/درگز

05126335

حسن آباد/صوفی

0581251

حسن آباد/قوچان

0532685

حسن آباد/محولات

0552437

حسن آباد/نیشابور

0552428

حسین آباد/جنگل

0552344

حسین آباد/چنگه عباسی

0512369

حسین آباد/رازون

0572578

حسین آباد/رحیم خان

0512361

حسین آباد/سرجام

0572386

حسین آباد/شامکان

05112680

حسین آباد/قرقی

0532534

حسین آباد/کاریون

0572539

حسین آباد/میرزامومن

0572449

حسین آباد/ناوی

05294335

حسینی

0532285

حصارتربت حیدریه

0552324

حصارزبرخان

0512432

حصارسرخ /سرآسیاب سوران

0552446

حصارسرخ نیشابور

05124263

حصارمشهد

0572524

حکم آباد

05826383

حکیم آباد

0531246

حوض سرخ

0534236

خانکوک

0552462

خانلق

0535329

خانیک بشرویه /یگی

0533734

خانیک تربت حیدریه

0572387

خرسف

0532434

خرگرد

0529241

خرم آباد/تربت جام

0572537

خرم آباد/سبزوار

0582641

خرم آباد/قوچان

0532342

خرم /عمادیه

0551234

خرمبک /سه چوب

0552326

خروعلیا

0572439

خسروآباد

0571244

خسروجرد

05122775

خشت

0532881

خضربیگ

05112605

خلق آباد

0532772

خلیل آباد

0581243

خمارتاش

0552536

خواجه آباد

0532422

خواف

0532753

خور/بیجورد

0511260

خورعلیا

0532692

خوشدره

0529436

خیرآباد/تایباد

0529223

خیرآباد/تربت جام

0532688

خیرآباد/تربت حیدریه

0532442

خیرآباد/خواف

0571241

خیرآباد/سبزوار

05825833

داغدار

0532899

داغی

0581235

داغیان

0532343

دافی

0581248

داودلی

0572422

داورزن

0529328

درازآب تربت جام

0529338

درخت بید

0552323

دررود

0533633

درزآب

0572634

درفک

0582522

درگز

0532737

درونه

0552531

دزق

0552341

دستجردآقابزرگ

0552479

دستجردطاقانکوه

05282625

دوسنگ

0532676

دوغ آباد

0581231

دوغائی

0529256

دولت آباد/تربت جام

0532372

دولت آباد/تربت حیدریه

0532629

دولت آباد/رشتخوار

0571245

دولت آباد/سبزوار

0512835

دولت آباد/قوچان

0511243

دوین /چنارسوخته

0572565

ده امام

0529497

ده برزو

05312413

ده پائین

05123713

ده سرخ

0511321

ده غیبی

0532893

ده میان

05124255

دهبار

0511242

دهرود/گرجی سفلی /همت آباد

0572381

دهنو/سبزوار

0532387

دهنوتلخی

0581229

دیزادیز/کچلانلو

0512252

دیزباد

0552339

دیزبادعلیا

0533741

دیسفان

0552329

دیش دیش

05826273

رادکان

0572547

رامشین

0572566

راه چمن

0552431

رئیسی

0572623

رباط جز

0571231

رباط سرپوش

0512366

رباط سفید

0529224

رباط سمنگان

0532322

رباط سنگ

0529231

رحمت آباد/تربت جام

0533754

رحمت آباد/تربت حیدریه

0572535

رحمت آباد/سبزوار

0512667

رخنه گل

0532429

رزدآب

0532842

رزق آباد

0532284

رزگ

0532622

رشتخوار

05112603

رضوان

0535325

رقه

0532735

رکن آباد

0533738

روچی

0532642

روح آباد/تربت حیدریه

0552239

روح آباد/نیشابور

0532341

رودخانه

0532286

رودمعجن

0572385

روشن آباد

0533747

روشناوند

0528239

رونج

0533748

رهن

0552464

رهن کاریز/کفکی

0533746

ریاب

0532365

ریگان

0552438

ریگی /زمه

0532882

ریوش

0572429

ریوند

0532375

زاوه

0512274

زاوین

0572564

زرقان

0512636

زرکک

0532689

زرمهر

0512435

زشک

0572575

زمند

0582567

زنگانلو

0572534

زورآباد

0552529

زهان

0533735

زیبد

0581244

زیدانلو

0572541

زیرآباد

