پیش شماره تلفن های ثابت سمنان

 لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان سمنان به مرکزیت شهرسمنان به ترتیب حروف الفبا میباشد.

0232454

آرادان

0232557

آستانه

0232538

آهوانو

0274644

ابراهیم آباد

0274538

ابرسیج

0274542

ابرشاهرود

0274736

احمدآباد

0231346

اروانه

0231338

افتر

0232572

امیرآباد

0232462

ایوانکی

0274646

باغچه

0273346

بدشت /سعدآباد

0232535

برم

0274522

بسطام

0232533

بق

0274632

بکران

02313423

بیابانک

0274722

بیارجمند

0274545

پادگان /چهل دختر

02313420

پادگان /نیروی هوائی

0274536

پرو

0274533

تاش

0274638

تلوبین

0232585

تویه دروار

0232541

تویه رودبار

0232537

جزن گز

0274552

جیلان

0232372

چاشم

0232453

حاجی آباد

0273328

حداده /کلاته ملا

0232534

حسین آباد/دولاب

0274548

حسین آباد/زنده

0274633

حسین آباد/کالپوش

0274653

حق الخواجه

0232583

خورزان

0274543

خیج

0232523

دامغان

0232456

داورآباد

0231358

درجزین

0232582

دروار

0274734

دستجرد

0274634

دشت شاد

0273326

ده ملا

0232532

دیباج چهارده

0232548

رشم

0273327

رویان /دیزج

0274648

ری آباد

0232452

ریکان

0274738

زمان آباد

0232322

سرخه

0273344

سطوه

0231

سمنان

0274631

سوداغلن

0273

شاهرود

0232488

شهرک صنعتی /ایوانکی

0232521

شهرک صنعتی /دامغان

0273332

شهرک صنعتی /شاهرود

0232477

شهرک صنعتی /علی آباد

0232444

شهرک صنعتی /والفجرگرمسار

0232366

شهمیرزاد

0232586

صیدآباد

0273362

طرود

0232549

طزره

0274647

عباس آباد

0232587

عبداله آباد

0231344

علا

0232584

فرات

0274635

فرومد

0232433

فند/شه سفید

0231368

فولادمحله

0274652

فیروزآباد

0232588

قدرت آباد

0274645

قدس

0273342

قلعه شوکت /و/خوریان

0273338

قلعه نوخالصه

0274534

قلعه نوخرقان

0274656

کردآباد

0274643

کرنگ

0274532

کلاته خیج

0232542

کلاته رودبار

0274654

کلاته سادات

0232546

کوه زر

0232457

کهن آباد

0232422

گرمسار

0274732

گیور

0231335

لاسجرد

0232547

مایان /وامرزان

0274537

مجن

0232432

محمدآباد

0274642

محمدآبادجودانه

0274547

مزج

0232544

معلمان

0231355

مومن آباد

0232568

مومن آباددامغان

0232362

مهدی شهر

0232536

مهماندوست

0274622

میامی

0274544

میان آباد

0274535

میغان

0274636

نام نیک

0274637

نردین

0232545

نعیم آباد

0273343

یونس آباد