0533755

زیرجان

0532729

زیرک آباد

0533632

زین آباد

05825433

زیندانلو

0532362

ژرف

0532382

ساق

05525283

ساقی بیک

0512331

سالارآباد

0552444

سالاری

0571

سبزوار

0532433

سده خواف

0512864

سرآسیاب

0532327

سربالا

0552524

سرچاه

0532845

سرحوضک

0532287

سرخ آباد

0512522

سرخس

0512635

سردشت

0533625

سردق

0512362

سرغایه

0582639

سرک

0532367

سرگلان

0534238

سرند

0511269

سروآباد/بازمرگی

0532335

سرهنگ

0533629

سریده

0532635

سعادت آباد

0532776

سعدالدین

0552343

سعدیه

0512664

سفیدسنگ

0533739

سقی

0532432

سلامی

0532325

سلطان آباد

0572622

سلطان آبادسبزوار

0512358

سلطان آبادنمک

0552525

سلطان میدان

0532431

سلمان /خلیل آباد

0512868

سلوگرد/محسن آباد

0512334

سلیمانی مشهد

0552447

سلیمانی میان جلگه

0552454

سلیمانی نیشابور

0529283

سملخون

0529235

سمیع آباد

0529494

سنقرآباد

0512624

سنگ بست

0532626

سنگان بالا

0532522

سنگان پائین

0512533

سنگر

0531248

سنگل آباد

0533744

سنو

0529439

سوران

05294817

سورستان

0572437

سویز

0532386

سهل آباد

0532443

سیجاوند

05826283

سیدآبادچناران

0572629

سیدآبادسبزوار

0551232

سیدآبادنیشابور

0532733

سیر

0532749

سیف آباد

0531245

سیوکی

0551243

شاداب

0532683

شادمهر

0582378

شارک

0572373

شامکان

0512428

شاندیز

0581378

شاهرگ

0532395

شاهین علیا

0511248

شترک

0572372

ششتمد

0532644

شعبه

05812538

شغل آباد

05812283

شفیع

0532727

شفیع آباد

0572626

شم آباد

0532691

شمس آبادتربت حیدریه

0572828

شمس آبادسبزوار

0552457

شوراب

0552439

شوررود

0529331

شورستان

0552475

شورگشت

0552472

شوری بزرگ /رشیدآباد

0552473

شوریاب

05825435

شوی

0532728

شهرآباد/بردسکن

0552445

شهرآباد/نیشابور

0511266

شهر/طوس /فردوسی

0572568

شهرستانک

0571233

شهرصنعتی /سبزوار

0552452

شهرفیروزه

0535323

شهرک /امام /خمینی

0532441

شهرک /خواف

05123223

شهرک /رضوی

0511541

شهرک /صنعتی /طوس

0511245

شهرک /صنعتی /کلات

0532858

شهرک صنعتی /کاشمر

05122543

شهرک صنعتی /کاویان

05812523

شهرکهنه

0532385

شهن آباد

0532397

شهوار

05122833

شهید/هنرمند

0528259

شیخ لو

0512527

شیرتپه

0572631

شیرخان

0582564

شیلیگان

0529322

صالح آباد

0572432

صدخرو

0532377

صفی آبادتربت حیدریه

0552423

صمدیه

0531243

صنوبر

0551236

صومعه

05123567

صیدآباد

05525284

طالبی

0572627

طبس

0572377

طرسک

0532888

طرق

0512422

طرقبه

0532745

ظاهرآبادبردسکن

0532855

عارف آباد

0572536

عباس آباد

0532439

عباس آبادخواف

0532634

عباس آبادفرامیشان

0572581

عباس آبادقندی

0572549

عباس آبادملک

0532326

عبدآباد

0552338

عبداله آبادنیشابور

0552535

عبداله گیو

0532677

عبدل آبادتربت حیدریه

0572572

عبدل آبادسبزوار

0532636

عبس آباد

0572382

عزیزآباد

0511249

عسگریه

0532825

عشرت آباد/ممرآباد

0512628

عشق آبادفریمان

0552422

عشق آبادنیشابور

0552441

عطائیه

0532739

عظیم آباد

0532337

علاقه

0532575

علی آباد/خواف

0511265

علی آباد/سیاسک

0532638

علی آباددامن

0571237

علی آبادشور

0532694

علی آبادفیض آباد

0581237

علی آبادقوچان

0532736

علی آبادکشمر

0532381

علیک تربت حیدریه

0572643

علیک سبزوار

0581232

عمارت

0532366

عنبرسرا

0535327

غنی آباد

0532645

فاردق

05112600

فاز

0532436

فایندر

0535331

فتح آبادارسک

0532625

فتح آبادتربت حیدریه

0534234

فتح آبادفردوس

0533627

فخرآبادتربت حیدریه

0532331

فخرآبادخواف

0512364

فخرداود

0532844

فدافن

05312411

فدرد

0552427

فدیشه

0532288

فدیهه

0572567

فراشیان

0552474

فرخار

0581234

فرخان

05112623

فرخد

0551244

فرخک

0534

فردوس

05294254

فرزنه

0532851

فرشه

0532854

فرگ

0529431

فرمان آباد

0512627

فرهادگرد

0512863

فریزی

0512622

فریمان

0572571

فریمانه

0571227

فسنقر

0533752

فودنجان

0551241

فوشنجان

05312414

فهندر

0552482

فهنه

0532672

فیض آبادتربت حیدریه

0572438

فیض آبادداورزن

0532649

قادرآباد

0582568

قازان بیک

0511327

قازقان

0512363

قاسم آباد/بزرگ

0552433

قاسم آباد/دهنه

0532572

قاسم آبادتربیت حیدریه

0533636

قاسم آبادفردوس

0552322

قدمگاه

0532896

قراچه

0552476

قره باغ فیروزه

05812455

قره شاه وردی

0571248

قره قلی

0582527

قره قویونلو

0572526

قزل قارشی

0532897

قصون

0551247

قطن آباد

0532378

قلعه آقاحسن

0529486

قلعه باخزر

0532847

قلعه بالا

0532696

قلعه جوق

05294815

قلعه سرخ باخرز

0529236

قلعه سرخ تربت جام

0529246

قلعه شیر

0529228

قلعه گک

0572533

قلعه نو/شفیع آباد

0551230

قلعه نوجمشید

0572822

قلعه نوروداب

0532391

قلعه نوصفی آباد

0512281

قلعه نوکلات

0512626

قلعه نومشهد

0532389

قلعه نی

0552465

قلعه یزدان

0512662

قلندرآباد

0512273

قله زو

0532857

قوچ پلنگ

0581

قوچان

0533745

قوژد

05125249

قوش خزاعی /قوش علیجان

05125255

قوش سربوزی

05125253

قوش عظیم

0582629

قیاص آباد

0533737

کاخک

05126253

کارخانه /قند/فریمان

0572529

کارخانه /قندجوین

0529426

کاریز

0512665

کاریزحاج محمدجان

0532786

کاریزک خلیل آباد

0532376

کاریزک ناگهانی

0529327

کاریزکهندل

0529225

کاریزنو

0532754

کاسف

0532822

کاشمر

05112625

کاظم آباد

0532741

کاظم آباد

0529498

کافج

0512368

کال چغوکی

05112676

کال زرکش

0532574

کال شور/تپه خان

05122853

کالو

0531242

کامه علیا

0512866

کاهوچناران

0582528

کاهودرگز

0532785

کاهه

0532379

کاهیجه

0532732

کبودان

0532641

کت

0512666

کته شمشیرسفلی

0512668

کته شمشیرعلیا

0512534

کچولی

0532323

کدکن

0571235

کراب

0529435

کرات

0529493

کردیان

05122855

کرناوه شیرین

0535326

کرند

0532891

کریز

0572548

کریم آباد

05122635

کریم آبادکلات

0532853

کسرینه

0571236

کسکن

0532394

کشکک

0533736

کلات تربت حیدریه

0512272

کلات نادر

0512538

کلاته اله نظر

0529249

کلاته بزرگ

0512882

کلاته پایه

0572383

کلاته تیرکمان

0532364

کلاته زنگنه

0532781

کلاته شادی

0529284

کلاته صوفی

0572527

کلاته عرب

0581241

کلاته علی زینل

0552485

کلاته محمدجان

0572428

کلاته مزینان

05823763

کلاته ملامحمد/قاچکانلو

0572528

کلاته میمری

0532746

کلاته نو

0572388

کلاته نوبهار

0581254

کلوخی

0552533

کلیدر

0572431

کمیز

0532775

کندرخلیل آباد

0512528

کندکلی

0512436

کنگ

0532392

کنگ علیا

05112480

کنه بیست

0511246

کورده

0532725

کوشه بردسکن

0532895

کوشه کوه سرخ

05294253

کوه آباد

0552534

کوه سخت

0529495

کوه سفید

0572576

کهنه

0581255

کهنه فرود

0572374

کیذور

0572392

گاج

0512439

گراخک

0532336

گرماب تربت حیدریه

0552453

گرماب نیشابور

05826275

گروقوچان

05122773

گرومشهد

0552335

گرینه

0534239

گستج

0552424

گلبو

0512832

گلبهار

0532363

گلسرا

0552483

گلشن آباد

0512833

گلمکان

05294257

گمرک دوغارون

0533722

گناباد

0512529

گنبدلی

0511261

گوارشک

0581256

گوجه

0532368

گوجی

05112606

گوش

0529323

گوش لاغر

0533743

گیسور

05122633

لائین نو

0582562

لطف آبادقوچان

0551237

لطف آبادنیشابور

05112607

مارشک

0552477

ماروسک

0511244

ماریان /زاک

05124265

مایان

0551245

مجتمع /فولاد/نیشابور

0572376

مچ

0552342

محسن آباد

0529255

محمدآبادتربت جام

0532628

محمدآبادرشتخوار

0582642

محمدآبادقوچان

0572574

محمدآبادگفت

05825443

محمدتقی بیگ

05825447

محمدولی بیک

0528226

محمودآبادسفلی

0528229

محمودآبادعلیا

0552478

مرزان

0532384

مرغزار

0533628

مرندیز

0533635

مزار

05125623

مزداوند

05812533

مزرج

0532447

مزرعه شیخ

0572433

مزینان

0532529

مژن آباد

0572624

مشکان

05812285

مشکانلو

0511

مشهد

0529428

مشهدریزه

0532738

مظفرآباد

0552484

معتمدیه

0512564

معدن /زغال سنگ

0532527

معدن سنگان

0552463

معدن فیروزه

0512438

مغان

0581239

مقصودآباد

0572435

مقیسه

0532887

مکی

0532643

ملک آبادتربت حیدریه

0512352

ملک آبادمشهد

0572827

ملوند

0529329

ممیزآب تربت جام

0533634

منصوری

0582637

موچنان

05826373

موچنان

0528248

موسی آباد

0532886

موشک

0529242

مومن آباد

0532631

مهدی آبادرشتخوار

0532782

مهدی آبادکاشمر

0572423

مهر

0532438

مهرآباد

0534237

مهران کوشک

0532682

مهنه

0534231

مهوید

0582585

میاب

0512326

میامی

05126333

میاندهی فریمان

0532697

میاندهی فیض آباد

0552229

میرآباد

05112673

ناظریه

0532889

نامق

0572424

نامن

0532849

نای

0512354

نریمانی

0571238

نزل آباد

0532324

نسر

0532526

نشتیفان

0529232

نصرآباد

0532388

نصیرآباد

05293325

نعتو

0532779

نقاب تربت حیدریه

0572522

نقاب سبزوار

0512427

نقندر

0512869

نوبهار

0582542

نوخندان

0572625

نوده انقلاب

0533751

نوده /بیهود

0533749

نوده پشنگ

0528252

نوده تربت جام

0572638

نودهان

0551238

نوروزآباد

0552522

نوسرانومیری

0533631

نوق تربت حیدریه

0532637

نوق خواف

0572427

نهالدان

0532528

نیازآباد

0552466

نیرآباد/توزنده جان کهنه ونو

0551

نیشابور

0535328

نیگنان

0529227

نیل آباد

0512437

ویرانی

0571255

هاشم آباد

05122547

هدایت آباد

0532752

هدک /سربرج

0532445

هزارخوشه

0532787

هفت خانه

0552443

همائی

05294813

همت آبادتربت جام

0552461

همت آبادزمانی

0552456

همت آبادشهرکهنه

0532686

همت آبادفیض آباد

05112411

هندل آباد

0529251

یادگار

0512535

یاس تپه

0528233

یاقوتین

0572384

یحیی آباد

0581233

یدک

0532338

یک لنگی علیا

05282623

یکه پسته

0529334

یکه توت

0552532

ینگجه

0552458

ینگه قلعه /شمس

0581249

یوسفخان

0533624

یونسی